APOSTɄLɄTY 14

1Ma̱ ja Ikoñʉ ka̱jpn ja Pa̱a̱blʉ es ja Bernabee tyʉjkʉdʉ israelitʉ tsya̱jptʉgóty, esʉ Diosʉ 'yayuk tka̱jxwa̱'xʉdʉ. Es may tmʉbʉjktʉ, israelítʉty es nandʉ'ʉn di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 2Per ja israelítʉty di'ibʉ kyaj tmʉbʉjktʉ, ttukjot'ambʉjktʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es tmʉdsiptso'ondʉ ja di'ibáty 'yaxá̱jʉdʉ ja Jesús. 3Oy dʉ'ʉn jyajty, ja Pa̱a̱blʉ es ja Bernabee ijttʉ jeky es tka̱jxtʉ mʉt ja mʉk'a̱jtʉn ja Diosʉ 'yayuk; es ja Nindsʉn'a̱jtʉm mooyʉ ja mʉk'a̱jtʉn es ttúnʉt yʉ mʉj'a̱jtʉn esʉ ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ tyuk'ijxtʉ ja ja̱'a̱y ko tyʉy'a̱jtʉnʉty ja namay'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyiimpy ma̱ ja̱'a̱yʉn. 4Es ja ja̱'a̱yʉty ñaywya̱'xʉdʉ majtsk peky: tuk peky di'ibʉ mʉt ja israelítʉty kyaj t'axá̱jʉdʉ ja Jesús, es jatuk peky di'ibʉ mʉt ja nimajtskʉ apóstʉlʉ. 5Net ja israelítʉty es jatuk pekypyʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, ñaybyʉjtákʉdʉ ti'igyʉ mʉt ja justisʉtʉjk es tni'ʉ'ʉnʉdʉ ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee es tkuka̱'a̱dsándʉ. 6Per ko Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee tnija̱'a̱dʉ, ta kyaktʉ es ñʉjxtʉ ma̱ Listrʉ ka̱jpn esʉ Derbe ka̱jpn, Likaoñʉ ña̱a̱xóty, es ma̱ tadʉ ka̱jpnʉty ja ñaxwíñʉdʉ. 7Es jap nandʉ'ʉn tka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk. 8Jap Listrʉ 'yijty tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ ja̱jt naxwiiñ tekymya̱'a̱t es ni na̱'a̱nʉm kyaj yo'oy. Jap yajpáty 'yu'uñʉ. 9Tya̱dʉ yedyʉjk tmʉdoo'íty éxtʉm ja Pa̱a̱blʉ jyʉna'añ. Es ko ja Pa̱a̱blʉ t'ijxy ja tekymya̱'a̱t, ñija̱'a̱p ko yʉ'ʉ myʉbejkypy ja Dios es yʉ'ʉgyʉjxm myʉba̱a̱dʉt es 'yagʉda̱'a̱gʉt. 10Net ja Pa̱a̱blʉ t'anma̱a̱y mʉk ja tekymya̱'a̱t: —¡Tʉna̱a̱yʉ'ʉk! Net ja tekymya̱'a̱t pyʉjte'ky, es yo'oydsyo'oñ. 11Ko ja mayjya'ayʉty t'ijxtʉ ko ja tekymya̱'a̱t yo'oydsyo'oñ, net yaxkaktʉ mʉt ja Likaoñʉ 'yayuk, jyʉnandʉ: —¡Yʉ diósʉty mʉt ja ja̱'a̱yʉ ñini'x tʉ jyʉnaktʉ ma̱ ʉdsa̱jtʉm! 12Ñayjyʉnánʉdʉ ko Bernabee yʉ'ʉ dios Júpiter, esʉ Pa̱a̱blʉ yʉ'ʉ dios Merkuuryʉ, ja'a ko Pa̱a̱blʉ yʉ'ʉ kya̱jxwa'xypy. 13Jap ma̱ tu'u kya̱jpndʉ́kʉ, jap 'yity ja Júpiter tsya̱jptʉjk. Di'ibʉ jap teety'a̱jtp dyajmiiñ ja tsa̱jka̱a̱jʉty nixoxy mʉt ja pʉjy, es mʉt ja mayjya'ayʉty tja''awdatandʉ ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee, es ta tjaya'oogándʉ ja tsa̱jka̱a̱jʉty es tjatukwindsʉ'ʉgʉyándʉ. 14Per ko ja apóstʉlʉty Bernabee esʉ Pa̱a̱blʉ tmʉdoodʉ ko dʉ'ʉn ttuna̱'a̱ndʉ, net ñayñikʉ'tsʉdʉ. Ja'a dʉ'ʉn ya'ijxʉp ko kyaj 'yóyʉty di'ibʉ tyunándʉp. Es tninʉjxtʉ ma̱ ja mayjya'ay, es yaxkaktʉ: 15—Mʉgu'ugʉty, kátʉts dʉ'ʉn xytyundʉ. Ʉʉdsʉty nandʉ'ʉnʉts nja̱'a̱yʉty éxtʉm miidsʉty, es tʉ nmíñʉts es n'anʉʉmʉya'añ ja oybyʉ ayuk es xymyastu'uttʉt yʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ ni nʉ'ʉn mgatu'unxʉty, es xypyadúndʉt ja Dios, ja'a ko yʉ'ʉ pyʉjták yʉ tsa̱jp, naxwíñʉdʉ, jikymyejyñ es tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp naxwiiñ es ma̱ jikymyejyñ. 16Jékyʉp nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y tnikaktʉ Dios es jyiky'a̱jttʉ éxtʉmʉ kyʉ'ʉm wyinma̱'a̱ñ. 17Perʉ Dios oj dya'íxyʉty ja 'yoy'a̱jtʉn, ja'a ko yʉ'ʉ tkexy ja tuu es dyaky ja pʉjta'aky oy, es dʉ'ʉn ja ja̱'a̱y jyotkujk'áttʉt es xyonda̱'a̱ktʉt. 18Dʉ'ʉn jyʉnandʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee, es apenʉ ja̱'a̱yʉty tkupʉjktʉ es kyaj dʉ'ʉn ttukwindsʉ'ʉgʉdʉt. 19Net jya̱jttʉ israelítʉty di'ibʉ tso'ondʉp Antyokiiʉ es Ikoñʉ, es t'anma̱a̱ydyʉ ja ja̱'a̱y es tkuka̱'a̱tstʉt yʉ Pa̱a̱blʉ. Es ko twinma̱a̱ydyʉ ko tʉ 'yeeky, ta tpajʉdojttʉ tmʉnʉjxtʉ ka̱jpnbʉ'a̱jp. 20Es ko ñaymyujkʉdʉ di'ibáty myʉbʉjktʉ Jesús jam Pa̱a̱blʉ pyʉ'a̱a̱y, net tyʉna̱a̱ye'ky yʉ Pa̱a̱blʉ jatʉgok es tyʉjkʉ ka̱jpnóty. Es jakumbom tsyo'oñ mʉt ja Bernabee, ñʉjxtʉ Derbe. 21Es jap tka̱jxwa̱'xtʉ ja oybyʉ ayuk, es may ja ja̱'a̱y tmʉbʉjktʉ. Net ñʉjxtʉ jatʉgok ka̱jpnga̱jpn, Listrʉ, Ikoñʉ es Antyokiiʉ. 22Es dyajmʉjwiinʉdʉ myʉbʉjkʉn pʉ́nʉty 'yaxá̱jʉdʉ Jesús éxtʉmʉ Kristʉ, es tjotmʉkmooydyʉ es ni'igʉ yajxón tpadúndʉt ja Dios. Ta t'anma̱a̱ydyʉ: “Pʉn njo'oma̱'a̱nʉm ma̱ Dios, jawyiin nyajna̱jxʉm kana̱k pekyʉ ayo'on.” 23Es ko kya̱jxtakta̱a̱y es 'yayu'a̱jtta̱a̱ydyʉ, net twin'ijxtʉ di'ibʉty mʉjja̱'a̱y'a̱jttʉp ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. Net ja Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee ttukkʉdʉjkʉdʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉ. 24Oknʉm ña̱jxtʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee ma̱ Pisiidyʉ ñax, es jyajty ma̱ Panfilyʉ ñax. 25Ta tka̱jxwa̱'xtʉ ja Diosʉ 'yayuk ma̱ ja Perjʉ ka̱jpn. Net oj ñʉjxtʉ ma̱ ja Ataliiʉ ka̱jpn. 26Ja'a ko tyam ja tuunk tʉ kyexy, ta tyʉjkʉdʉ barkoty es ñʉjxtʉ ma̱ Antyokiiʉ ka̱jpn, ma̱ ja Dios myay'a̱jtʉngyʉjxm tʉ yajtukkʉdʉ́kʉdʉ ja tuunk di'ibʉ naty tʉ ttuunda̱'a̱ydyʉ. 27Es ko jya̱jttʉ Antyokiiʉ, net ñaymyujkʉdʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk es ñaydyukmʉmadyákʉdʉ tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tʉ ttuñ es tpʉjta'aky mʉt yʉ'ʉjʉty, es wi'ix nandʉ'ʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios t'axa̱jʉ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty ko tmʉbʉktʉ. 28Esʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee jeky 'yijttʉ jam mʉʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉ Jesús.

will be added

X\