APOSTɄLɄTY 1

1Tyófilʉ, kots mij jayʉjp nnija̱'a̱yʉ, n'awa̱'a̱nʉ di'ibʉ Jesús tyuun es ya'ʉxpʉjk, di'ibʉ tim jawyiin extʉ ko jyʉmbijty jam tsa̱jpótm. 2Kyajnʉmʉ naty tsya̱jpéty ja Jesús, es Espíritʉ Santʉkyʉjxm tmooydyʉ ja apóstʉlʉty di'ibʉ wyin'ijx ti tyunán kya̱jxándʉp. 3Ko oj 'yeeky es jyikypyejky, ta kana̱k ok wa̱'a̱ts dya'ijxʉ ko ta jyiky'aty jatʉgok, es ja Jesús kyʉxe'ky ma̱ yʉ'ʉjʉty justyikxyxyʉʉ, es t'awa̱'a̱nʉ es ttuk'ixy wi'ix ja Diosʉ kyutujkʉn. 4Tʉgok ko Jesusʉ 'yapóstʉlʉty ñaymyujkʉdʉ, es t'anma̱a̱ydyʉ: —Kyaj mbʉdsʉ́mdʉt miidsʉty ya̱ Jerusalén. M'awíxtʉp ya̱a̱ extʉ ko ja nDeedyʉts ttúnʉt éxtʉm tʉ twa̱nda'aky, di'ibʉ tʉ ndukmʉmadya̱'a̱ktʉ. 5Tʉy'a̱jtʉn ko Fwank Yajnʉbajtpʉ yajnʉbejty mʉt ja nʉʉ, per jawaanʉ 'yaktʉgoy'aty ma̱ mnʉbáttʉt mʉt ja Espíritʉ Santʉ. 6Ko oj jatʉgok ñaybyatta̱'a̱yʉdʉ Jesús mʉt ja 'yʉxpʉjkpʉty, ta dyajtʉʉdʉ Jesús: —Windsʉ́n, ¿tyamʉ net xyajkutuka̱'a̱ñ esʉ israelitʉ ja̱'a̱y ñay'ana'amʉdʉ? 7Jesús 'yadsooy: —Kyaj miits mba̱a̱dʉdʉ es xyñijáwʉdʉt na̱'a̱ ja Dios Teety ti ttuna̱'a̱ñ. 8Per ko ja Espíritʉ Santʉ mnimínʉdʉt, mmo'oyʉdʉp miidsʉty ja mʉk'a̱jtʉn es net miits xypyʉjta̱'a̱ktʉt ja tʉy'a̱jtʉn ʉjtskyʉjxm Jerusalén, nʉ'ʉnʉ Judeeʉ ñax, Samaaryʉ ñax es tʉgekyʉ naxwíñʉdʉ. 9Ko Jesús kya̱jxta̱a̱y, ta pyatʉjkʉ. Netʉ yoots myiiñ es yu'tsʉ, es kyaj oj mba̱a̱t ñaky'íxʉdʉ ja 'yʉxpʉjkpʉty. 10Tamʉ naty tʉyʉ 'yakpat'ixtʉ, ta ñigʉxʉ'ktʉ ma̱ ja'ajʉty majtskʉ anklʉs, ak poobʉ wyit, 11di'ibʉ anma̱a̱yʉdʉ: —Galileeʉ ja̱'a̱yʉty, ¿ti ko mbat'ixtʉ tsa̱jpótm? Pya̱a̱dʉp ja tiempʉ ma̱ yʉ Jesús di'ibʉ tʉ pyatʉkʉ tsa̱jpótm, yʉ'ʉ kʉ'ʉm kʉda̱'a̱gʉp ya̱ naxwiiñ nandʉ'ʉn éxtʉm tʉ xy'ixtʉ pyatʉkʉ. 12Net oj jyʉmbijttʉ ja apóstʉlʉty jam ma̱ ja Oliivʉs Kopk es jya̱jttʉ Jerusalén, di'ibʉ je'eyʉ tuk mil metrʉn jyagámʉty. 13Ko jya̱jttʉ Jerusalén, ta pyajttʉ myʉmajtsk nikʉ'ʉy ma̱ ja jya̱jttáknʉty. Es ja apóstʉlʉty ja'a txʉ'attʉ: Peedrʉ, Fwank, Santya̱'a̱gʉ, Andrés, Felipʉ, Tomás, Bartolomee, Matewʉ, Santya̱'a̱gʉ ja Alfeeʉ mya̱a̱nk, Simonk ja kananeeʉ ja̱'a̱y, esʉ Juudʉs ja Santya̱'a̱gʉ mya̱a̱nk. 14Es ja apóstʉlʉty nidʉgekyʉ ijty ñaymyúkʉdʉ es kya̱jxta̱'a̱ktʉ mʉt ja Jesusʉ myʉga'axʉty, mʉdʉ Mariiʉ ja Jesusʉ tya̱a̱k, es mʉdʉ wiingátypyʉ toxytyʉjk. 15Ko waanʉ 'yijty, ta ñaybyatta̱a̱yʉdʉ nidʉgekyʉ mʉgo'px ja'i'pxʉ ja̱'a̱y. Ta yʉ Peedrʉ tyʉna̱a̱ye'ky, es t'anma̱a̱ydyʉ: 16—Mʉgu'uktʉjkʉty, koonʉm tsyékyʉty es yajkuydyúnʉt di'ibʉ Dios oj jyʉna'añ jékyʉp. Yʉ Espíritʉ Santʉ dyajky ja Davit es t'anma̱a̱ydyʉ jékyʉp di'ibʉ oj jyátyʉty mʉt ja Juudʉs di'ibʉ wyinyo'oyʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ pyajʉdijttʉ ja Jesús, es tma̱jtstʉ. 17Ʉdsa̱jtʉmʉ naty nmʉtjʉdijtʉm yʉ Juudʉs, es 'yapostʉlʉ'aty nandʉ'ʉn. 18Juudʉs yajmooy ja meeñ esʉ Jesús tkʉyákʉt. Net oj kyʉba̱jk ttukka̱'a̱y es oj pyʉjwa'xy esʉ tʉgekyʉ tyiints pyʉdsʉʉmda̱a̱y. Es mʉdʉ tadʉ meeñ ttukjuuydyʉ tu'ugʉ nax. 19Nidʉgekyʉ ja̱'a̱y di'ibʉ Jerusalén tsʉna̱a̱ydyʉp tnija̱'a̱dʉ tya̱a̱dʉ. Ta dyajxʉbejty ja luga̱a̱r Aséldʉmʉ (di'ibʉ andijpy Ne'pyññáx). 20Peedrʉ 'yakjʉnáñ: Davit oj jya'ay ma̱ yʉ Salmʉ: Wa'an twe'emy ja tyʉjk tukwa̱'a̱ts, es ni pʉ́n kyatsʉʉnʉt jam. Es nandʉ'ʉn jyʉnáñ: Wa'anʉ wiinkpʉ ttu'unxʉty yʉ tyuunk. 21Peedrʉ 'yakjʉnáñ: “Weenʉ. Tya̱a̱ wiinkpʉ yedyʉjk di'ibʉts mʉt njʉdijttʉ ko n'ijttʉts mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús, 22ko oj Jesús yajnʉbétyʉty ja Fwank es extʉ ko oj ñʉjxnʉ tsa̱jpótm. Koonʉm tsyékyʉty es tu'uk wyʉ'ʉmʉt testiigʉ mʉt ʉʉdsʉty ko Jesús jyikypyejky jatʉgok.” 23Net yajwin'ijxy majtskʉ ja̱'a̱y: tu'uk txʉ'aty Josee Justʉ, Barsabasʉ mya̱a̱nk es jatu'uk Matiiʉs. 24Es ta kya̱jxtáktʉ dʉ'ʉn: —Windsʉ́n Dios, mij m'ixy'ajtypy ja ja̱'a̱yʉ jyot wyinma̱'a̱ñ. Tuk'ijxkʉts nidu'uk di'ibʉ tya̱dʉ nimajtskpʉ mij tʉ xywyin'ixy 25es ttúnʉt ja tuunk di'ibʉ Juudʉs tʉ tnike'eky es ñejxy ma̱ pyaadyʉty. 26Net ttuundʉ rifʉ es tnijáwʉt pʉ́n nigákʉp, es ñigakʉ Matiiʉs. Net tpʉjtáktʉ ti'igyʉ mʉt ja nima̱jk tu'ukpʉ apóstʉlʉty.

will be added

X\