2 TIMOTEE 2

1Es mij Timotee, di'ibʉts n'u'unkniwaampy, mʉdat ja mʉja̱a̱ kunu'xʉngyʉjxm di'ibʉ nmʉda̱jtʉm ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ. 2Ja a̱a̱ ayuk di'ibʉ tʉ xymyʉdoy ngajxyʉts mayjya'ay windum, tuknipʉk mij yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jʉna̱a̱mp tʉy'a̱jtʉn es mba̱a̱t dya'ʉxpeky ja wiink ja̱'a̱yʉty óknʉm. 3Dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ solda̱a̱dʉ tmʉmada'aky ja ayo'on, nandʉ'ʉn mij mʉmada̱'a̱k ja ayo'on Jesukristʉkyʉjxm. 4Pes ni tu'uk di'ibʉ solda̱a̱dʉ'a̱jtp tkatuktʉkʉ wiink ja̱'a̱yʉdyʉ tyu'unʉn, tyim'awijxypy es tkuydyúnʉt ja wyindsʉnʉ 'yana'amʉn. 5Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn yʉ pʉyʉ'kkijxyʉbʉ, kyaj t'axa̱jʉ ja myay'aty pʉn kyaj tkuydyúñ éxtʉm ya''ane'emy. 6Nandʉ'ʉn ja ja̱'a̱y di'ibʉ kamduump myʉda̱jtypy ja tʉy'a̱jtʉn es jayʉjp tpʉ́kʉt ja pʉjta'aky. 7Yaj'yo'oy ja mjot mwinma̱'a̱ñ di'ibʉts ngajxypy, esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm yʉ'ʉ mduknijáwʉdʉp yajxón tʉgekyʉ. 8Jamyats ja Jesukristʉ, di'ibʉ jikypyʉjk óknʉm ko 'ye'ky, es ko yʉ'ʉ tyʉʉmp'a̱jt 'ya̱a̱ts'a̱jtʉ ja rey Davit. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja oybyʉ ayuk di'ibʉts ʉj nga̱jxwa'xypy. 9Mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉts nga̱jxwa'xypy, nyajkejxy nyajna̱jxypyʉts ja ayo'on, extʉ ijtpʉts kʉwʉʉñ mʉt ja kadenʉ éxtʉm tu'ugʉ axʉk ja̱'a̱y. Per ja Diosʉ 'yayuk di'ibʉts nga̱jxwa'xypy, kyaj 'yity kʉwʉʉñ mʉt ja kadenʉ. 10Pa̱a̱dyʉts nyajkéxy nyajnáxyʉts tʉgekyʉ es ttuk'oy'áttʉt di'ibáty ja Dios wyin'ijx, es yʉ'ʉjʉty tmʉdáttʉt ja nitsokʉn di'ibʉ ja̱'a̱y myʉda̱jttʉp ko ti'igyʉ 'yittʉ mʉdʉ Jesukristʉ, ja nitsokʉn di'ibʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es mʉt ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn. 11Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉy'a̱jtʉn: Pʉn tʉ n'o'kʉm mʉt yʉ'ʉ, nandʉ'ʉn nʉjx njiky'a̱jtʉm mʉt yʉ'ʉ. 12Pʉn nmʉdʉna̱'a̱yʉm ja ayo'on, nʉjx nyajkutujkʉm nandʉ'ʉn mʉt yʉ'ʉ. Pʉn n'ʉxtíjʉm yʉ'ʉ, xy'ʉxtíjʉm nandʉ'ʉn yʉ'ʉ. 13Pʉn kyaj nguydyu'unʉm ja n'ayuk'a̱jtʉm ma̱ yʉ Kristʉ, yʉ'ʉ sitʉy kyuydyiimpy ja 'yayuk ma̱ ʉdsa̱jtʉm, ja'a ko kyaj mba̱a̱t yʉ'ʉ tkanitanʉ ja 'yayuk. 14Tukjamyatstʉ tya̱a̱dʉ es tuknipʉktʉ Nindsʉn'a̱jtʉmgyʉjxm, es tmastu'uttʉt ja naygyajxytsyiigʉ mʉdʉ ayuk di'ibʉ ni madsoo kyatúñ. Yʉ'ʉ je'eyʉ yajma̱'ttʉp di'ibáty myʉdoodʉp. 15Tun extʉ mba̱a̱t xytyuk'oybyʉdsemy Dios windum, éxtʉm tu'ugʉ oybyʉ mʉduumbʉ di'ibʉ kyaj tii di'ibʉ tyuktsoydyúnʉp, di'ibʉ oy tuk'ʉxpʉjkp ja ayuk tʉy'a̱jtʉnbʉ. 16Katʉ xypyagajxy yʉ ayuk di'ibʉ kyaj tyuñ, mʉt ko di'ibʉ pyaga̱jxtʉp kya̱'a̱dʉ waanʉ ni'igʉ ma̱ ja peky ko tiempʉ ñaxy. 17Pes ja 'yʉxpʉjkʉnʉty kyajaajʉ éxtʉm ja pu'utsʉn kyajaajʉ. Yʉ'ʉ dʉ'ʉmbʉdyʉ dʉ'ʉn tadʉ nimajtskpʉty ja Imeneeʉ esʉ Filetʉ. 18Tʉ yʉ'ʉ tmastu'uttʉ ja tʉy'a̱jtʉn. Dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ ko ja jikypyʉjkʉn tʉ ñaxy, es dʉ'ʉn dyajjít dyajma̱'a̱ttʉ na̱a̱gʉty ja myʉbʉjkʉn. 19Per kyaj mba̱a̱t dyaj'yu'xtʉ ja Diosʉ tyʉy'a̱jtʉn, mʉt ko Dios tʉ tpʉjta'aky éxtʉmʉ potsy ʉjxʉ kʉkpʉ esʉ juumbʉ. Mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko Dios kyejpy ja tyʉjk ma̱ tya̱dʉ potsy ʉjx, es ma̱ tya̱dʉ potsy ʉjx 'yity ja̱a̱ybyéty: “Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm 'yixy'ajtypy di'ibʉ yʉ'ʉ jya'a'a̱jtypy.” Es nan kʉxja̱'a̱y 'yity: “Di'ibʉ jʉnándʉp ko jya'a'átyʉdyʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, tsojkʉp es tmastu'utʉt ja pojpʉ.” 20Pes ma̱ tu'ugʉ mʉkja̱'a̱yʉ tyʉjk, kyaj jyatyim'yʉ'ʉyʉty tmʉdaty ja vasʉ esʉ texy di'ibʉ oorʉ es di'ibʉ platʉ, nan jap'a̱jtp ja naxtexy esʉ agujʉjtsʉnbyók; na̱a̱gʉty tyuñ windsʉ'kʉngyʉjxm es na̱a̱gʉty kyaj dʉ'ʉn tyuñ. 21Di'ibʉ nayya'ijtʉdʉp wa̱'a̱ts es ñayjyʉbékyʉty ma̱ ja axʉk'a̱jtʉn, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉmʉ vasʉ esʉ texy di'ibʉ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm yajtiimpy ma̱ oytyim di'ibʉty ja tuungʉ oybyʉ. 22Mastu'ut ja ʉna̱'ktʉjkʉdyʉ wyinma̱'a̱ñ. Panʉjx tu'ugʉ jiky'a̱jtʉn éxtʉm di'ibʉ Dios tsyejpy, di'ibʉ mʉbʉjkʉn mʉʉtpʉ, tsojkʉn mʉʉtpʉ, ti'igyʉ'a̱jtʉn mʉʉtpʉ, mʉt tʉgekyʉ di'ibʉ wa̱'a̱dsʉ 'ya̱a̱ jyot twindsʉ'ʉgʉdʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 23Katʉ xytyuñʉ kwentʉ lokʉ madya'aky di'ibʉ ni madsoo kyatúñ. Mnija̱'a̱p ko yʉ'ʉ yajmiimpy ja tsiptuunk. 24Tu'ugʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ myʉduumbʉ kyaj 'yítʉt tsipoty; ni'igʉ 'yoyjya'ay'átʉt oypyʉ́nʉty mʉʉt, di'ibʉ jyajtypy es ya'ʉxpʉ́kʉt, myʉdátʉp ja ma'xtujkʉn 25es tjʉjwijtsʉmbítʉt mʉt ja tuda'aky'a̱jtʉn ja di'ibʉ nʉgoo kʉxkoop, wa'anxyʉp ja Dios tnayyajjʉmbijtpʉt ja wyinma̱'a̱ñ es tjaygyúkʉt ja tʉy'a̱jtʉn, 26wyij kyajtʉt, es dʉ'ʉn kya'íttʉt éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ma̱ ja mʉjku'ugópk myʉdátyʉty tsimy es tyuktuna̱'a̱ñʉty oytyiity éxtʉm yʉ'ʉ ttseky.

will be added

X\