2 PEEDRɄ 3

1Mʉgu'ugítʉty, tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja myʉmajtskpʉ neky di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉdʉp. Ma̱ ja jawyiimbʉ neky es ma̱ tya̱dʉ myʉmajtskpʉ nandʉ'ʉn nduknijáyʉdʉ es xyja̱'a̱ygyúkʉdʉt yajxón. 2Jamyatstʉ ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty ñiga̱jxtʉ jékyʉp; es nandʉ'ʉn ja Nindsʉn'a̱jtʉm Yajnitsókpʉ 'yana'amʉn di'ibʉ yʉ 'yapóstʉlʉty mduk'ʉxpʉjkʉdʉ. 3Tim jʉjp'ám jamyatstʉ ko naty tyimminannʉ ja Jesús, mnija̱'tʉdʉp yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ jiky'a̱jttʉp mʉdʉ 'yaxʉk winma̱'a̱ñ esʉ kyʉ'ʉmdsojkʉn, es yʉ'ʉjʉty mdukxi'igʉdʉp miidsʉty 4es jyʉna̱'a̱na̱'a̱ndʉ: “Jesús wya̱ndak ko myina̱'a̱ñ jatʉgok, ¿kʉdii? Pes, ¿ma̱ net? Yʉ n'aptʉjk'a̱jtʉm tʉ 'yo'knʉdʉ, per dʉ'ʉñʉm wye'emy tʉgekyʉ nandʉ'ʉn éxtʉmʉ naty ko yʉ naxwíñʉdʉ tsyondaky.” 5Tya̱a̱dʉty ja tukxíkpʉty kyaj tjaygyukʉya̱'a̱ndʉ es kyaj tjamyatsa̱'a̱ndʉ ko jantsy jékyʉp taayʉmʉ natyʉ tsa̱jp esʉ nax, di'ibʉ Dios mʉt ja 'yayuk pyʉjták esʉ nan ñʉʉwimbʉdsʉ́mʉt, es dya'ity nʉʉgujkóty, 6es mʉt ja nʉʉ, ja ayo'onduu, Dios dyajkutʉgooy ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. 7Perʉ tsa̱jp esʉ nax di'ibʉ jaa tyam, Dios tʉ jyʉna'añ ko yajtoyaampy ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt es ko naty dyajkutʉgoya'añ ja pekyjya'ayʉty. 8Katʉ xyja'aydyʉgóydyʉ mʉgu'ugítʉty, ko mʉt ja Dios tuk mil jʉmʉjt kyaj jyékyʉty yʉ'ʉ, es ni tu'ugʉ xʉʉ kyapójʉnʉty. Mʉt ja Dios, ti'igyʉ yʉ'ʉ, dʉ'ʉn éxtʉm tuk xʉʉ o éxtʉm tuk mil jʉmʉjt. 9Kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty éxtʉm na̱a̱gʉty jyʉna̱'a̱ndʉ, ko Dios jajkp tkuydyúñ yʉ di'ibʉ wya̱ndakypy. Ja'a dʉ'ʉn ko xymyʉma'xtujkʉm, es ja'a dʉ'ʉn yajkypy ja tiempʉ es ja pojpʉ ja̱'a̱y jyodʉmbíttʉt, es t'axá̱jʉdʉt ja Jesús, kʉdiibʉ kyutʉgóydyʉt. 10Per ja̱'tʉp ja tiempʉ ma̱ myina̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ko ni nga''awijx ngajʉjp'ijxʉm, éxtʉm ja ma'tspʉ myiñ ni jawyiin tkanigajxy. Es ma̱ tadʉ tiempʉ yʉ tsa̱jp n'ijxtʉgo'oyʉm mʉt tu'ugʉ mʉk pʉmi'imʉn. Yʉ xʉʉ esʉ po'o esʉ mʉdsa̱'a̱jʉty tyoyʉ'kta̱'a̱yʉt, es wyingín wyinga̱'a̱t ak jʉʉn, es yʉ naxwíñʉdʉ es tʉgekyʉ di'ibʉ ja ya̱a̱ yajno'kta̱'a̱yʉt. 11Es kom dʉ'ʉn tʉgekyʉ kyutʉgoya'añ, dʉ'ʉn miidsʉty byeen yajxón xy'íxtʉt wi'ix mjiky'áttʉt wa̱'a̱ts es éxtʉmʉ Dios ttseky 12ma̱a̱nʉm xy'awixtʉ myina̱'a̱ñ tadʉ xʉʉ, es xytyúndʉt wi'ix tsojk myínʉt. Ma̱ tadʉ xʉʉ yajno'oga̱'a̱ñ es kyutʉgoya'añ mʉt ja jʉʉn di'ibʉ ijtp tsa̱jwínm, es di'ibʉ jaa'a̱jtp, tʉgekyʉ jyʉʉywya̱'xta̱'a̱yʉt ko mʉk tyóyʉt. 13Perʉ Dios tʉ twa̱nda'aky xymyo'oya̱'a̱nʉm ja jembyʉ tsa̱jp esʉ jembyʉ naxwíñʉdʉ ma̱ tʉgekyʉ yajtúnʉt di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn. 14Pa̱a̱ty mʉgu'ugítʉty, ma̱a̱nʉm miits xy'awix xyjʉjp'íxtʉ ko myina̱'a̱ñ jyata̱'a̱ñ tʉgekyʉ taadʉ, jiky'attʉ éxtʉm ja Dios ttseky, wa̱'a̱tsti'knʉ, kyaj mdsiptúndʉt, es ni mgapekytyúndʉt, es dʉ'ʉn kyaj ti xyjáwʉdʉt di'ibʉ mjatánʉdʉp ko ja'a myínʉt. 15Jaygyúkʉdʉ, es yʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ mya'xtujkʉn ko kyaj tsojk myiñ, ja'a myeepy ja tiempʉ es jyodʉmbíttʉt ja pojpʉ ja̱'a̱yʉty, es yʉ'ʉ yajnitso'ogaampy. Dʉ'ʉn nandʉ'ʉn tim mnijáyʉdʉ yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Pa̱a̱blʉ mʉt ja kyuwijy'át di'ibʉ Dios mooyʉ. 16Dʉ'ʉn ja Pa̱a̱blʉ tka̱jxwijy ja ja̱'a̱yʉty ma̱ tʉgekyʉ ñeky di'ibʉ jyaay. Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko yʉ'ʉ tʉ tkʉxja̱'a̱y na̱a̱gʉty di'ibʉ tsip njaygyujkʉm. Taa yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj yajxón t'axá̱jʉdʉ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, es kyaj ñay'aguwítsʉdʉ mʉt ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn, yʉ'ʉjʉty kyutʉjtʉp ja Pa̱a̱blʉ 'yʉxpʉjkʉn di'ibʉ tsip es yajjaygyúkʉt, dʉ'ʉn éxtʉm tkutʉjtʉ di'ibʉ nandʉ'ʉn jaybyety ijtp ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn. Dʉ'ʉn dyajtʉydyʉ́kʉdʉ kʉ'ʉm ko Dios tyʉydyuna̱'a̱nʉdʉ. 17Per miits mʉgu'ugítʉty, tʉ xyñijáwʉdʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. Pa̱a̱ty éxkʉm ko tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱yʉty mwin'ʉʉnʉdʉ es xymyastu'udʉt yʉ mjiky'a̱jtʉnʉ wa̱'a̱tspʉ es ma̱ xymyʉbeky ja Dios. 18Yajmʉj yajmáyʉdʉ wi'ix ni'igʉ oy xy'ix'áttʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Yajnitsókpʉ Jesukristʉ. Mʉj'a̱jtʉn mʉʉt yʉ'ʉ 'yítʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\