3 FWANK 1

1Ʉj mʉjja̱'a̱y Fwank. Nduknigejxypyʉdsʉ tya̱dʉ neky mij, Gayʉ di'ibʉts njantsytsyejpy tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. 2Pes mʉgu'ugítʉ, n'amdeebyʉts ja Dios es oy mʉk m'ítʉt, dʉ'ʉn éxtʉm oy m'ity mwe'emy mʉdʉ Dios. 3Pes xondákpʉts mʉk ko myiindʉ nidu'ugʉty ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm es xytyukmʉmadya̱'a̱ktʉts ko mij xypyadúñ ja tʉy'a̱jtʉn. 4Ni tits ni'igʉ xykyayajxonda'aky kots nnijawʉ ko n'u'ungʉdyʉts 'yittʉ ma̱ ja tʉy'a̱jtʉn. 5Mʉgu'ugítʉ, oy xytyuñ ko xypyudʉkʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm, es ni'igʉ pʉ́nʉty wiink tsoo tso'ondʉp. 6Yʉ'ʉjʉty kʉ'ʉm tʉ tmadya̱'a̱ktʉ ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ wi'ix xytsyojktʉ. Es oy xytyuñ mʉt ko xypyudʉ́kʉdʉ ma̱ tyu'uyo'oydyʉ, mʉt ko Dios tsyejpy es dʉ'ʉn xytyúnʉt. 7Pes yʉ'ʉjʉty jyʉdittʉ tmʉdundʉ Jesukristʉ es tka̱jxwa̱'xtʉ Jesukristʉ 'yayuk ma̱jaty ja ja̱'a̱yʉty, es ni tka''axá̱jʉdʉ pudʉjkʉn ma̱ tadʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj t'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ. 8Pa̱a̱ty ʉdsa̱jtʉm xypyátʉm es nbudʉjkʉm, mʉt ko dʉ'ʉn mʉʉt ti'igyʉ nmʉdu'unʉm ja Dios. 9Dʉ'ʉnʉts tʉ nnijayʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ mij, per jap 'yityʉ tadʉ Diótrefes di'ibʉ tim'ana'ama̱a̱mp es kyaj tkuydyuna̱'a̱ñ éxtʉmts nja''anʉʉmʉ. 10Pa̱a̱ty kots njʉjpta̱'a̱gʉt, net ndukmʉmadya̱'a̱ktʉt nidʉgekyʉ miidsʉty éxtʉmts ʉʉdsʉty xyñibi'tska̱jxʉdʉ, xyñi'oo xyñiya̱a̱xʉdʉ mʉt ja andakʉngyʉjxm; es mʉdʉ tya̱a̱dʉ kyajyʉm jyotkʉda'aky, nan ni ja'a tka''axa̱jʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ nʉjxtʉp ya'ʉxpʉjkpʉ, es kyaj tkupeky esʉ wiinkpʉ 'yaxá̱jʉdʉt. Es pʉnaty 'yaxa̱jʉyándʉp, 'yʉxwojppʉdseempy tsa̱jptʉgóty. 11Mʉgu'ugítʉ, katʉ xypyadúñ ja axʉʉkpʉ ijxpajtʉn. Padún ja oybyʉ. Di'ibʉ oy tyiimpy, Dios ja'a'a̱jtʉp; per di'ibʉ tyiimpy ja axʉʉkpʉ, kyaj tka'ixy'aty ja Dios. 12Byeen yajxón tnimadya̱'a̱ktʉ nidʉgekyʉ ko Demetryʉ jyiky'aty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Es tʉy'a̱jtʉn yʉ'ʉ, mʉt ko jyiky'aty éxtʉm ja Dios ttseky. Nandʉ'ʉn ʉʉdsʉty nnika̱jxpajttʉptsʉ tya̱a̱dʉ, es mij mnija̱'a̱p ko kyajts n'anda̱'a̱ktʉ. 13Máyñʉmts miits nja''anʉʉmʉya̱'a̱ndʉ, per kyajts nja̱'a̱ya'añ ma̱ tya̱dʉ neky, 14nʉjxa̱a̱mbʉts kʉ'ʉm ma̱ mij es nmʉtmadya̱'a̱ga̱'a̱ñ wingʉ'ʉm agʉ'ʉm. 15Dios myajjotkujk'átʉdʉp. Nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ yam mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. Tunʉ may'a̱jtʉn, mo'oydyʉ ni'amukʉ Dioskajxy di'ibáty jap ma̱ mij.

will be added

X\