APOSTɄLɄTY 15

1Ma̱ tadʉ tiempʉ, jam 'yijttʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tso'ondʉp Judeeʉ es jya̱jttʉ Antyokiiʉ. Net yʉ'ʉjʉty dyajtsondáktʉ ya'ʉxpʉktʉ di'ibʉ tʉ tmʉbeky ja Jesús, es t'anma̱a̱y: —Pʉn mdsojktʉp es ja Dios myajnitso'ogʉdʉt, yʉ'ʉ mdúnʉp éxtʉmʉ Moisés jyʉnáñ, ja yedyʉjk yajtsúkʉp waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn. 2Es ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee mʉk ñaygyajxytsyi'kʉdʉ mʉt di'ibʉ naty dʉ'ʉn ya'ʉxpʉjktʉp. Net ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ 'yawda̱jttʉ Jesús tpʉjtáktʉ es yʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee es wiingátypyʉ ja̱'a̱y ñʉjxtʉt Jerusalén, es tka̱jxmuka̱'a̱ndʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn mʉt ja apóstʉlʉty es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty. 3Es ja mʉbʉjkpʉtʉjk jap Antyokiiʉ oj yajkajxtsoondʉ ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee es di'ibʉ mʉʉt ñʉjxtʉ. Ko ña̱jxtʉ ka̱jpnga̱jpn ma̱ Fenisyʉ ñax esʉ Samaaryʉ ñax, net tmʉmadyaktʉ ko tʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty tja̱'a̱ydyʉgooyñʉ ja jyekywyinma̱'a̱ñ es tpanʉjxtʉ ja Dios. Es nidʉgekyʉ ja myʉgu'uktʉjk jyotkujkʉdyaaydyʉ mʉdʉ tya̱dʉ ayuk. 4Ko Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee jya̱jttʉ Jerusalén, net ñaymyujkʉdʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉty mʉt ja apóstʉlʉty esʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty. Ta ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee ttukmʉmadyakta̱a̱ydyʉ tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tʉ ttuñ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉty. 5Es japʉ natyʉ di'ibʉ tʉʉyʉp ijtp fariseeʉty es t'axa̱jʉ ja Jesusʉ 'yayuk, es net na̱a̱gʉty tyʉna̱a̱yʉ'ktʉ es jyʉnandʉ: —Nidʉgekyʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es tmʉbeky ja Jesús, jʉjp'ám mba̱a̱t yajtsíky ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn éxtʉmʉ Moisés xytyuk'ana'amʉm, es nandʉ'ʉn yajpanʉjxʉt tʉgekyʉ Moisesʉ 'yana'amʉn. 6Net ñaymyujkʉdʉ ja apóstʉlʉty mʉt ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es t'ʉxpʉka̱'a̱ndʉ yʉ tya̱dʉ winma̱'a̱ñ. 7Ko jeky ñaygya̱jxʉdʉ, netʉ Peedrʉ pyʉde'ky, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Mʉgu'uktʉjkʉty, miits mnija̱'a̱dʉp ko tʉʉyʉpts ja Dios xypyʉjtáky esʉts nga̱jxwa̱'xʉdʉts ja oybyʉ ayuk mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es tmʉbʉ́ktʉt yʉ'ʉjʉty. 8Dios ñija̱'a̱p pʉn wi'ixʉ ja̱'a̱y jyot wyinma̱'a̱ñ tu'uk tu'uk. Pes nandʉ'ʉn ja Dios tyuknigajx ja Espíritʉ Santʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, éxtʉm ʉdsa̱jtʉm oj xytyuknigajxʉm. 9Dios dʉ'ʉn ttuuñ mʉt yʉ'ʉjʉty éxtʉm ʉdsa̱jtʉm, es dyajwátsʉ nandʉ'ʉn ja jyot ko tʉ t'axa̱jʉ Jesús. 10¿Miidsʉty ti ko kyaj xy'axa̱jʉ di'ibʉ Dios tʉ tpʉjta'aky? ¿Ti ko miits xytyukkuwanʉya̱'a̱ndʉ tya̱a̱dʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉ Kristʉ es ttsʉmʉ'ʉktʉt tu'ugʉ tsemy jantsy jemtsy, di'ibʉ ni ʉdsa̱jtʉm es ni n'aptʉjk'a̱jtʉm tkamʉmadaktʉ ttsʉmʉ'ʉgʉt? 11Ja'a ko ʉdsa̱jtʉm nmʉbʉjkʉm ko Dios tʉ xymyo'oyʉm ja namay'a̱jtʉn nitsokʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús, nandʉ'ʉn éxtʉm mʉt yʉ'ʉjʉty. 12Net nidʉgekyʉ 'yamoonda̱a̱ydyʉ es tmʉdoo'ijttʉ ko yʉ Bernabee esʉ Pa̱a̱blʉ ttukmʉmadya'aky yʉ ijxwʉ'ʉmʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tʉ ttuñ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉty ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 13Es ko kya̱jxta̱a̱ydyʉ, net ja Santya̱'a̱gʉ jyʉnáñ: —Mʉgu'ugʉty, mʉdowdʉ. 14Simonk Peedrʉ tʉ xytyukmʉmadyákʉm wi'ix ja Dios tim jawyiin may'a̱jtʉn tyu'unxʉdʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es twin'ijxy ma̱ yʉ'ʉn di'ibʉ ja̱'a̱y'átʉdʉp. 15Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jya̱jtʉ éxtʉm ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty tkʉxja̱a̱y ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn, ko Dios jyʉnáñ: 16Dʉ'ʉn ja Davit tyʉʉmp 'ya̱a̱ts éxtʉm tu'ugʉ tʉjk di'ibʉ tʉ jyity, per jʉmbítʉbʉts es ngójʉdʉts jatʉgok, 17es ja israelitʉ ja̱'a̱y t'ʉxta̱'a̱ydyʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm, nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ ʉjtsʉ nja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 18Dʉ'ʉn jyʉnáñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm, di'ibʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ yajnija̱'a̱jʉ extʉ jékyʉp. 19Esʉ Santya̱'a̱gʉ 'yakjʉnáñ: —Pa̱a̱dyʉts njʉna̱'a̱ñ ko kyaj nyajkujo'pʉm ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty ko tmastu'udʉt ja jyeky winma̱'a̱ñ es tpanʉjxtʉt ja Dios. 20Ngʉxja̱'a̱yʉm je'eyʉ ko kyaj ttsu'utstʉt yʉ jʉyujk di'ibʉ tʉ ttukwindsʉ'ʉgʉ yʉ agojwinnáxʉty, es kyaj tjʉ'xtʉt ja ne'pyñ esʉ tsu'utsy di'ibʉ kyaj wa̱'a̱ts tʉ wyinda̱jxta̱'a̱y, es nandʉ'ʉn n'anma̱'a̱yʉm ko kyaj myʉ'indúndʉt. 21Ja'a ko extʉ jékyʉp tsyondaky yajka̱jxwa'xy ja Moisesʉ 'yana'amʉn ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn, es nandʉ'ʉn yajkajxy ma̱jaty ja tsa̱jptʉjk sa̱a̱bʉdʉ sa̱a̱bʉdʉ. 22Net ja apostʉlʉty esʉ mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es nidʉgekyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk twin'ixtʉ ja̱'a̱yʉty es tkaxa̱'a̱ndʉ Antyokiiʉ mʉt ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee. Es tkajxtʉ Juudʉs di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy Barsabás, esʉ Silʉs, nimajtsk di'ibʉ ijttʉp mʉj ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk. 23Es mʉt yʉ'ʉjʉty oj ñʉjxtʉ ñeky di'ibʉ jʉna̱a̱mp: “Ʉʉdsʉty, apóstʉlʉty, mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty esʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm, nga̱jxpo'xta̱'a̱yʉts miidsʉty, mʉgu'uktʉjk di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Antyokiiʉ, Siryʉ ña̱a̱xóty, nandʉ'ʉn ja wiinkpʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp Siryʉ ña̱a̱xóty es Silisyʉ ña̱a̱xóty. 24Tʉts nmʉdoy ko tʉ tsyooñ ya̱a̱ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj ngáxtʉts, es tʉ jap jya'ty dyajtʉgóy miidsʉ mjotkujk'a̱jtʉn, ya'ʉxpʉjktʉp es di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Jesús nandʉ'ʉn tpanʉjxtʉt ja Moisesʉ 'yana'amʉn es yajtsúkʉt waanʉ ma̱ ja yedyʉjk'a̱jtʉn. 25Pa̱a̱dyʉts nnay'ʉw ñaygya̱jxʉdʉ es oy ko yajnika̱jxpátʉt nidu'ugʉty di'ibʉ ma̱ ʉʉdsʉty es nʉjx mgu'íxʉdʉ miidsʉty ti'igyʉ mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Bernabee esʉ Pa̱a̱blʉ, di'ibʉ njantsytsyojkʉm 26es di'ibʉ tʉ tpʉjta'aky ja jyiky'a̱jtʉn es tyúnʉt mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 27Dʉ'ʉn ngajxʉm yʉ Juudʉs mʉt ja Silʉs es yʉ'ʉjʉty kya̱jxtʉt kʉ'ʉm mʉt miidsʉty es m'awánʉdʉt tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. 28Ja Espíritʉ Santʉ es nandʉ'ʉn ʉʉdsʉty n'oyjya̱'a̱dʉpts es kyajts nmo'oydyʉt wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn, 29yʉ'ʉyʉ tya̱a̱dʉ: Kyaj xyjʉ'xtʉt ja jʉyujk di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉ agojwinnáx, kyaj xyjʉ'xtʉt ja ne'pyñ es ja tsu'utsy di'ibʉ kyaj wa̱'a̱ts tʉ wyinda̱jxta̱'a̱y, es nandʉ'ʉn kyaj mmʉ'indúndʉt. Es ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn xytyúndʉt, oyʉ dʉ'ʉnʉ naty xytyundʉ. Wʉ'ʉmdʉ mʉdʉ Dios.” 30Net tsyo'ondʉ yʉ Juudʉs mʉdʉ Silʉs, Bernabee esʉ Pa̱a̱blʉ, es ñʉjxtʉ Antyokiiʉ. Ko jya̱jttʉ, net ñaymyujkʉdʉ ja mʉbʉjkpʉty es tkʉya̱jktʉ ja neky. 31Es ko ja̱'a̱y yajtukwinguga̱jxʉdʉ ja neky, net jyantsyxyondaktʉ ko tmʉdoodʉ jotkujk'a̱jtʉn. 32Esʉ Juudʉs mʉt ja Silʉs, yʉ Diosʉ kyugajxy, ni'igʉ tjotmʉkmooydyʉ es dyajmʉjwiinʉdʉ myʉbʉjkʉn ja mʉbʉjkpʉtʉjk. 33Es ko 'yijty jeky, net ja mʉgu'uktʉjk jyʉga̱jxʉdʉ mʉdʉ jotkujk'a̱jtʉngyajxy, es jyʉmbijnʉt jap Jerusalén. 34Perʉ Silʉs oj wye'emy. 35Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee wyʉ'ʉmdʉ nandʉ'ʉn Antyokiiʉ. Jam mʉt nimayʉ wiingátypyʉ ya'ʉxpʉjktʉ es tka̱jxwa̱'xtʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Diosʉ 'yayuk. 36Es ko waanʉ 'yijty, net ja Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱y ja Bernabee: —Jo'om n'okku'ijxʉm ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn ma̱ oj nga̱jxwa̱'xʉm ja Jesusʉ 'yayuk, es n'ijxʉm wi'ix jam 'yittʉ. 37Bernabee jyawowán yʉ Fwank di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Markʉs. 38Perʉ Pa̱a̱blʉ kyaj twowáñ yʉ Fwank, ja'a ko tʉ naty ñike'egyʉty jam Panfilyʉ es kyaj 'yokpudʉjkʉnʉ ma̱ ya'ʉxpʉjktʉ. 39Kyaj tka̱jx'o'oyʉdʉ, pa̱a̱ty yo'oywya̱'xtʉ. Bernabee mʉt ja Markʉs tyʉjkʉdʉ barkoty es ñʉjxtʉ Tsyipre, 40per Pa̱a̱blʉ twin'ijxy ja Silʉs es mʉʉt ñʉjxʉt. Es ko ja myʉgu'uk ñinu'xtákʉdʉ esʉ Dios myay'a̱jtʉn tyu'unxʉdʉt, net tsyo'ondʉ, 41es ña̱jxtʉ Siryʉ es Silisyʉ, es dyajmʉjwiinʉdʉ myʉbʉjkʉn ja mʉbʉjkpʉtʉjk ma̱jaty ñaymyúkʉdʉ.

will be added

X\