2 TESALÓNIKɄ 2

1Mʉgu'ugítʉty, es wi'ix jyata̱'a̱ñ kyʉbata̱'a̱ñ ma̱ ja tiempʉ ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ es xyajnaymyuka̱'a̱nʉm mʉt yʉ'ʉ, n'andeebyʉts 2es kyaj pojʉn mwinma̱a̱ydyʉgátstʉt es katʉ mya''adsʉ'ʉgʉdʉ ja'agyʉjxm ko jamʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jʉnándʉp ko tʉ jya'ty ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Kyaj dʉ'ʉn xymyʉbʉ́ktʉt pʉn jyʉna̱'a̱ndʉ ko Dios tyuknija̱'a̱jʉ, o jʉnándʉp ko dʉ'ʉnʉts ʉj tʉ ngajxy o dʉ'ʉn tu'ugʉ neky jyʉna'añ di'ibʉtsk ʉj tʉ nja̱'a̱y. 3Katʉ mnayyákʉdʉ es wi'ix tsoo mwin'ʉʉnʉdʉt. Pes jawyiin ja ja̱'a̱y tnibʉdʉ'ʉga̱'a̱ndʉ Dios es nandʉ'ʉn kyʉxʉ'ʉgʉt ja mʉj tʉgoybyekyjya'ay di'ibʉ tʉ yajka̱jxpéky es kyutʉgóyʉt. 4Tya̱dʉ axʉk ja̱'a̱y naybyʉjtákʉp myʉdsip di'ibʉ ja ja'ayʉty myʉda̱jttʉp éxtʉmʉ dyiósʉty, es myʉdsip'a̱jtypy tʉgekyʉ di'ibʉ ja ja̱'a̱yʉty 'yawda̱jttʉp. Pes extʉ naxwa'tsp ma̱ Diosʉ tyʉjk, es jyʉna'añ ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn Dios'a̱jtp. 5Pes jamyatstʉ kots n'ijty mʉt miidsʉty, n'awa̱'a̱nʉdʉ ko dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ. 6Mnija̱'a̱dʉp tyam ti ya''adujkʉp, es dʉ'ʉn ñigʉxʉ'ʉgʉt pʉ́n ja'a ma̱ ja tiempʉ di'ibʉ ja Dios tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ. 7Taa ja'anʉ ja axʉk'a̱jtʉn di'ibʉ tadʉ mʉj tʉgoybyekyjya'ay tyunaampy ayu'udsyʉ. Per di'ibʉ ya''adujkʉp tyam, óknʉm nʉjx jyʉge'eky. 8Es ko jyʉga'agʉt, net yajnijawʉya'añ pʉ́nʉ dʉ'ʉn ja mʉj tʉgoybyekyjya'ay, di'ibʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ya'oogaampy ko ñibiixʉdʉt es dyajtʉgoya'añ mʉdʉ jya̱j tyʉ'xʉn ko naty myiñ. 9Ko tadʉ mʉj tʉgoybyekyjya'ay myina̱'a̱ñ, pudʉ́kʉdʉp ja mʉjku'ugópk Satanás. Ni'igʉ mʉk'a̱jtʉn mʉʉt myina̱'a̱ñ es ttuna̱'a̱ñ oytyim di'ibʉty ja mʉk'a̱jtʉn, es andakʉngyʉjxm ttúnʉt ja mʉj'a̱jtʉn, ijxwʉ'ʉmʉn es di'ibʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉ yajwʉ'ʉmʉdyaaydyʉp. 10Es myʉbʉdsʉmaampy oytyim di'ibʉty ja pojpʉ 'yandakʉn es twin'ʉʉna̱'a̱ñ twinxa̱ja̱'a̱ñ di'ibáty nʉjxtʉp ayoodaknóty. Tya̱a̱dʉ nʉjxtʉp ayoodaknóty mʉt ko kyaj tʉ ttsoktʉ es t'axá̱jʉdʉt ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉxyʉp tʉ yajnitse'egyʉty. 11Ja'agyʉjxm ko tkamʉbʉktʉ ja tʉy'a̱jtʉn, pa̱a̱ty ja Dios tpʉjtáky wi'ix yajwin'ʉʉndʉt, es dʉ'ʉn tmʉbʉ́ktʉt ja andakʉn, 12es yajpekymyo'oydyʉt nidʉgekyʉ pʉ́nʉty kyaj tmʉbʉktʉ ja tʉy'a̱jtʉn, ja'a tsyojktʉp ja axʉʉkpʉ. 13Per oy ko ʉʉdsʉty dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉts ja Dios mʉt miitskyʉjxmʉty, mʉgu'ugítʉty, ko mdsojkʉdʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm, mʉt ko Dios mwin'ijxʉdʉ jawyíñʉp es mnitso'oktʉt mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ mya'ijtʉdʉp wa̱'a̱ts, es ja'agyʉjxm ko tʉ xymyʉbʉktʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 14Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn mdukniwoojʉdʉ Dios mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ oybyʉ ayuk di'ibʉts ʉʉdsʉty nga̱jxwa̱'xtʉp, es xymyʉdáttʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ myʉj'a̱jtʉn. 15Pes dʉ'ʉn mʉgu'ugítʉty, dʉ'ʉñʉm amumdu'uk jot xymyʉbʉ́ktʉt ja Kristʉ es katʉ xyja'aydyʉgóydyʉ ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ tʉ n'anʉʉmʉdʉ es tʉ nduknigaxtʉ nekykyʉjxy. 16Ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ kʉ'ʉm, es ja nDios Teety'a̱jtʉm, di'ibʉ xytsyojkʉm es myay'a̱jtʉngyʉjxm tʉ xymyo'oyʉm ja jotkujk'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es ja oybyʉ di'ibʉ n'awijxʉm, 17wa'an yʉ'ʉjʉty mjotmʉkmo'oyʉdʉ es mya'ítʉdʉt dʉ'ʉñʉm es xytyun xykya̱jxtʉt tʉgekyʉ di'ibʉ oy.

will be added

X\