APOSTɄLɄTY 10

1Jap Sesareeʉ ka̱jpnóty tsyʉna̱a̱y tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ xyʉ'a̱jt Kornelyʉ. Ja'a ijty solda̱a̱dʉ windsʉ́n ma̱ ja Batayonk Italyanʉ. 2Pes ja Kornelyʉ es pʉ́nʉty mʉʉt tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ jyʉʉn tyʉjk, ti'igyʉ t'awdattʉ Dios es twindsʉ'ʉgʉdʉ. Nandʉ'ʉn tmooy ni'igʉ limosnʉ es tpudʉkʉ ja israelítʉty, es dʉ'ʉñʉm t'awdaty ja Dios. 3Tu'ugʉ xʉʉ, éxtʉm tʉgʉk yaxpʉn, net t'ijxy jantsy wa̱'a̱ts ijxma̱'tʉngyʉjxm tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs tyʉkʉ ma̱ yʉ'ʉ naty es 'yanma̱a̱yʉ: —¡Kornelyʉ! 4Es ja Kornelyʉ t'ixy ja anklʉs mʉt ja tsʉ'ʉgʉ. Net dyajtʉʉy: —Anmaagyʉts, Windsʉ́n. ¿Ti mdsejpy? Net ja anklʉs 'yanma̱a̱yʉ: —Dios tʉ tmʉdoy ko mga̱jxta'aky es ñija̱'a̱p wi'ix xypyudʉkʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp. 5Kax ja ja̱'a̱y jap Jope es yajwówʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Simonk, di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtp Peedrʉ. 6Jap tsyʉʉnʉ ja myʉxʉʉ Simonk, po'ogo'tspʉ di'ibʉ tsʉnaapy mejyñbyʉ'a̱a̱y. 7Ko ja anklʉs oj ñʉjxnʉ, net ja Kornelyʉ tmʉgajxy majtskʉ tyuumbʉ es tu'ugʉ syolda̱a̱dʉ di'ibʉ tyukmʉjotkujk'a̱jtypy oytyiity es y'awda̱jtypy ja Dios. 8Ko ttukmʉmadyakta̱a̱y, net tnigajxʉ Peedrʉ jap Jope. 9Jakumbom nidʉgʉʉk tyu'uyo'oydyʉ. Ko kyijkyxyʉ'a̱jnʉ, tmʉwingoonnʉ Jope ka̱jpn, net ja Peedrʉ pyejty tʉjk nikʉjxy es kya̱jxta̱'a̱ga̱'a̱ñ. 10Es nʉgoo naty 'yok'yu'o'kʉnʉ, abátʉpnʉmʉ naty ja kyaaky tyojx es kyaya'añ, net ja Dios ttuk'ijxy ja Peedrʉ 11ko ja tsa̱jp 'yawa̱'a̱tsy es ko kyʉda'aky naxwiiñ di'ibʉ kʉxʉ'kp éxtʉm tu'ugʉ mʉj wit 'yama̱jts'íty taxk eskinʉ. 12Japʉ natyʉ may jʉyujk di'ibʉ taxkʉ tyeky, di'ibʉ kaagʉdijtp esʉ tsa̱'a̱ñ. 13Netʉ Peedrʉ tmʉdooy kyajxy tsa̱jwínm, es 'yanma̱a̱yʉ: —Pʉdʉ'ʉk, Peedrʉ. Ya'ook es xytsyu'udsʉt. 14Esʉ Peedrʉ 'yadsooy: —Kyaj Windsʉ́n. Kyajts nje'xyñʉm di'ibʉ ja̱'a̱y ya''axʉ'kʉp o yajpekykya̱'a̱p. 15Net jatʉgok tmʉdooy tsa̱jwínm kyajxy, es 'yanma̱a̱yʉ: —Di'ibʉ Dios tʉ dyajwa̱'a̱tsy, katʉ mij xy'andijy di'ibʉ ya''axʉ'kʉp o yajpekykya̱'a̱p. 16Ja'a jya̱jtʉ tʉgʉk ok, es net jatʉgok jyʉmbijty di'ibʉ kʉxʉ'k éxtʉm ja mʉj wit tsa̱jwínm. 17Ta ja Peedrʉ jyotmay'e'ky ti myadyakypyʉ tya̱dʉ ijxma̱'tʉn. Net jya̱jttʉ ja Kornelyʉ ja jya'ayʉty ma̱ ja Simongʉ tyʉjk a̱a̱, es dyajtʉʉdʉ pʉn yʉ'ʉ tyʉjk. 18Net dyajtʉʉdʉ: —¿Japʉ Simonk, di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtp Peedrʉ, ma̱ tya̱dʉ tʉjkʉ? 19Es ja Peedrʉ tamʉ naty tʉjkkʉjxm jyotmay'eeky ko ti 'yandijpy di'ibʉ tʉ t'ixyʉ naty. Es ja Espíritʉ Santʉ 'yanma̱a̱yʉ: —Ta ja̱'a̱y nidʉgʉʉk m'ʉxta̱'a̱yʉty. 20Pʉdʉ'ʉk, jʉnak es nʉjx mʉdʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty. Kyaj xyjʉjpjáwʉt. Ʉjts tʉ ngexy. 21Net ja Peedrʉ jyʉnajky ma̱ naty jap 'yawíxyʉty ja Kornelyʉ ja jya'ayʉty, es t'anma̱a̱y: —Ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ m'ʉxta̱a̱ydyʉp. ¿Ti mnimiindʉp? 22Ta 'yadsoodʉ: —Yʉ'ʉts xykyajxp ja solda̱a̱dʉ windsʉ́n Kornelyʉ, tu'ugʉ yedyʉjk di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es di'ibʉ wyindsʉ'kʉp ja Dios, es tsojkʉdʉp nidʉgekyʉ ja israelítʉty. Es tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs 'yanma̱a̱yʉ es mij myajwówʉt es mnʉjxʉt ma̱ ja Kornelyʉ tyʉjk. Es ja Kornelyʉ tmʉdowa̱'a̱ñ di'ibʉ mij mgajxypy. 23Net ja Peedrʉ dyajtʉjkʉ, es wye'emy mʉt yʉ'ʉ tuk tsuu. Ta jakumbom ja Peedrʉ jyamyʉda̱jtʉdʉ ja Jope ja̱'a̱yʉty di'ibʉ 'yawda̱jttʉp ja Jesús. 24Ta jakumbom jya̱jttʉ jap Sesareeʉ ma̱ ja Kornelyʉ 'yawíxyʉty mʉt ja myʉgu'uktʉjk esʉ myʉtnaymyaayʉbʉty di'ibʉ tʉ twoy. 25Ko Peedrʉ jyajty ma̱ ja Kornelyʉ tyʉjk, net pyʉdseemy ja Kornelyʉ. Ta ñaygyoxtʉna̱a̱ydyákʉ Peedrʉ wyinduuy es twindsʉ'ʉgʉya'añ. 26Ta Peedrʉ wyijtsʉ'kʉ, es 'yanma̱a̱yʉ: —Tanʉ. Ʉj nandʉ'ʉnʉts nja̱'a̱yʉty éxtʉm mijʉn. 27Es tmʉgajxy tyʉjkʉdʉ tʉgoty. Jap tpaty ja Peedrʉ mayjya'ay tʉ ñaymyíkyʉty. 28Net ja Peedrʉ jyʉnáñ: —Miits mnija̱'a̱dʉp ko yʉ israelítʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko pyekykya̱'a̱t ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty ko ñaymyúkʉdʉt mʉt ja wiink ja̱'a̱yʉty o tyʉ́kʉt ma̱ wiink ja̱'a̱yʉ tyʉjk. Perʉ Dios tʉts xytyuknijawʉ kyajts njʉna̱'a̱nʉt ko 'yaxʉkja̱'a̱yʉty pʉ́n. 29Pa̱a̱ty kots oj xywyowdʉ, nétyʉts mbadso'oñ, ni wi'ixʉts nga''anma̱a̱y. Tyam awa̱'a̱nʉgʉts tits ko oj tʉ xywyoy. 30Net ja Kornelyʉ 'yadsooy: —Tyam mya̱jtaxkxʉʉp, éxtʉmʉ tya̱dʉ oorʉ, tya̱a̱dsʉ naty ʉj ndʉgótyʉts n'ayu'aty es nga̱jxta'agyʉts. Net kyʉxe'ky tu'ugʉ yedyʉjk es ja wyit jantsy tʉ'xp. 31Nétʉts xy'anma̱a̱y: “Kornelyʉ, Dios tʉ tmʉdoy ko mga̱jxta'aky es ñija̱'a̱p wi'ix tʉ xypyudʉkʉ di'ibáty tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. 32Nigaxʉ jap Jope tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ xyʉ'a̱jtypy Simonk, di'ibʉ nandʉ'ʉn xyʉ'a̱jtp Peedrʉ. Jap 'yity ma̱ po'ogo'tspʉ Simonk di'ibʉ tsʉnaapy mejyñbyʉ'a̱a̱y.” 33Nétyʉts mij nnigajxʉ es mya'ʉxta̱'a̱yʉt, es tʉ xytyuñʉ may'a̱jtʉn es tʉ mmiñ. Pa̱a̱ty nidʉgekyʉ n'ijtʉm tyam ma̱ ja Dios, es nmʉdowa̱'a̱ñʉts di'ibʉ Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ tkexy es xy'awánʉdʉts. 34Net ja Peedrʉ t'anma̱a̱y: —Tyámʉts njaygyukʉ ko tʉy'a̱jtʉn ja Dios nidʉgekyʉ ja̱'a̱y ttsojkta̱'a̱y, 35es tkupʉjkta̱'a̱y oytyim pʉ́n ja̱'a̱yʉty di'ibʉ windsʉ'kʉdʉp es tmʉdúñ. 36Dios t'anma̱a̱y ja israelitʉ ja̱'a̱y es t'awa̱'a̱nʉ ja ayuk di'ibʉ yajjotkujk'átʉdʉp Jesukristʉkyʉjxm, di'ibʉ tʉgekyʉ ñiwindsʉn'a̱jttaapy. 37Miits mnija̱'a̱dʉp nandʉ'ʉn di'ibʉ tʉ tyuñ tʉ jyátyʉty ma̱ ja israelítʉdyʉ ñax, tsyondaky Galileeʉ ko tʉ Fwank tka̱jxwa'xy es ñʉbátʉt ja ja̱'a̱yʉty. 38Mnija̱'a̱dʉp nandʉ'ʉn ko Dios yʉ'ʉ myooy ja Jesús nazarenʉ ja myʉk'a̱jtʉn es ja Espíritʉ Santʉ. Es ja Jesús ttuuñ yajxón es dya''agʉdaky nidʉgekyʉ di'ibʉ mʉt ja mʉjku'ugópk ja myʉk'a̱jtʉn 'yayoodʉp. Tya̱a̱dʉ Jesús tyuun mʉt ko Dios mʉʉt 'yity. 39Es ʉʉdsʉty, apóstʉlʉty, testiigʉts nidʉgékyʉty di'ibʉ Jesús tyuun ma̱ ja Judeeʉ ñax es nandʉ'ʉn ma̱ ja Jerusalén ka̱jpn. Oknʉm dya'o'ktʉ, tkudʉʉydyʉ kruuzkʉjxy. 40Perʉ Dios yʉ'ʉ yajjikypyʉjk ko tyʉgʉkxʉbejty, es dyajkʉxe'ky ma̱ ʉʉdsʉty. 41Kyaj kyʉxe'ky ja Jesús ma̱ ja̱'a̱y nidʉgekyʉ, je'eyʉ kyʉxe'ky ma̱ ʉʉdsʉty di'ibʉ Dios xywyin'ijxtʉts jayʉjp éxtʉmʉ testiigʉ. Ʉʉdsʉty ka̱a̱y úktʉpts mʉt ja Jesús ko Dios tʉ dyajjikypyéky. 42Esʉ Dios tʉ xykyéxyʉts esʉts nga̱jxwa̱'xʉt mʉt ja ja̱'a̱yʉty es n'awánʉdʉts ko Dios tʉy'a̱jtʉn tʉ tpʉjta'aky ja Jesús éxtʉmʉ fwezʉn mʉt ja jiikypyʉ es mʉt ja eekypyʉ. 43Nandʉ'ʉn jékyʉp nidʉgekyʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ tmʉga̱jxtʉ ja Jesús, es t'anma̱a̱ydyʉ ko nidʉgekyʉ di'ibʉ myʉbʉjktʉp es t'axá̱jʉdʉ Jesús, yʉ'ʉ yajma'xtʉp ja pyojpʉ. 44Peedrʉ tamba̱a̱dʉ naty kyajxy ko ja Espíritʉ Santʉ myiiñ ma̱ nidʉgekyʉ di'ibʉ myʉdoo'ijttʉp éxtʉmʉ Peedrʉ jyʉna'añ. 45Net ja israelítʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉ Jesús es mʉt ja Peedrʉ myiindʉ, dʉ'ʉñʉ wyʉ'ʉmʉdyaaydyʉ ko Dios tkejxy ja Espíritʉ Santʉ nandʉ'ʉn ma̱ ja̱'a̱y di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, 46ja'a ko tmʉdooy ja ja̱'a̱y kya̱jxtʉ wiingáty ja ayuk es t'awdaty ja Dios. 47Net ja Peedrʉ jyʉnáñ: —Mʉgu'uktʉjk, ¿pʉ́n nidu'ugʉty miidsʉty kyaj ttseky esʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y ñʉbáttʉt?, ja'a ko Dios tʉ tkexy ja Espíritʉ Santʉ ma̱ yʉ'ʉjʉty éxtʉm nandʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm. 48Net ja Peedrʉ 'yanma̱a̱yʉ es ñʉbáttʉt mʉt ja Jesukristʉ xyʉʉgyʉjxm. Ko ñʉbejty, net ja Peedrʉ t'anma̱a̱ydyʉ es 'yakwʉ'ʉmʉt majtsk tʉgʉk xʉʉ mʉt yʉ'ʉjʉty.

will be added

X\