2 TESALÓNIKɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉt ja Silvanʉ esʉ Timotee. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ ijttʉp ti'igyʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios Teety esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, es ñaymyúkʉdʉ ma̱ Tesalónikʉ ka̱jpn. 2Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉt ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3Mʉgu'ugítʉty, oy ko dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios mʉt miidsʉty, éxtʉm pyaadyʉty, mʉt ko mʉj wiin kajaa yʉ mmʉbʉjkʉnʉty esʉ mdsojkʉnʉty di'ibʉ miits mmʉda̱jttʉp mʉt ja wiinkpʉty. 4Extʉm mba̱a̱t kots ʉʉdsʉty n'ity ma̱ Diosʉ myʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, nayjya̱'a̱dʉpts mʉj es jotkujk mʉt ja ma'xtujkʉn es ja mʉbʉjkʉn di'ibʉ miits mya'ijxʉdʉp, oy ja mmʉdsípʉty mja''awa̱'ktujkʉbʉdʉ es ja ayo'on jotmay xyajnáxtʉ. 5Tya̱a̱dʉ ya'ijxʉp ko Dios tmʉdaty ja tʉy'a̱jtʉn éxtʉm tpayo'oy es dʉ'ʉn mba̱a̱dyʉty es m'íttʉt ma̱ kyutujkʉn, di'ibʉ miidsʉty tyam mgu'ayo'odʉp. 6Pes tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tyiimpy; ya''ayówʉp di'ibʉ miits mya''ayoojʉdʉp, 7es mmo'oya̱'a̱nʉdʉ ja mbo'xtáknʉty miidsʉty di'ibʉ ayo'on jotmay yajna̱jxtʉp, nandʉ'ʉn éxtʉm ʉʉdsʉty. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja xʉʉ ma̱ kyʉxʉ'ʉga̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ko kyʉda̱'a̱gʉt tsa̱jpótm jʉnya'angóty mʉt ja mʉkpʉ 'yánklʉsʉty. 8Tyʉydyunaampy ja di'ibʉ kyaj t'ix'attʉ ja Dios es ni tkatundʉ kwentʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñimadyakypy ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 9Tya̱a̱dʉty yajtukkumʉdowándʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ es yajpʉjta̱'a̱gʉt jagam, kʉdiibʉ jam 'yíttʉt ma̱ Nindsʉn'a̱jtʉm es ma̱ ja myʉj'a̱jtʉn esʉ myʉk'a̱jtʉn. 10Dʉ'ʉn jyátʉt ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm ma̱ tadʉ xʉʉ, es wyindsʉ'ʉgʉdʉt ja jya'ayʉty es myʉj'íxʉdʉt nidʉgekyʉ ja myʉbʉjkpʉty. Jam miidsʉty nandʉ'ʉn m'íttʉt mʉt ko tʉ xymyʉbʉktʉ ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ tʉ nduk'ʉxpʉktʉ. 11Pa̱a̱dyʉts dʉ'ʉñʉm nga̱jxta'aky mʉt miitskyʉjxmʉty, n'amdeepy nbʉjktseebyʉts ja Dios es mduknitʉ́kʉdʉt es mja̱'a̱y'átʉdʉt. Nandʉ'ʉnʉts nga̱jxta'aky esʉ Dios myʉk'a̱jtʉngyʉjxm kyuydyúnʉp tʉgekyʉ di'ibʉ oybyʉ mdunándʉp ja'agyʉjxm ko xymyʉbʉktʉ, 12es dʉ'ʉn ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ yajmʉjjáwʉp mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ m'oyjyiky'a̱jtʉn, es yʉ'ʉ nandʉ'ʉn mmo'oyʉdʉp es miits myajmʉjjáwʉdʉt ma̱ wiink ja̱'a̱yʉty.

will be added

X\