APOSTɄLɄTY 16

1Esʉ Pa̱a̱blʉ mʉdʉ Silʉs jya̱jttʉ ma̱ Derbe ka̱jpn esʉ Listrʉ ka̱jpn. Jap tpattʉ tu'ugʉ mʉbʉjkpʉ di'ibʉ 'yawda̱jtypy yʉ Jesús. Ja'a txʉ'aty Timotee. Yʉ'ʉ tya̱a̱k'a̱jtypy ja israelitʉ es nan 'yawda̱jtypy ja Jesús. Esʉ tyeety yʉ'ʉ grieegʉ. 2Es ja ja̱'a̱y di'ibʉ 'yawda̱jttʉp ja Jesús ma̱ ja Listrʉ ka̱jpn esʉ Ikoñʉ ka̱jpn jyʉna̱'a̱ndʉ ko Timotee jyiky'aty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 3Pa̱a̱blʉ wyowaampy yʉ Timotee es tjamyʉʉt'ata̱'a̱ñ. Net dyajtsujkʉ waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn kʉdiibʉ tyuk'ak'átʉdʉt yʉ israelítʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ tadʉ nax, ja'a ko nidʉgekyʉ tnija̱'a̱dyaaydyʉ ko Timotee tteety'áty ja grieegʉ ja̱'a̱y. 4Tʉgekyʉ ka̱jpn ma̱ ña̱jxtʉ, jam t'awa̱'a̱nʉdʉ myʉgu'uktʉjk ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ tʉ dyaky ja apóstʉlʉty esʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty di'ibʉ ijttʉp Jerusalén. 5Es dʉ'ʉn yʉ mʉbʉjkpʉtʉjk myʉjwiinʉdʉ myʉbʉjkʉn es bom bom tmʉbʉjktʉ waanʉ may ja ja̱'a̱yʉty. 6Esʉ Pa̱a̱blʉ mʉdʉ jyamyʉʉdʉty jyaka̱jxwa̱'xándʉ ja Diosʉ 'yayuk ma̱ ñaxwíñʉdʉ Asyʉ, per ja Espíritʉ Santʉ kyaj tkupejky. Net ña̱jxtʉ ma̱ ñaxwíñʉdʉ Frijyʉ esʉ Galasyʉ, 7es jya̱jttʉ ma̱ tsyiba̱'a̱n ja Misyʉ. Esʉ Pa̱a̱blʉ twinma̱a̱y es tyʉkʉya'añ ma̱ ñaxwíñʉdʉ Bitiñʉ, per ja Jesusʉ Jya̱'a̱jʉn kyaj tkupejky. 8Net ña̱jxtʉ kajaa Misyʉ ña̱a̱xóty, es jyʉna̱jktʉ ma̱ Troʉs ka̱jpn di'ibʉ mejyñbyʉ'a̱a̱y. 9Es ja koots ja Pa̱a̱blʉ 'yijxma̱'ty, es t'ijxy tu'ugʉ Masedoñʉ yedyʉjk tyanʉ es myʉnu'xta'agyʉty: —Tunʉ may'a̱jtʉn, min Masedoñʉ es xypyudʉ́kʉdʉts. 10Ko Pa̱a̱blʉ t'ijxyʉ tadʉ ijxma̱'tʉn, net ʉʉdsʉty ndso'oñʉts es oj nnejxyʉts Masedoñʉ, ja'a ko nnijáwʉts es ja Dios xymyʉgajxyʉts es nga̱jxwa̱'xʉdʉts ja oybyʉ ayuk jam Masedoñʉ. 11Nétʉts ndʉjkʉdʉ barkoty ma̱ Troʉs, es oj nnʉjxtʉts tʉyʉ ma̱ ja Samotrasyʉ islʉ, es jakumbom nja̱jttʉts mejyñbyʉ'a̱a̱y ma̱ Neápolʉs ka̱jpn. 12Japts ndso'ondʉ esʉts nnʉjxtʉ ma̱ Filipʉs, di'ibʉ ni'igʉ myʉ́jʉty jap Masedoñʉ. Ja yajkutujkpʉ kopk tni'ana'amʉ ko ja ja̱'a̱y di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Filipʉs nandʉ'ʉn tmʉdattʉ tʉy'a̱jtʉn éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Romʉ. Es jap n'ijttʉts majtsk tʉgʉk xʉʉ. 13Es ma̱ tu'ugʉ sa̱a̱bʉdʉ, net nnʉjxtʉts ka̱jpnbʉ'a̱jp mʉjnʉʉbʉ'a̱a̱y. Jap tu'ugʉ luga̱a̱r ma̱ yʉ ja̱'a̱y ñʉjxtʉ ka̱jxtákpʉ. Es jápʉts n'uñaaydyʉts nga̱jxwa̱'xtʉts mʉt ja toxytyʉjk di'ibʉ oj ñaymyúkʉdʉ. 14Es nidu'ugʉ toxytyʉjk txʉ'aty Lidyʉ, di'ibʉ kuga̱jpn'a̱jtp Tyatirʉ. Lidyʉ tye'kypy ja oybyʉ tsu'unk wit es 'yawda̱jtypy ja Dios. Ko tmʉdoo'íty di'ibʉ Pa̱a̱blʉ kyajxypy, Dios tyukmʉbʉjkʉ. 15Net ja Lidyʉ ñʉbejty mʉt nidʉgekyʉ di'ibáty tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ jyʉʉn tyʉjk, es óknʉmts xy'anma̱a̱ydyʉts: —Pʉn miits mjʉnándʉp kots ʉj tʉy'a̱jtʉn nmʉbeky ja Jesús, tunʉ may'a̱jtʉn es mmíndʉt ma̱dsʉ ndʉjk. —Mʉkta'aky jyʉnáñ es nwʉ'ʉmdʉts. 16Es ma̱ tu'ugʉ xʉʉ nnʉjxtʉts ma̱ ja̱'a̱y kya̱jxta̱'a̱ktʉ, nétʉts oj nba̱a̱ttʉ tu'ugʉ kiixy di'ibʉ juybyʉ mʉduumbʉ. Ja'a myʉda̱jt ja mʉjku'u wyinma̱'a̱ñ es yʉ'ʉ mʉt xyʉmay. Es ko xyʉmay, net may ja meeñ tganaraty ja wyindsʉ́n. 17Tya̱dʉ kiixy xypyanʉjxtʉpts mʉdʉ Pa̱a̱blʉ, yʉ'ʉ yaxkeky: —Tya̱dʉ yedyʉjkʉty myʉduundʉp ja Dios Tsa̱jpótmʉdʉ, es tka̱jxwa'xy ja nitsokʉn mʉt miidsʉty. 18Es dʉ'ʉn 'yadʉtsy tadʉ kiixy kana̱k xʉʉ. Netʉ Pa̱a̱blʉ jyotmay'e'ky, es wya̱'kʉmbijty es t'anma̱a̱y ja ka'oybyʉ: —Mʉt ja Jesukristʉ xyʉʉ n'ane'emy es mbʉdsʉ́mʉt ma̱ tadʉ kiixyʉ jyot. Ta ja ka'oybyʉ myastutʉ pojʉn. 19Ko ja kiixyʉ wyindsʉ́n t'ijxtʉ ko kyaj mba̱a̱t 'yokxʉma̱a̱yñʉ es kyaj mba̱a̱t 'yokganara̱jnʉ ja xʉmaabyʉ, net ja Pa̱a̱blʉ es ja Silʉs tma̱jtstʉ es dyajnʉjxtʉ ma̱ justisʉtʉjk ma̱ mʉj ma̱a̱y. 20Es dyajmiindʉ ma̱ fwezʉn, es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Tya̱dʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty ni'igʉ tnibʉdʉ'ʉktʉ ja nga̱jpn'a̱jtʉm, 21es ya'ʉxpʉktʉ mʉdʉ wyinma̱'a̱ñ di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm kyaj n'axá̱jʉm es nyajtu'unʉm, ja'a ko ʉdsa̱jtʉm nromanʉja̱'a̱y'a̱jtʉm. 22Net ja ja̱'a̱y mʉt ja fwézʉty jyot'ambʉjktʉ, es jyʉnandʉ esʉ wyit jyʉnákʉt ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs es twóptʉt mʉt ja pejykyepy. 23Es ko twojpta̱a̱y, ta tmʉnʉjxtʉ pujxndʉgóty, es ttuk'ana'amʉdʉ ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ es mʉk t'ixy'it tkwentʉ'áttʉt. 24Es ko oj t'axa̱jʉ kyutujkʉn ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ, net ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs oj yajmʉnejxy pujxndʉjk ogam es yʉ tyeky yajnima'tpejty ma̱ moriyʉ di'ibʉ tukpa̱'a̱du'uty es kʉdiibʉ kya'agʉt. 25Es ko oj tsyu'pʉ, net ja Pa̱a̱blʉ mʉt ja Silʉs kya̱jxtáktʉ es t'ʉʉdʉ Diosʉ 'yalabanzʉ, es ja tsimyjya'ayʉty tmʉdoo'ijttʉ. 26Net myiiñ ja mʉk ujx, es tmʉxijtʉdyaay ja potsy ʉx'a̱jp pa̱a̱t. Es net 'yawatsta̱a̱y tʉgekyʉ pujxndʉjk a̱a̱, es jyʉna̱jkta̱a̱y ja kadenʉ tʉgekyʉ ma̱ pujxndʉjk ja̱'a̱yʉ tyeky esʉ kyʉ'ʉ. 27Es ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ oj jyotwijy. Es ko t'ijxy ja pujxndʉjk a̱a̱ tʉ 'yawatsta̱'a̱y, netʉ 'yespa̱a̱dʉ tju'ty es ñayya'oogánʉ. Tʉ ttijy ja tsimyjya'ay kyakta̱'a̱y. 28Net ja Pa̱a̱blʉ yaxkeky: —¡Katʉ wi'ix mnaydyúñʉty! Tyápʉts ʉʉdsʉty nidʉgékyʉty. 29Net ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ t'amdooy ja jʉʉn, es tyʉjkʉ pʉye'egyʉ jyantsytsyʉyiipy mʉt ja tsʉ'ʉgʉ. Net ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ ma̱ Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉsʉ tyeky. 30Net dyajpʉdsʉʉmdʉ Pa̱a̱blʉ mʉt ja Silʉs, es dyajtʉʉy: —¿Tits ndúnʉp esʉts nnitso'ogʉt? 31Esʉ Pa̱a̱blʉ mʉt ja Silʉs 'yadsoodʉ: —Mmʉbʉ́kʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, es mnitso'ogʉt. Es pʉ́nʉty tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ mjʉʉn mdʉjk, pʉn nandʉ'ʉn myʉbʉjktʉp, nitso'oktʉp. 32Net ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs tka̱jxwa'xy ja Jesusʉ 'yayuk mʉt nidʉgekyʉ nʉ'ʉnʉn tsyʉʉnʉdʉ ma̱ ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ tyʉjk. 33Nan ja koots ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ oj tmʉnejxy ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs ma̱ ja tyʉjk. Netyʉ ja koots ñʉbajtta̱a̱ydyʉ niduk jʉʉn niduk tʉjk. 34Net twooy ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs ma̱ tyʉjk, es dyajka̱a̱ydyʉ, es ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ mʉdʉ pʉ́nʉty tsyʉna̱a̱ydyʉp ma̱ jyʉʉn tyʉjk jyotkujkʉdyaaydyʉ mʉt ko naty tmʉbʉktʉ ja Dios. 35Jakumbom ja justisʉ tkejxy ja polʉsiiʉ ma̱ ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ, es tnasmátsʉt ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs. 36Net ja pujxndʉjk ja̱'a̱y kywentʉ'a̱jtpʉ t'anma̱a̱y ja Pa̱a̱blʉ: —Yʉ justisʉ tʉ kyajxykyéxy es miits nnasmátsʉdʉt. Es tyam mnʉjxtʉt jotkujk. 37Perʉ Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱ydyʉ ja polʉsiiʉty: —Ʉʉdsʉty romanʉ ja̱'a̱yʉty. Es tʉts xywyoptʉ mayjya'ayóty es kyajnʉmts xyajjustisʉpa̱a̱ttʉts, es tʉ xypyʉjta̱'a̱ktʉts pujxndʉgóty. ¿Es tii, tyámʉdsʉ net xyñasmatsʉya̱'a̱ndʉ ayu'udsyʉ? ¡Pes kyaj! Wa'an kʉ'ʉm tmiñ es xyajpʉdsʉ́mʉdʉts. 38Ta ja polʉsiiʉ oj t'anʉʉmʉ ja justísʉty ko Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs romanʉ ja̱'a̱y yʉ'ʉjʉty. Net ja justisʉ tsyʉ'kʉdʉ es jyotmay'o'ktʉ. 39Net myiindʉ ja justisʉ es tpʉjktsoodʉ ma'xʉn ma̱ ja Pa̱a̱blʉ. Es net dyajpʉdsʉʉmdʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Tunʉ may'a̱jtʉn, tsoondʉ ja ya̱a̱jʉty. 40Ko pyʉdsʉʉmdʉ pujxndʉgóty ja Pa̱a̱blʉ mʉdʉ Silʉs, net ñʉjxtʉ ma̱ Lidyʉ tyʉjk. Es jap t'ijxtʉ ja myʉgu'uktʉjk, es tjotmʉkmooydyʉ nidʉgekyʉ. Net tsyo'onnʉdʉ ja Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs.

will be added

X\