2 TESALÓNIKɄ 3

1Mʉgu'ugítʉty, ma̱ kyajnʉmts nyajkugʉ́xʉ tya̱dʉ neky, n'ak'anʉʉmʉyándʉp es xyñiga̱jxta̱'a̱ktʉdʉts es dʉ'ʉn ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉn wya̱'xʉt pojʉn es ja ja̱'a̱yʉty t'axá̱jʉdʉt mʉt ja may'a̱jt windsʉ'kʉn, éxtʉm miits tʉ xy'axá̱jʉdʉ. 2Amdow pʉjktsówdʉ nandʉ'ʉn ja Dios es xyajtso'ogʉdʉts ma̱ ja axʉk ja̱'a̱yʉty, mʉt ko kyaj tyʉgékyʉty yʉ ja̱'a̱yʉty tmʉbʉktʉ Diosʉ 'yayuk. 3Per kyuydyiimpy ja Dios ja 'yayuk, yʉ'ʉ myajmʉjwiin myajkajaaxʉdʉp ja mmʉbʉjkʉn es m'agʉ'ʉdúk m'axa̱jtúkʉdʉp es myajtso'ogʉdʉp ma̱ ja ka'oybyʉ. 4Ndukmʉ'awda̱jtʉpts ja Nindsʉn'a̱jtʉm ko miits xytyúndʉt di'ibʉ nduk'ana'amdʉp, es dʉ'ʉñʉm xy'aktúndʉt. 5Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm mbudʉ́kʉdʉ es xyjáwʉdʉt ja Diosʉ tsyojkʉn es xymyʉdátʉt ja Jesukristʉ mya'xtujkʉn. 6Mʉgu'ugítʉty, nduk'ana'amdʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ xyʉʉgyʉjxm, es mnayjyʉbʉ́kʉdʉt ma̱ oytyim di'ibʉty ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ kyaj tyuna̱'a̱ñ es di'ibʉ kyaj jyiky'aty ti'igyʉ éxtʉm ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉts tʉ nja''awánʉdʉ. 7Pes miits mnija̱'a̱dʉp wi'ix mjiky'áttʉt es xypyanʉjxtʉt di'ibʉts tʉ nnastúnʉdʉ; tuunʉts ʉj kots mʉʉt miits n'ittʉ, 8es ni ngaka̱a̱y nga'úktʉts nadʉ'ʉñʉ. Ni'igʉts nduuñ n'ayooy xʉʉñ koots kʉdiibʉ nidu'uk mdimpa̱a̱dʉdʉt ja ka̱'a̱y ukʉn miidsʉty. 9Oyʉts ʉj mba̱a̱t nja''amdowdʉ esxyʉpts miits xypyudʉ́kʉdʉ, nik ni'igʉts nduundʉ es nmo'oydyʉt tu'ugʉ nʉ'ʉ tu'u ja oybyʉ di'ibʉ mbadúndʉp. 10Kots n'ijty mʉt miidsʉty, nmooydyʉ tya̱dʉ ka̱jxwíjʉn: “Di'ibʉ kyaj tyuna̱'a̱ñ, kyaj kyay 'yuugʉt.” 11Pes dʉ'ʉn n'anʉʉmʉdʉ mʉt ko tʉts nnijawʉ ko nidu'ugʉty miidsʉty nʉgoo m'oknuux'a̱jnʉdʉ, kyaj mnaydyukjotmaydyúnʉdʉ mgʉ'ʉmduunk, je'eyʉ mwinjʉʉn mwindʉjkʉ xymyadya'aky di'ibʉ mgadimpátʉp. 12Tadʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y nduknipejkypyʉts mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ kyutujkʉn, es tmastu'udʉdʉ tadʉ dʉ'ʉmbʉ winma̱'a̱ñ. Wa'an ttuñ t'ayoy yajxón es ñayyajkáy ñayya'uugʉdʉt kʉ'ʉm. 13Mʉgu'ugítʉty, kyaj m'anu'xʉt es xytyun xykya̱jxtʉt di'ibʉ oy. 14Pʉn ja pʉ́n kyaj tmʉdoogukʉya'añ di'ibʉts nmadyakypy ma̱ tya̱dʉ neky, m'íxtʉp pʉ́nʉdyʉ dʉ'ʉn es katʉ ti mʉʉt xy'ʉmuk xykya̱jxmúktʉ, es dʉ'ʉn tsyoydyu'unga̱'a̱t. 15Per katʉ xypyʉjta̱'a̱ktʉ éxtʉmʉ mmʉdsipʉn, ni'igʉ xyñʉ'ʉmo'oy xytyu'umo'oydyʉt éxtʉmʉ mmʉgu'ugʉn. 16Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm di'ibʉ yajkypy ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, wa'an yʉ'ʉ miits mmo'oyʉdʉ wi'ix tsoo ja jotkujk'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, es wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm t'ity mʉt nidʉgekyʉ miidsʉty. 17Ʉj Pa̱a̱blʉ, nduknijáyʉdʉts miidsʉty yʉ ka̱jxpo'xʉn mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm letrʉ. Dʉ'ʉnʉts nja̱'a̱y ma̱ tʉgékyʉdsʉ nneky. 18Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ nidʉgékyʉty miidsʉty.

will be added

X\