2 TIMOTEE 3

1Nijawʉ ko ma̱ naty ttimpatnʉ myina̱'a̱ñ ja Jesukristʉ, byeen ayo'on mʉʉt 'yaknaxa̱'a̱ñ ja xʉʉ tiempʉ. 2Ja ja̱'a̱yʉty jyʉmbijnʉdʉt adsojkpʉty, meeñ'oogʉty, mʉj kʉjxmʉty, nʉgoo ñaygyuya̱'a̱xʉdʉ kʉdiinʉm pʉ́n, kyaj tmʉmʉdowdʉ tya̱a̱k tyeedyʉty, ni ti tkamʉjjáwʉdʉ, kyaj tmʉj'íxtʉ Dios, 3kyaj tmʉdattʉ ja oyjyot es ni pa''ayo'on, abi'ts, kyaj ñayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉ, myʉdsip tʉgekyʉ di'ibʉ oy, 4yajja̱'a̱y'o'kpʉty, oytyiity ttuktʉ́kʉdʉ, es mʉj pátʉp. Yʉ'ʉyʉ 'yʉxta̱'a̱yándʉp ja xik awʉ'kʉk ma̱ jyapa̱a̱dyʉty t'awdáttʉt ja Dios. 5Dʉ'ʉn ñay'andíjʉdʉt éxtʉmxyʉp myʉbʉktʉ, per kyaj tkupʉktʉ ja mʉk'a̱jtʉn ko jyiky'áttʉt éxtʉmʉ Dios ttseky. Katʉ mda'anmúk mwa̱'kmúktʉ mʉdʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y. 6Mʉt ko yʉ'ʉjʉty tyʉ́kʉdʉ ma̱ yʉ wiink tʉjk es t'awindumbʉka̱'a̱ñ ja toxytyʉjkʉ pekymyʉʉtpʉ, di'ibʉ pawijts pawo'onʉp oytyim di'ibʉ axʉʉkpʉ winma̱'a̱ñʉty, 7es yʉ'ʉyʉm pyajʉdijttʉp ja ʉxpʉjkʉn, per ni na̱'a̱ nʉjx tkajaygyúkʉdʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 8Tya̱dʉ yedyʉjkʉty yʉ'ʉ pyanʉjxtʉp ja ñʉ'ʉ tyu'u ja ejiptʉ brújʉty Janʉs esʉ Jambrʉs, di'ibʉ myʉdsijp'a̱jtʉ ja Moisés, es yʉ'ʉjʉty nandʉ'ʉn tmʉdsip'attʉ ja tʉy'a̱jtʉn. Tʉ wyinma̱'a̱ñdyʉgóydyʉ ma̱ mʉbʉjkʉn. 9Per kyaj dyajkajaajʉt, mʉt ko nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty tnijáwʉdʉt ko yʉ'ʉ kyulókʉty, dʉ'ʉn éxtʉm jyajtyʉ tadʉ nimajtskpʉ ejiptʉ brújʉty ko tmʉdsijptʉ ja Moisés. 10Per mij mbadiimpy yajxón ja n'ʉxpʉjkʉnʉts, éxtʉmts njiky'aty, éxtʉmts tʉ nduknibʉjta̱a̱gʉ, éxtʉmdsʉ nmʉbʉjkʉn, éxtʉmts nma'xtíky, éxtʉmdsʉ ndsojkʉn, éxtʉmts tii nyajkéxy nyajnáxy, 11kots nyajpajʉdíty es kots n'ayoy. Mnija̱'a̱p yajxón tʉgekyʉ éxtʉmts ʉj nja̱jty ngʉbejty ma̱ yʉ kya̱jpnʉ Antyokiiʉ, Ikoñʉ es Listrʉ, kots ngu'ayo'ojʉ axʉʉk ma̱ts nyajpajʉdijty. Per ja Nindsʉn'a̱jtʉm xyajtsókʉts ma̱ tʉgekyʉ tadʉ ayo'on. 12Pes tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko nidʉgekyʉ di'ibáty jiky'atándʉp wa̱'a̱ts ma̱ Jesukristʉ, yajpajʉditándʉp yʉ'ʉ. 13Perʉ axʉk ja̱'a̱yʉty esʉ win'ʉ'ʉmbʉty dʉ'ʉñʉm ñʉjxtʉt waanʉ ni'igʉ o'ktʉ́y, jya'aywyin'ʉʉndʉt es ñaywyin'ʉʉnʉdʉt kʉ'ʉm. 14Per mij, it yajxón mʉt ja di'ibʉ tʉ xyjaty es mʉt di'ibʉ tʉ xymyʉbeky. Mij mnija̱'a̱p pʉ́n tʉ mdukni'íxʉty. 15Pes extʉ tʉ mdimmutsku'unk'áty tʉ xyñijawʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. Yʉ'ʉ mduknijáwʉdʉp es myajnʉjxʉdʉt ma̱ ja nitsokʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ mmʉbʉjkʉn ma̱ Jesukristʉ. 16Dios wyinma̱'a̱ñmyooy ja jya'ayʉty es tkʉxja̱'a̱yʉt tʉgekyʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, es tʉgekyʉ tadʉ Diosʉ jyaaybyajtʉn tuump oy es nya'ʉxpʉjkʉm, nduk'ana'amʉm, nya'o'oyʉm, es njʉjwijtsʉmbijtʉm pʉ́n éxtʉm jyiky'átʉt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, 17dʉ'ʉn ja Diosʉ jya'ay kexy ka'pxy 'yʉxpʉ́ktʉt, tnijáwʉdʉt es ttúndʉt tʉgekyʉ ja oybyʉ tsujpʉ tuunk.

will be added

X\