2 PEEDRɄ 2

1Nandʉ'ʉn ma̱ ja israelitʉ ka̱jpn ijttʉ andákpʉty di'ibʉ jʉnandʉ ko yʉ'ʉdyʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ, es dʉ'ʉn nandʉ'ʉnʉ ya'ʉxpʉjkpʉ andákpʉty mduknimínʉdʉp miidsʉty yʉ ʉxpʉjkʉnʉ axʉʉgátypyʉ. Es extʉ 'yʉxtijtʉp yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm di'ibʉ tʉ 'yeeky yʉ'ʉgyʉjxmʉty, es dʉ'ʉn ñaydyuknimínʉdʉ kʉ'ʉm pojʉn ja kutʉgo'oyʉn. 2Oyʉ tya̱a̱dʉ jyadʉ'ʉn'a̱jtpʉ, nimay di'ibʉ pyanʉjxaampy yʉ 'yaxʉk jiky'a̱jtʉn, es pa̱a̱dyʉ ja̱'a̱yʉty t'ʉxtijtʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 3Tadʉ ya'ʉxpʉjkpʉ andákpʉty nʉgoo 'yok'adsojknʉdʉ, es tsyoka̱'a̱ndʉp es miits xymyʉjúydyʉt yajxón ko naty mdukmʉmadya̱'a̱gʉdʉ yʉ kya'oywyinma̱'a̱ñʉty; per jantsy jékyʉp oj Dios tpʉjta'aky ja dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y es yajtʉydyúndʉt. 4Mʉt ko Dios kyaj oj tpojpʉme'xy ja ánklʉsʉty di'ibʉ pekytyuundʉ jékyʉp, es tkujʉbijpʉ ma̱ mʉj koots'át, es jap oj dyajwe'emy kʉwʉʉñ mʉt ja kadenʉ, es tpʉjke'ky extʉ ko yajpayo'oydyʉt. 5Nan kyaj Dios oj tpojpʉme'xy ja jekyjya'ayʉty, ni'igʉ tkejxy ja ayo'onduu es dyajji'xta̱a̱y nidʉgekyʉ tadʉ axʉk ja̱'a̱yʉty, je'eyʉ dyajtséky ja No'ee, di'ibʉ kya̱jxwa̱'x esʉ ja̱'a̱y wa̱'a̱ts jyiky'áttʉt, ja'a mʉt nijʉxtujkpʉ ja̱'a̱yʉty. 6Nandʉ'ʉn ja Dios oj ttukkumʉdoy ja pekyjya'ayʉty ma̱ Sodomʉ ka̱jpn esʉ Gomorrʉ ka̱jpn, tnine'ky es extʉ wyʉ'ʉmda̱a̱y ja̱a̱m. Dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ oj wye'emy éxtʉmʉ ijxpajtʉn wi'ix jya̱'ta̱'a̱n kyʉbata̱'a̱ndʉ ja axʉk ja̱'a̱ydyʉjk; 7per yajtsók ja Lot, tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, di'ibʉ ma̱a̱y ta̱j ko t'ijxy tadʉ axʉk jiky'a̱jtʉn ma̱ tadʉ axʉk ja̱'a̱yʉty. 8Pes tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jt tʉy'a̱jtʉn mʉʉt ma̱ yʉ'ʉjʉty, 'yayooy bom bom ma̱ ja 'ya̱a̱ jyot ko t'ijxy es tmʉdooy ja axʉʉkpʉ tu'un ka̱jxʉn. 9Es dʉ'ʉn ya'ixy ko Nindsʉn'a̱jtʉm Dios ñija̱'a̱p wi'ix dyajnitso'ogʉt di'ibʉ mʉduunʉp, es wi'ix tpʉjkʉ'ʉga̱'a̱ñ ja axʉk ja̱'a̱yʉty ko yajpayo'oydyʉt. 10Dios tyukkumʉdowaampy waanʉ ni'igʉ di'ibáty yajtuundʉp ja 'yaxʉk winma̱'a̱ñ es t'ʉxtijtʉ pʉ́nʉty myʉda̱jttʉp ja kutujkʉn. Tadʉ ya'ʉxpʉjkpʉ andakpʉ, tsoydyu'undúkʉty es kujuunʉty, es kyaj tsyʉ'ʉgʉdʉ es twinga̱jxpáttʉt di'ibáty mʉj ja kutujkʉn myʉda̱jttʉp. 11Oy ja ánklʉsʉty di'ibʉ ni'igʉ tmʉdaty ja myʉk'a̱jtʉn esʉ kyutujkʉn es kʉdiinʉmʉ tya̱dʉ andákpʉty, kyaj tka̱jxpóktʉ mʉt yʉ'ʉjʉty Nindsʉn'a̱jtʉm wyindum. 12Per yʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ andákpʉty kya̱jxtʉp di'ibʉ kyaj tjaygyúkʉdʉ, dʉ'ʉn tmʉdattʉ jyot wyinma̱'a̱ñ éxtʉmʉ ujts jʉyujk di'ibʉ 'yami'in 'yaja̱jtʉ es ja ja̱'a̱y ya'oogʉdʉt. Pa̱a̱ty dʉ'ʉn 'yooktʉt éxtʉmʉ ujts jʉyujkʉn, 13ayówdʉp éxtʉm tʉ dya''ayowdʉ myʉgu'ugʉty. Ni kyatsoydyundʉ xʉʉ'ám kyaya̱'a̱n 'yuuga̱'a̱ndʉ. Es yʉ'ʉ dʉn ayo'on tsoydyu'un ko ñaymyúkʉdʉ mʉt miidsʉty es kyaydyʉ, je'eyʉ kyax'attʉ, es je'eyʉ mwin'ʉʉna̱'a̱nʉdʉ miidsʉty. 14Per je'eyʉ dʉ'ʉn tjantsy'ixy tjantsytyúñ ja toxytyʉjkʉty es mʉʉt pyekytyúnʉt, mʉt ko je'eyʉmʉ dʉ'ʉn pyekytyuna̱'a̱ñ. Es dʉ'ʉn dyajtʉgóy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ mba̱a̱t twin'ʉʉñ. Tya̱dʉ andákpʉty naydyukpanʉjxʉdʉp ja di'ibátyʉ ja̱'a̱y kyaj tmʉdaty kajaa ja myʉbʉjkʉn. Je'eyʉ myeeñ'oogʉty. Dios tʉ kya̱jxpékyʉty. 15Tadʉ andákpʉty tʉ dʉn tyʉgoydyʉ mʉt ko tʉ tmʉdu'udʉgóydyʉ ja Diosʉ ñʉ'ʉ tyu'u, es ja'a pyanʉjxtʉp ja wyinma̱'a̱ñ ja Balán, Beorʉ mya̱a̱nk, ko tjaganaratáñ ja meeñ ko tkamʉmʉdooy ja Dios. 16Perʉ Dios yajka̱jx ja Balangʉ byurrʉ éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉn, es 'yoojʉ mʉt ko kyaj oy ttunáñ. 17Tu'ugʉ nʉda̱jñ di'ibʉ tʉ tyʉtsnʉ kyaj mba̱a̱t dyajnáxy ja tʉʉdsʉ, esʉ yoots di'ibʉ yʉ poj wojpʉyʉ'kʉp kyaj dyaky ja tuu; ja̱jtpʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉnʉ tya̱dʉ ya'ʉxpʉjkpʉ andakpʉ, pa̱a̱dyʉ Dios pyʉjta̱'a̱ga̱'a̱nʉdʉ ma̱ agoots it winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 18Pes mʉt ja 'yanʉʉ ʉxpʉjkʉn dyajtúñ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ 'yaxʉk winma̱'a̱ñ, es dyajtu'adíky di'ibʉty apénʉnʉm tmastu'uty ma̱ jyiky'aty pyojpʉtúñ. 19Tya̱dʉ andákpʉty je'eyʉ twa̱nda̱'a̱ktʉ ko ja̱'a̱y wa̱'a̱ts jyiky'áttʉt, es kʉ'ʉm 'yittʉ pekyoty. Pes nidu'uk nidu'uk 'yane'emyʉdyʉ tadʉ di'ibʉ tʉ myʉmada'agyʉty. 20Ko pʉ́n tmastu'uty ja 'yaxʉk'a̱jtʉn ja'agyʉjxm ko t'ixy'attʉ Nindsʉn'a̱jtʉm éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ Jesukristʉ, es óknʉm tnijʉmbity es ñaygyʉyákyʉty mʉt ja 'yaxʉk'a̱jtʉn, waanʉ o'ktʉ́y wyʉ'ʉmʉt kʉdiinʉm jawyíñʉp. 21Nik óyxyʉp ko ni na̱'a̱ tkadimnijawʉ yʉ oybyʉ nʉ'ʉ tu'u, mʉt ko di'ibʉ myʉdsondak yʉ nʉ'ʉ tu'u oybyʉ es óknʉm tmastu'uty es tnijʉmbijnʉ ja 'yaxʉk'a̱jtʉn, 22ja'a tyukpatypy éxtʉm jyʉna'añ ja ayuk: “Yʉ uk ñijʉmbijtypy ja 'yʉʉtsy es tje'xy”, es “ja ʉdsʉm ko wya̱'a̱tsnʉʉdsiida̱'a̱y, jʉmbijtp es nʉjx myo'ontstsi'iy jatʉgok.”

will be added

X\