APOSTɄLɄTY 13

1Ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyʉ́kʉdʉ Antyokiiʉ, tam ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty esʉ ya'ʉxpʉjkpʉty. Yʉ'ʉ xyʉ'a̱jttʉp: Bernabee, Simonk (di'ibʉ yajtijp Nijeer), Lusyʉ (di'ibʉ Sirene kuga̱jpn'a̱jtp), Saulʉ esʉ Manaén (di'ibʉ mʉʉt ya'ktʉ Eroodʉs, ja Galileeʉ gobernadoor). 2Tu'ugʉ xʉʉ ko naty yʉ'ʉjʉty t'awdattʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios es 'yayu'a̱jttʉ, net ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Abeky pʉjta̱'a̱ktʉ yʉ Bernabee esʉ Saulʉ es ttúndʉt di'ibʉts ʉj tʉ ndukniwówʉdʉ. 3Es ko kya̱jxtakta̱a̱ydyʉ es 'yayu'a̱jttʉ, net tkʉ'ʉnikoondʉ ja Bernabee esʉ Saulʉ es ñayjyʉga̱jxʉdʉ. Ta oj tsyo'onnʉdʉ nimajtsk. 4Ko ja Espíritʉ Santʉ kyajxʉdʉ Bernabee esʉ Saulʉ, ta ñʉjxtʉ Seleusyʉ. Net tyʉjkʉdʉ barkoty es ñʉjxtʉ ma̱ Tsyipre islʉ. 5Ko jya̱jttʉ jikymyejyñ agʉ'ʉy ma̱ ja Salaminʉ ka̱jpn, net dyajtsondáktʉ tka̱jxwa̱'xʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk ma̱ ja israelítʉdyʉ tsya̱jptʉjk. Es mʉt ñejxy ja Fwank éxtʉmʉ pyudʉjkʉbʉ. 6Net jyʉdijttʉ ma̱ tʉgekyʉ ka̱jpn es jya̱jttʉ ma̱ ja Pafʉs ka̱jpn. Es jap tpattʉ tu'ugʉ israelitʉ di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Barjesús. Ja'a ijty xʉmaabyʉ es 'yanda'aky ko yʉ'ʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ. 7Tya̱dʉ xʉmaabyʉ japʉ naty mʉt ja gobernadoor Serjyʉ Pa̱a̱blʉ, di'ibʉ wijy yedyʉjk. Net ja gobernadoor tnigajxʉ Bernabee es ja Saulʉ es tmʉdowa̱'a̱ñ ja Diosʉ 'yayuk. 8Per ja xʉmaabyʉ di'ibʉ grieegʉ ayuk xyʉ'a̱jtypy Elimʉs myʉdsiptso'on ja Bernabee esʉ Pa̱a̱blʉ, es t'aga̱jxʉ ja gobernadoor kʉdiibʉ tmʉbʉ́kʉt yʉ Diosʉ 'yayuk. 9Net ja Saulʉ, di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy Pa̱a̱blʉ, ja Espíritʉ Santʉ mooyʉ winma̱'a̱ñ esʉ mʉk'a̱jtʉn es ttúnʉt di'ibʉ Dios tsyejpy, es twin'ijxy mʉk ja xʉmaabyʉ, 10es t'anma̱a̱y: —¡Win'ʉ'ʉmbʉ, mʉjku'ugópkʉ 'yu'unk, mij dʉ'ʉñʉm xymyʉdsip'aty tʉgekyʉ di'ibʉ oy! ¿Ti ko je'eyʉ xyajma̱'a̱da̱'a̱ñ ja Diosʉ tyu'u? 11Pa̱a̱ty tyamʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Dios mdukkumʉdowa̱'a̱ñʉty es myajwʉ'ʉma̱'a̱ñʉty wiints, jeky kyaj xy'íxʉt ja xʉʉ jyajy. Netyʉ oj wye'emy wiints es wyingoodsʉdyaay. Net myajtsy xyajy es t'ʉxta̱a̱y di'ibʉ wítsʉdʉp. 12Es ko ja gobernadoor t'ijxy yʉ tya̱a̱dʉ, net tmʉbejky es dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ 'yʉxpʉjkʉn. 13Net ja Pa̱a̱blʉ esʉ jyamyʉʉdʉty tyʉjkʉdʉ barkoty jap Pafʉs es jya̱jttʉ Perjʉ, ma̱ ja Panfilyʉ ñax. Esʉ Fwank tnikaknʉ ja jyamyʉʉdʉty es jyʉmbijnʉ Jerusalén. 14Netʉ Pa̱a̱blʉ mʉdʉ Bernabee tsyo'ondʉ Perjʉ es jya̱jttʉ Antyokiiʉ, jap ma̱ ja Pisiidyʉ ñax. Es sa̱a̱bʉdʉ xʉʉ tyʉjkʉdʉ tsa̱jptʉgóty es jap 'yu'uñʉdʉ. 15Ko ja tsa̱jptʉjkʉ ñiwindsʉ́nʉty tka̱jxta̱a̱ydyʉ di'ibʉ Moisés kyʉxja̱a̱y es ja Diosʉ kyuga̱jxpʉtʉjkʉty, net tkajxyñigajxʉdʉ dʉ'ʉnʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee: —Mʉgu'uktʉjkʉty, pʉn mmʉda̱jttʉp oynʉ'ʉnʉnʉ ka̱jxwíjʉn mʉt ʉʉdsʉty, awa̱'a̱nʉgʉts. 16Net ja Pa̱a̱blʉ tyʉna̱a̱ye'ky es ja kyʉ'ʉ ttuk'ijxy es 'yamónʉt. Net t'anma̱a̱y: —Mʉdowdʉ, miits israelítʉty es di'ibʉ Dios wyindsʉ'kʉdʉp. 17Dios yʉ'ʉ wyin'ijx ʉdsa̱jtʉmʉ n'aptʉjk'a̱jtʉm es dyajmʉ́jʉ ja Israelʉ ñaxwíñʉdʉ ko 'yijttʉ éxtʉmʉ jagam ja̱'a̱y ma̱ ja Ejiptʉ ñax. Es ok dyajpʉdseemy mʉt ja myʉk'a̱jtʉn jap Ejiptʉ. 18Esʉ Dios tmʉma'xtijky ja mayjya'ay justyikxy jʉmʉjt ma̱ ja mʉj itʉn, 19es ja Dios dyajtʉgooy jʉxtujkʉ naxwíñʉdʉ di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉ ma̱ Kananʉ ñaxy, es tmooy ja ñax ja n'aptʉjk'a̱jtʉm. 20Net ja Dios dyajky ja kyutujkʉn taxk mʉgo'px jakujm jʉmʉjt mʉt ja fwézʉty extʉ ko jyiky'ajty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ Samwel. 21Net ja Israel ja̱'a̱y t'amdoodʉ tu'ugʉ rey di'ibʉ yajkutúkʉp. Es ja Dios myooyʉ ja Kisʉ mya̱a̱nk Saúl es trey'átʉt justyikxy jʉmʉjt. Yʉ'ʉ Benjamingʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts. 22Es óknʉm ja Dios dyajjʉgéky ja Saúl es dyajrey'ajty ja Davit, es jyʉnáñ: “Tʉts nba̱a̱ty ja Davit, ja Isa̱'ii 'yu'unk, tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ ndsejpyʉts. Yʉ'ʉ tyúnʉp tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj ndsejpy.” 23’Esʉ nidu'uk ja Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Jesús, di'ibʉ Dios pyʉjták es dyajnitso'ogʉt ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty éxtʉm twa̱ndaky. 24Es ko kyajnʉm ya'ʉxpeky ja Jesús, net ja Fwank Yajnʉbajtpʉ tka̱jxwa'xy mʉt nidʉgekyʉ israelitʉ ja̱'a̱yʉty es t'anma̱a̱y dyajtʉgátstʉt yʉ jyot wyinma̱'a̱ñ, ñʉbáttʉt. 25Es ko wyingóñ ja tiempʉ ma̱ Fwank dyajkʉjxta̱a̱y ja tyuunk, net t'anma̱a̱y: “Ʉj kyajpʉts nGrístʉty. Yʉ'ʉ miimp óknʉm. Es ʉj kyajts xyñitʉkʉ, ni je'eyʉ yʉ kyʉ'ʉk nga''agájʉdʉt éxtʉmxyʉpts ʉj n'ítyʉts tyuumbʉn.” 26Esʉ Pa̱a̱blʉ 'yakjʉnáñ: —Mʉgu'uktʉjkʉty, miidsʉty ja Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts es miidsʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es nandʉ'ʉnʉ Dios xywyindsʉ'ʉgʉdʉ, ja Dios tʉ tkexy yʉ 'yayuk es nnija̱'a̱m wi'ix mba̱a̱t nnitsókʉm. 27Es di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp jap Jerusalén es ja wyindsʉ́nʉty, kyaj oy tnija̱'a̱dʉ pʉ́nʉ dʉ'ʉn Kristʉ, es ni tkajaygyujkʉ wi'ix jyʉnáñ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty di'ibʉ 'yʉxpʉjktʉp ma̱ ja tsa̱jptʉjk sa̱a̱bʉdʉ sa̱a̱bʉdʉ. Es ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk yʉ'ʉ oj ttuknibʉjta̱a̱gʉdʉ esʉ Jesús 'yoogʉt, es dʉ'ʉn tkuydyuundʉ di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty jyaaydyʉ. 28Es oy tkapattʉ Jesús ni ti pyeky, yʉ'ʉ 'yanma̱a̱ydyʉ Pilatʉ es dya'oogʉt. 29Es ko dʉ'ʉn ttuundʉ tʉgekyʉ éxtʉm jyʉnáñ di'ibʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ yajwʉ'ʉmdʉ ja̱a̱ybyéty, net dyajjʉna̱jktʉ kruuzkʉjxy es dyajnaxtʉjkʉdʉ. 30Perʉ Dios dyajjikypyejky jatʉgok, 31es kana̱k ok kyʉxe'ky ja Jesús ma̱ ja myʉgu'uktʉjk di'ibʉ mʉʉt jyʉdijttʉ ko tsyo'ondʉ Galileeʉ es ñʉjxtʉ Jerusalén, es yʉ'ʉjʉty 'yawa̱'a̱nʉdʉp ja ja̱'a̱yʉty ko Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ. 32’Pa̱a̱ty ʉʉdsʉty tyam n'awánʉdʉ tadʉ oybyʉ ayuk di'ibʉ Dios jékyʉp wya̱ndak mʉt ja n'aptʉjk'a̱jtʉm. 33Es tyam ja Dios tkuydyúñ ma̱ ʉdsa̱jtʉm, ja'a tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, éxtʉm jyʉnáñ mʉt ko tʉ dyajjikypyéky ja Jesús, éxtʉm 'yity kʉxja̱'a̱y ma̱ ja myʉmajtskpʉ Salmʉ ma̱ Dios jyʉnáñ: “Ʉjts mij xyTyeety'a̱jtp. Tyámʉts ngʉxʉ'ʉgʉt kots mij n'U'unk'áty.” 34Es ko Dios dyajjikypyejky ja Jesús es kʉdiibʉ ñini'x mya̱'a̱dʉt, dʉ'ʉn tkuydyuuñ éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Mij nmo'oyʉp yʉ kunu'xʉn di'ibʉts nwa̱ndak ja Davit.” 35Pa̱a̱ty jyʉna'añ nandʉ'ʉn ma̱ jatu'ugʉ Salmʉ: “Katʉ xyña'ixy ja mduumbʉ ñini'x mya̱'a̱dʉt ko 'yoogʉt.” 36Tʉy'a̱jtʉn ko ja Davit jyiky'ajty, kyuydyuun di'ibʉ Dios tsyejpy, net 'ye'ky es nandʉ'ʉn ñaxtʉjkʉ, dʉ'ʉn éxtʉm ñaxtʉjkʉ 'yaptʉjk, es ja Davit ñini'x mya̱'tta̱a̱y. 37Per ko Jesús 'ye'ky, netʉ Dios yajjikypyʉjkʉ, es kyaj mya'ty ja ñini'x. 38Mʉgu'uktʉjkʉty, nijáwʉdʉ ko Jesús mye'xypy ja pojpʉ. 39Es pʉ́n 'yaxá̱jʉp ja Jesús éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, yajtuknima'xp tʉgekyʉ di'ibʉ kyaj mba̱a̱t yajme'xy ja'a di'ibʉ pyanʉjxʉdʉp ja Moisesʉ 'yana'amʉn. 40Naygywentʉ'átʉdʉ kʉdiibʉ jyátʉdʉt mʉt miidsʉty di'ibʉ jyaaydyʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ: 41Miidsʉty di'ibáty tukxíktʉp, dʉ'ʉñʉ wʉ'ʉmʉdʉ es mgutʉgóydyʉt, ja'a ko ʉj Dios, ndunaambyʉts di'ibʉty jantsy mʉj, di'ibʉ kyaj xymyʉbʉktʉ oy ja ja̱'a̱y mjatukmʉmadya̱'a̱gʉdʉ. Es dʉ'ʉn myadyakta̱a̱y yʉ Pa̱a̱blʉ. 42Ko ñaywya̱'xta̱a̱yʉdʉ ja ja̱'a̱y ma̱ ja tsa̱jptʉjk, netʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee tsyo'ondʉ. Es ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty t'amdoodʉ ko jatu'ugʉ sa̱a̱bʉdʉ 'yawánʉdʉt nandʉ'ʉn yʉ ka̱jxwíjʉn. 43Es ko pyʉdsʉʉmdʉ tsa̱jptʉgóty, may ja israelítʉty es ja wiink ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyupʉjktʉ ja israelítʉdyʉ wyinma̱'a̱ñ, tpanʉjxtʉ Pa̱a̱blʉ es ja Bernabee. Es yʉ'ʉjʉty ka̱jxwíjʉdʉ es ñayya'ítʉdʉt Diosʉ kyunu'xʉn mʉʉt. 44Es ko jatu'ugʉ sa̱a̱bʉdʉ ñaymyujkʉ jawaanʉ kyaj nidʉgékyʉdyʉ ja̱'a̱y jap ka̱jpnóty es tmʉdowa̱'a̱ndʉ ja Diosʉ 'yayuk. 45Per ko ja israelítʉty t'ijxtʉ ja mayjya'ay, net axʉʉk ñayjya̱'a̱dʉ es t'anma̱a̱ydyʉ Pa̱a̱blʉ ko kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty éxtʉm jyʉna'añ, es wyinga̱jxpajtʉdʉ. 46Net ja Pa̱a̱blʉ es ja Bernabee tmʉga̱jxtʉ mʉk a̱a̱ mʉk jot: —Dios tʉ xykyéxyʉts es n'anʉʉmʉdʉts jawyiin miits israelítʉty, ko Dios myajnitso'oga̱'a̱ñʉty mʉt ja Jesukristʉ. Per miits kyaj xymyʉbʉka̱'a̱ndʉ es kyaj xy'axa̱jʉya̱'a̱ndʉ Jesús éxtʉmʉ mYajnitsókpʉ, pa̱a̱ty tyam nga̱jxwa'xyʉts ja Diosʉ 'yayuk mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 47Dʉ'ʉn tʉ xytyuk'ane'emyʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm ko jyʉnáñ: Tʉts nbʉjta'aky éxtʉmʉ ja̱j tʉ'xʉn ma̱ nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, es dyajnitso'ogʉt. 48Ko tmʉdoodʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, net xyondaktʉ es jyʉnandʉ ko ja Diosʉ 'yayuk 'yóyʉty. Es tmʉbʉjkta̱a̱ydyʉ nidʉgekyʉ di'ibʉ yajmiin ja Espíritʉ Santʉ es jyiky'átʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 49Es dʉ'ʉn oj tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk tʉgekyʉ ka̱jpn. 50Per yʉ israelítʉty ñaygya̱jxʉdʉ mʉt ja myʉjja̱'a̱ydyʉjk di'ibʉ jam kuga̱jpnʉty, es nandʉ'ʉn mʉt ja toxytyʉjkʉty di'ibʉ Dios 'yawda̱jttʉp es windsʉ'ʉgʉ 'yittʉ, ta tmʉdsiptso'ondʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Bernabee. 51Netʉ Pa̱a̱blʉ esʉ Silʉs twinxijttʉ ja kyʉ'ʉk es dyajjʉna̱jktʉ naxjok éxtʉmʉ ijxwʉ'ʉmʉn ko kya'óyʉty ko tkakupʉktʉ ja Diosʉ 'yayuk. Es net oj ñʉjxtʉ ma̱ Ikoñʉ ka̱jpn. 52Es di'ibʉ myʉbʉjktʉ jap Antyokiiʉ, net wyʉ'ʉmdʉ jyantsyxyondaktʉ mʉt ja Espíritʉ Santʉ.

will be added

X\