APOSTɄLɄTY 11

1Es ja apóstʉlʉty es ja myʉgu'ugʉty di'ibʉ jap Judeeʉ myʉbʉjktʉ Jesús, tmʉdoodʉ ko nandʉ'ʉn yʉ Sesareeʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty tkupʉjktʉ Diosʉ 'yayuk. 2Es ko Peedrʉ jyʉmbijty jap Jerusalén, ja israelítʉty di'ibʉ pyaduundʉp ja tsiky'a̱jtʉn es tmʉbʉktʉ Jesús, net oj t'oodʉ Peedrʉ dʉ'ʉn: 3—¿Ti ko oj tʉ xykyu'ixy di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es tʉ xymyʉtkay? 4Net ja Peedrʉ tmadyaky extʉ ma̱ tsyondaky tʉgekyʉ di'ibʉ naty tʉ jyátyʉty, es t'anma̱a̱y: 5—Ʉj tápʉdsʉ naty ma̱ Jope ka̱jpn. Es kodsʉ naty nga̱jxta'aky, nétʉts n'ijxy tu'ugʉ ijxma̱'tʉn. Es dʉ'ʉnʉts n'ijxy éxtʉm tu'ugʉ mʉj wit kyʉda'aky tsa̱jwínm, yajma̱jts'íty taxk eskinʉ es jyajty ma̱dsʉ naty nga̱jxta'aky. 6Es kots n'ijxy yajxón ti naty jap ma̱ witʉn, nétʉts n'ijxy ja jʉyujk di'ibʉ taxkʉ tyeky, tsa̱'a̱ñ es di'ibʉ kaagʉdijtp. 7Es nmʉdooyʉts kyajxy tsa̱jwínm, es xy'anʉʉmʉts: “Pʉdʉ'ʉk, Peedrʉ. Ya'ook es xytsyu'udsʉt.” 8Es njʉnáñʉts: “Kyaj Windsʉ́n. Kyajts nje'xyñʉm di'ibʉ ya''axʉ'kʉp o ja̱'a̱y yajpekykya̱'a̱p.” 9Nétʉts xymyʉgajxy tsa̱jwínm, es xy'anʉʉmʉts jatʉgok: “Di'ibʉ Dios tʉ dyajwa̱'a̱tsy, katʉ mij xy'andíjʉt di'ibʉ ya''axʉ'kʉp o yajpekykya̱'a̱p.” 10Tʉgʉk ókʉts oj xymyʉgajxy, es jyʉmbijty pyatʉjkʉ tsa̱jwínm ja mʉj wit. 11Ma̱dsʉ taadʉ n'ijxy, net jyajty nidʉgʉʉgʉ kugajxyʉty ma̱dsʉ naty nja̱jtta'aky. Ja ja̱'a̱y jap tsyo'oñ Sesareeʉ es xyñimiiñʉts. 12Nétʉts ja Espíritʉ Santʉ xykyejxy mʉt ja ja̱'a̱yʉty esʉts xy'anma̱a̱y ko ni wi'ixʉts ngawinmáyʉt kots nganʉjxʉt. Es nandʉ'ʉn oj ñejxy mʉt ʉj nidʉdujk yʉ nmʉgu'ugʉts. Nidʉgékyʉts ndʉjkʉdyaaydyʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉ tyʉjk. 13Net ja Kornelyʉ xytyukmʉmadyákʉts ko kyʉxe'ky tu'ugʉ anklʉs ko ta naty tyanʉ es 'yanma̱a̱yʉ: “Kax ja ja̱'a̱y jap Jope es xywyówʉt ja Simonk, di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtp Peedrʉ, 14es yʉ'ʉ m'anʉʉmʉdʉp wi'ix mnitso'ogʉt, mij mʉt nidʉgekyʉ di'ibáty tsyʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja mjʉʉn mdʉjk.” 15’Kots nyajtsondáky nmʉgajxyʉts, ja Espíritʉ Santʉ net myiiñ ma̱ naty jam 'yity ja ja̱'a̱yʉty. Extʉ ʉdsa̱jtʉm oj n'axá̱jʉm jawyiin, nandʉ'ʉn yʉ'ʉ oj t'axá̱jʉdʉ. 16Nétʉts njamyejtsy éxtʉmdsʉ naty yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús tʉ xy'anʉʉmʉ: “Tʉy'a̱jtʉn ko Fwank yʉ'ʉ mʉt ja nʉʉ yajnʉbejty, per miits mnʉbáttʉt mʉt ja Espíritʉ Santʉ.” 17Es pʉn ya̱jk ja Dios nandʉ'ʉn yʉ Espíritʉ Santʉ mʉt yʉ'ʉjʉty, éxtʉm ʉdsa̱jtʉm ko nmʉbʉjkʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, ¿pʉ́nʉts ʉj esʉts ndsiptúnʉt mʉdʉ Dios? 18Es ko ja myʉgu'uktʉjk jam Jerusalén tmʉdoodʉ tya̱dʉ ayuk, net 'yamoonda̱a̱ydyʉ es t'awda̱jttʉ ja Dios, es jyʉnandʉ: —Tʉy'a̱jtʉn ko Dios tʉ dyaky nandʉ'ʉn mʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty es dyajtʉgátstʉt ja wyinma̱'a̱ñ es yajpojpʉma'xʉt es jyiky'áttʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 19Net di'ibʉ ya'o'ktʉ Esteebʉ tpajʉdijttʉ nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉp ja Jesús éxtʉmʉ Kristʉ. Es nija'ajʉty di'ibʉ kaktʉ jya̱jttʉ Fenisyʉ, Tsyipre es Antyokiiʉ. Jap oj tka̱jxwa'xy ja Diosʉ kyajxy mʉt ja israelítʉty je'eyʉ es kyaj mʉt ja wiink ja̱'a̱yʉty. 20Per nija'ajʉty di'ibʉ myʉbʉjk es di'ibʉ tso'ondʉ Tsyipre es Sirene, jya̱jttʉ ma̱ Antyokiiʉ ka̱jpn es tmʉga̱jxtʉ nandʉ'ʉn di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, es dyajky ja ayuk ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús yajnitso'ogʉdʉp. 21Es ja Jesusʉ myʉk'a̱jtʉn pyudʉjkʉ yʉ'ʉjʉty. Es may ja ja̱'a̱y tmastuttʉ ja jyekywyinma̱'a̱ñʉty es tmʉbʉjktʉ Jesús. 22Ko tya̱dʉ ayuk tmʉdoodʉ di'ibʉ jap Jerusalén myʉbʉjktʉ, net tkajxtʉ Bernabee jam Antyokiiʉ. 23Ko jyajty ja Bernabee, net t'ijxy éxtʉm ja Dios tʉ kyuni'xyʉty, es jyantsyxyondaky es myooyʉ ka̱jxwíjʉn es mʉt ja 'yoyjyot tpanʉjxtʉt ja Jesús. 24Ja Bernabee oyjya'ay es mʉʉdʉ Espíritʉ Santʉ, tpanejxy ja Jesús. Es dʉ'ʉn ja Bernabee ttukpanejxy ja Jesús ja mayjya'ay. 25Ko tiempʉ ñaxy, net ja Bernabee oj ñejxy t'ʉxta̱'a̱ya'añ ja Saulʉ jap Tarsʉ. 26Es ko tpaty, ta tmʉnejxy Antyokiiʉ. Jap oj wyʉ'ʉmdʉ Bernabee es ja Saulʉ tuk jʉmʉjt, dya'ʉxpʉjktʉ mayjya'ay es t'axá̱jʉt ja Jesús. Jap Antyokiiʉ tim jayʉjp tmooy ja xyʉʉ kristyanʉ pʉ́nʉty myʉbʉjktʉp ja Kristʉ. 27Ma̱ tadʉ tiempʉ tsyo'ondʉ nija'ajʉty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ jap Jerusalén es jyʉjptáktʉ Antyokiiʉ. 28Nidu'uk txʉ'aty Agaabʉ. Es ko ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyujkʉdʉ Antyokiiʉ, net jyʉnáñ yʉ Agaabʉ, éxtʉm yʉ Espíritʉ Santʉ tʉ 'yanʉ'ʉmxʉty, ko myina̱'a̱ñ ja mʉk yuu ma̱ tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ. Es tʉy'a̱jtʉn jya̱jtʉ ko Klaudyʉ tnigopk'a̱jty ja kutujkʉn. 29Net ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ Antyokiiʉ ttuknibʉjtákʉdʉ es ttuknigaxa̱'a̱ndʉ ja naybyudʉkʉ ja myʉgu'uktʉjk di'ibʉ jap Judeeʉ tsʉna̱a̱ydyʉp, es tkáxʉt nʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty dyaka̱'a̱ndʉ. 30Es dʉ'ʉn ttuundʉ, ja Bernabee mʉdʉ Saulʉ tmʉnʉjxtʉ ja pudʉjkʉn, es tmooydyʉ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjk jam Judeeʉ.

will be added

X\