APOSTɄLɄTY 12

1Es ma̱ tadʉ tiempʉ yʉ Eroodʉs di'ibʉ rey'a̱jt Judeeʉ, tpadso'oñ es tmatsáñ pʉnaty myʉbʉjktʉp ja Jesús éxtʉmʉ Kristʉ, 2es dya'e'ky mʉt ja espa̱a̱dʉ yʉ Santya̱'a̱gʉ, Fwangʉ myʉga'ax. 3Ko t'ijxy es ttsojktʉ ja israelítʉty, net t'ane'emy es yajtsúmʉt ja Peedrʉ nandʉ'ʉn. Tya̱a̱dʉ jya̱jtʉ ma̱ ja paskʉ xʉʉ, ma̱ ja tsa̱jkaaky yajkáy di'ibʉ kyaj tmʉdaty ja levaduurʉ. 4Ko yajma̱jtsy ja Peedrʉ, net yajpʉjtáky pujxndʉgóty es kywentʉ'átyʉty taxk peky ja solda̱a̱dʉty. Ja wyínʉty nidʉgekyʉ nima̱jmókx tu'uk di'ibʉ kwentʉ'a̱jtʉdʉp ma̱jtaxkáty. Eroodʉs yʉ'ʉ jyuudaampy ja Peedrʉ ko ja paskʉ xʉʉ ñáxʉt. 5Es dʉ'ʉn ja Peedrʉ 'yijty pujxndʉgóty jantsykywentʉ'aty, per ja mʉbʉjkpʉtʉjk jyantsykya̱jxtáktʉ es ja Dios dyajtso'ogʉt ja Peedrʉ. 6Es ja ux ko kyajnʉmʉ naty xyʉʉñʉ ma̱ ja Eroodʉs dyajpʉdsʉma̱'a̱ñ ja Peedrʉ mayjya'ay wyinduuy es dya'ooga̱'a̱ñ, tap 'yity ja Peedrʉ kʉwʉʉñ mʉt ja kadenʉ ma̱ nimajtskʉ solda̱a̱dʉ, es jamajtsk jap pujxndʉjk agʉ'p tkwentʉ'aty. 7Net ti'in tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs kyʉdaky ma̱ ja pujxndʉjk, es jyantsytyukja̱jʉtyaay. Net ja anklʉs oj ttij'y'i'xy ja Peedrʉ ma̱ kyejky es oj dyajjotwijy. Net ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ: —¡Pʉdʉ'ʉk pojʉn! Netyʉ ja kadenʉ kya̱'a̱da̱a̱y ma̱ Peedrʉ kyʉ'ʉ, 8es ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ: —Naywyʉʉnʉdʉ es tuktʉkʉ mgʉ'ʉk. Ko Peedrʉ dʉ'ʉn ttuuñ, net ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉjta̱'a̱k ja mgapʉ es pamiingʉts. 9Net ja Peedrʉ tpanejxy ja anklʉs, ni tkanijawʉ pʉn tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ anklʉs tyiimpy, dʉ'ʉn wyinma̱a̱y ko ijxma̱'tp. 10Net ña̱jxtʉ ma̱ jawyiimbʉ solda̱a̱dʉ. Ta ja myʉmajtskpʉ. Ko jya̱jttʉ ma̱ pujxndʉjk a̱a̱, net ja mʉj pujxndʉjk a̱a̱ 'yawatsy kʉ'ʉm. Ta pyʉdsʉʉmdʉ tu'a̱jp ja Peedrʉ mʉt ja anklʉs es yo'oydyʉ tuk adʉjy. Net myastutʉ ja anklʉs es wyʉ'ʉmnʉ Peedrʉ naydyu'uk. 11Net ja Peedrʉ wyinma̱'a̱ñbyáty, es ñayjyʉnanʉ: —Jantsy tʉy'a̱jtʉn ko Dios tʉ tkexy ja 'yanklʉs kʉdiibʉts xya'oogʉt ja Eroodʉs esʉts kyaj njátʉt éxtʉm tʉgekyʉ di'ibʉ ja israelítʉty tsyojktʉp es xytyúnʉdʉts. 12Peedrʉ twinma̱a̱y yʉ tya̱a̱dʉ, es oj ñejxy ma̱ ja Mariiʉ tyʉjk, yʉ tya̱a̱gʉ Fwank di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy Markʉs. Mayjya'ay ñaymyujkʉ es kya̱jxta̱'a̱ktʉ jap. 13Es ko tmʉdoodʉ yajkóxy ja tʉjk aga̱j, net pyʉdseemy tu'ugʉ kixyʉdo'oxy di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Roode, es t'ixa̱'a̱ñ pʉ́n yʉ'ʉ. 14Es ko tmʉdooy kyajxy ja Peedrʉ, xondakʉngyʉjxm kyaj ja tʉjk dya''awatsy. Net oj ñejxy pʉye'egyʉ jap tʉgoty es t'awa̱'a̱nʉdʉ ko Peedrʉ tap tyanʉ tʉja̱'p. 15Net 'yadsoojʉ yʉ myʉgu'uk: —Tʉ mlokʉ. Es ja kixyʉdo'oxy jyʉnáñ ko jantsy tʉy'a̱jtʉn. Per yʉ'ʉjʉty je'eyʉ jyʉnandʉ: —Kyaj yʉ'ʉdyʉ Peedrʉ. Yʉ'ʉ da 'yanklʉs. 16Esʉ Peedrʉ t'akkoxy yʉ tʉjk aga̱j. Net dya''awatstʉ. Es ko t'ijxtʉ Peedrʉ, net dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ. 17Esʉ Peedrʉ tyuk'ijxʉ kyʉ'ʉ kʉdiibʉ ñakymyadya̱'a̱gʉt. Net ttukmʉmadyaktʉ wi'ix ja Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ jyuudyʉty pujxndʉgóty. Es 'yanma̱a̱yʉdʉ: —Tukmʉmadya̱'a̱k yʉ Santya̱'a̱gʉ esʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm. Net pyʉdseemy ja Peedrʉ es oj ñejxy wiink tsoo. 18Es ko oj xyʉʉñʉ, net jyantsyjyotmay'o'ktʉ ja solda̱a̱dʉtʉjk ko ti tʉ jyátyʉty ja Peedrʉ. 19Netʉ Eroodʉs tkejxy ja solda̱a̱dʉ es t'ʉxta̱'a̱yʉt yʉ Peedrʉ. Es ko kyaj ma̱ yajpáty, ta yajwoodʉ ja pujxndʉjk kywentʉ'a̱jtpʉ es tniga̱jxʉt wi'ixʉ Peedrʉ naty tʉ pyʉdsemy. Net oj tni'ane'emy es 'yooktʉt ja pujxndʉjk kwentʉ'a̱jtpʉty. Netʉ Eroodʉs tsyo'oñ Judeeʉ es oj ñejxy tsʉnaabyʉ Sesareeʉ. 20Eroodʉs ttukjot'ambejky ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp jap Tirʉ es Sidón. Es yʉ'ʉ ñaygya̱jxʉdʉ mʉt ja Eroodʉsʉ 'yofisyal di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Blastʉ, es tmooy ja meeñ es t'amdooy ja jotkujk'a̱jtʉn es ñáxʉt ja tsip. Es dʉ'ʉn ttuundʉ mʉt ko yʉ'ʉjʉty t'axá̱jʉdʉ ja jye'xy ma̱ ja rey Eroodʉsʉ ñax. 21Ko tpaty ja xʉʉ di'ibʉ Eroodʉs tyuknibʉjtákʉ, net tpʉjtáky ja rey wyit, es ñaxwe'tsy ma̱ ja uñaaybyajn, es oj kyajxy. 22Ko kya̱jxta̱a̱y, net ja ja̱'a̱y yaxkaktʉ: —¡Tya̱a̱dʉ di'ibʉ ja yam ka̱jxp, kyaj jya'ayʉty! ¡Dios yʉ'ʉ! 23Netyʉ tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs myiiñ ma̱ Eroodʉs es dyajpa̱'a̱mbejty mʉt ko kyaj yʉ'ʉ Dios tmooy ja mʉj'a̱jtʉn. Net ja tʉnʉ'k jyʉ'xʉ es taanʉm 'ye'ky. 24Es ja Diosʉ 'yayuk oj yajka̱jxwa'xy oymya̱a̱ty. 25Ko Bernabee esʉ Saulʉ dyajkʉjxtʉ tyuunk, net tsyo'ondʉ Jerusalén mʉt ja Fwank di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtypy Markʉs.

will be added

X\