2 TIMOTEE 4

1Yʉ Dios esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ 'yijx ñija̱'a̱dʉp éxtʉm n'anʉʉmʉ. Pes mina̱a̱mp ja Jesukristʉ éxtʉmʉ yajkutujkpʉ es ttukkumʉdowa̱'a̱ñ ja jiky'a̱jtpʉty es ja o'kpʉty éxtʉm pyaadyʉty nidu'uk nidu'uk. 2Ka̱jxwa̱'x ja Diosʉ 'yayuk es xytyuknipʉ́ktʉt ja ja̱'a̱yʉty es tmʉbʉ́ktʉt, jʉjwijtsʉmbít, jotmʉkwinga̱jxʉ es ya'ʉxpʉk ma'xtujkʉn myʉʉt. 3Mʉt ko pya̱a̱dʉp ja tiempʉ ma̱ ja ja̱'a̱yʉty kyaj tnakymyʉdanʉya̱'a̱ndʉt ja ʉxpʉjkʉnʉ oybyʉ; ja'ayʉ tyúndʉp éxtʉm ja kyujuun winma̱'a̱ñʉty, 'yʉxta̱'a̱ydyʉp may'aampy ja ya'ʉxpʉjkpʉty, per yʉ'ʉyʉ di'ibʉ yʉ'ʉjʉty tsyojktʉp tmʉdoo'ita̱'a̱ndʉ, 4es kyaj tmʉdoo'ita̱'a̱ndʉt ja tʉy'a̱jtʉn, ja'ayʉ myʉdoo'ita̱'a̱ndʉp oytyim di'ibʉ jekymyadya'agyʉty. 5Per mij, naywyijts'yo'oyʉdʉ, wa'an ttimti ttimwi'ixʉty. Mʉdanʉ ja m'ayo'on. Ijtp xykya̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk. Tuk'ix ja ja̱'a̱yʉ Kristʉ ñʉ'ʉ tyu'u. Kuydyún yajxón mʉt ja mduunk éxtʉm ja Diosʉ myʉduumbʉ. 6Es ʉj, windsʉ'kʉnts nnʉjxánnʉ, tyimpátypyʉts ja n'o'kʉn. 7Tʉts nmʉmada'aky ja tsip. Dʉ'ʉnʉts ʉj éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ pyʉyʉ'kja̱'ty ko pyʉyʉ'kkijxyʉdʉ. Kyajts ʉj nmastu'uty ja mʉbʉjkʉn. 8Es tyam xy'awijxpʉts ja may'aty ja'agyʉjxm kots tʉ njiky'aty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt. Ja Nindsʉn'a̱jtʉm di'ibʉ pyaye'epy éxtʉm pyaadyʉty, ja'ats xymyo'oya̱a̱mp ja may'aty ja xʉʉ ko myínʉt. Es kyaj 'yʉjtsʉty je'eyʉ, nandʉ'ʉn di'ibáty ijt xoondʉp ko myina̱'a̱ñ. 9Tunʉ may'a̱jtʉn nimiingʉts tsojk. 10Pesʉ Demʉs, ja'a 'yadsejpy di'ibʉ yajpátp naxwiiñ, tʉts xyñike'eky es tʉ ñʉjxnʉ Tesalónikʉ. Kresentʉ tʉ ñʉjxnʉ ma̱ Galasyʉ ñax, esʉ Titʉ tʉ ñʉjxnʉ ma̱ yʉ ñaxwíñʉdʉ Dalmasyʉ. 11Yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉnʉ Lukʉs ak'ijtp ja yam mʉt ʉj. Ʉxta̱'a̱y yʉ Markʉs es mmínʉt mʉʉt, mʉt ko mba̱a̱dʉts xypyudʉkʉ ma̱ ja tuunk. 12Yʉ Tíkikʉ tʉts ngexy ma̱ yʉ Éfesʉ ka̱jpn. 13Ko mmínʉt, myajmínʉpts ja nnimótsʉts di'ibʉts nyajwʉ'ʉm Troʉs ma̱ yʉ Karpʉ tyʉjk; myajmínʉp nandʉ'ʉn ja nnékyʉts abity'ambʉ, es katʉ xyjaydyʉgoy ja nja̱a̱ybyajtʉnbo'o'ák. 14Pujxnga̱'tspʉ Alejandrʉ byeenʉts tʉ xytyuñ axʉʉk. Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm tukkumʉdówʉdʉp éxtʉm tʉ 'yadʉ'ʉtsy. 15Mnaygywentʉ'átʉdʉp mʉdʉ tadʉ Alejandrʉ, mʉt ko mʉk tʉ tmʉdsip'aty di'ibʉ nga̱jxwa̱'xʉm. 16Kots ʉj tim jawyiin njanayñika̱jxtu'udánʉ ma̱ ja justisʉtʉjk, ni pʉ́nʉts xykyapu'ʉ'ʉ xykyapuka̱jxʉ. Nidʉgékyʉts xymyastutta̱a̱ydyʉ. Perʉ Dios tyúnʉp ja may'a̱jtʉn es kʉdiibʉ tpʉjktʉ́kʉdʉ tya̱a̱dʉ. 17Per ja Nindsʉn'a̱jtʉm xypyudʉjkʉts es xymyʉja̱a̱mooyʉts, éxtʉmts mba̱a̱t nga̱jxwa̱'xta̱'a̱y tʉgekyʉ ja nitsokʉn es t'ix tmʉdówdʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Es dʉ'ʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm xyajtsékyʉts es kyajts ja ka̱a̱ ʉj xytsyu'tsy, 18es yʉ'ʉts xy'akkuwa̱'a̱nʉp mʉt oytyim di'ibʉ axʉk'a̱jtʉnʉty, es xypyʉjkʉ'ʉgʉdʉts es xyajnʉjxʉdʉts ma̱ yʉ tsa̱jpótmʉdʉ kyutujkʉn. Mʉj'a̱jtʉn mʉʉt yʉ'ʉ 'yítʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 19MayDios xy'anʉʉmʉdʉ Prisilʉ esʉ Akilʉ, es ja di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Onesífʉrʉ jyʉʉn tyʉjk. 20Erastʉ tʉ wye'emy Korintʉ; esʉ Trófimʉ, mʉt ko pa̱'a̱mbajt, nnikékyʉts Miletʉ ka̱jpnóty. 21Tunʉ may'a̱jtʉn es mmínʉt na̱a̱m kyajnʉm myiñ ja xux tuboj. MayDiósʉkʉ dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ Eubulʉ, Pudentʉ, Linʉ, Klaudyʉ es nidʉgekyʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm. 22Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ t'ity mʉt mij, es wa'an ja Dios mgunu'xʉdʉ nidʉgékyʉty miidsʉty.

will be added

X\