2 TIMOTEE 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, Jesukristʉ 'yapóstʉlʉ, Diosʉ tsyojkʉngyʉjxm ʉj tʉ nyajkéxy es nga̱jxwa̱'xʉt ja jiky'a̱jtʉn di'ibʉ wya̱ndak es nmʉda̱jtʉm ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Jesukristʉ. 2Nduknigejxypyʉdsʉ tya̱dʉ neky mij Timotee. Dʉ'ʉnʉts mij njawʉ éxtʉmdsʉ n'u'unk. Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mguni'xyʉty es mmo'oyʉty ja pa''ayo'on es ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3Njamyejtsypyʉts mij kots nga̱jxta'aky xʉʉñ koots. Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts ja Dios di'ibʉts nmʉdiimpy mʉt ja wa̱'a̱tspʉ jot winma̱'a̱ñ, éxtʉm ttuundʉ nandʉ'ʉn ja n'aptʉjkʉts. 4Byeenʉts njamyetsy ja mwinnʉʉ, es njawin'ixaampy esʉts njotkujkʉdya'ayʉt. 5Pes njamyejtsypyʉts wi'ix mij amumdu'uk jot xymyʉbeky ja Dios, dʉ'ʉn éxtʉm yʉ mnanitʉ Loydʉ esʉ mda̱a̱gu'unk Eunisʉ, yʉ'ʉjʉty myʉda̱jttʉ jawyiinʉ tya̱dʉ mʉbʉjkʉn, es nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn ko mij tyam nandʉ'ʉn xymyʉdaty. 6Pa̱a̱ty ndukjamyetsy es xyajmʉ́jʉt ja madakʉn di'ibʉ Dios mmooyʉ kots mij ngʉ'ʉnikooñ. 7Pesʉ Dios kyaj oj xymyo'oyʉm di'ibʉ mʉʉt njʉjptsʉ'kʉm njʉjpja̱'a̱m, ja'a ojts xymyo'oyʉm es njotmʉktákʉm mʉt ja tsojkʉn es mʉt ja jʉjwijtsʉmbijtʉn. 8Pa̱a̱ty katʉ mdsoydyúñ es xymyadya̱'a̱gʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm esʉ 'yʉxpʉjkʉn, es ni mʉt ʉj kots yam n'ity tsimy yʉ'ʉgyʉjxm ja Nindsʉn'a̱jtʉm, es nik mʉdanʉ mʉt ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn ja ayo'on jotmay di'ibʉ yajpátp ja'agyʉjxm ja oybyʉ ayuk. 9Dios oj xyajnitsókʉm es oj xytyukniwo'om es njiky'a̱jtʉm wa̱'a̱ts, kyaj ko naty ti tʉ ndu'unʉm oy, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko dʉ'ʉn ttuknibʉjtákʉ, es mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Kristʉ oj xytsyojkʉm extʉ ma̱ natyʉ naxwíñʉdʉ kyakojyñʉm. 10Tʉ dya'íxyʉdyʉ tya̱dʉ tsojkʉn ko myiiñ jyajty ja nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm Jesukristʉ, di'ibʉ myʉmadak ja o'kʉn, es yʉ'ʉgyʉjxm ja oybyʉ ayuk yajxón yajka̱jxwa'xy ko yʉ'ʉ xyajjikypyʉka̱'a̱nʉm es xymyo'oya̱'a̱nʉm ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 11Diósʉts xywyin'ijx esʉts nga̱jxwa̱'xʉdʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk, es xykyejxyʉts éxtʉmʉ apóstʉlʉ esʉts nya'ʉxpʉ́kʉt di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. 12Pa̱a̱tykyʉjxmʉts ngu'ayowʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. Per kyajts ndsoydyúñ, mʉt ko nnija̱'a̱bʉts ma̱ts tʉ nbʉjta'aky amumdu'uk ja nwinma̱'a̱ñʉts, es nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn ko yʉ Kristʉ myʉda̱jtypy ja mʉk'a̱jtʉn es tkuwa̱'a̱nʉt ja tuunk di'ibʉts tʉ xytyuknipeky extʉ ko myínʉtnʉm yʉ'ʉ. 13Padún ja ʉxpʉjkʉnʉ oybyʉ éxtʉm tʉ xymyʉdoy ma̱ ʉjtsʉn, es jiky'at ma̱ ja mʉbʉjkʉn es ja tsojkʉn di'ibʉ nmʉda̱jtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Jesukristʉ. 14Mʉt ja Espíritʉ Santʉ pyudʉjkʉn di'ibʉ ijtp ma̱ ʉdsa̱jtʉm, kwentʉ'at di'ibʉ Dios tʉ mduk'amʉbʉjta̱a̱gʉty. 15Mnija̱'a̱p ko nidʉgekyʉ di'ibáty tso'ondʉp ma̱ yʉ Asyʉ ñaxwíñʉdʉ xyñikáktʉts, es extʉ yʉ Fijelʉ esʉ Ermójʉnʉs. 16Wa'an ja Dios tmʉdaty ja pa''ayo'on ma̱ ja di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Onesífʉrʉ jyʉʉn tyʉjk, mʉt ko kana̱k ókʉts xyñimiiñ es oj dyajkujkʉ ja n'a̱a̱ njótʉts, es kyaj tsyoydyuuñ óyʉts nja'ijty tsimy. 17Nik ni'igʉ ko jyajty Romʉ, nétʉts oj xy'ʉxta̱'a̱y extʉ kots xypyaty. 18Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús myo'oyʉty ja pya''ayo'on ko myínʉt jatʉgok. Mij mnija̱'a̱p yajxón nʉ'ʉn oj xyjantsypyudʉjkʉm jap Éfesʉ.

will be added

X\