2 PEEDRɄ 1

1Ʉj Simonk Peedrʉ, Jesukristʉ myʉduumbʉ esʉ 'yapóstʉlʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko tʉ xykyéxyʉts. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky miits di'ibátyʉ nDios'a̱jtʉm esʉ Yajnitsókpʉ Jesukristʉ, di'ibʉ tyiimpy ja tʉy'a̱jtʉn, tʉ xymyo'oyʉm yʉ mʉbʉjkʉn jantsy oybyʉ. 2Axá̱jʉdʉ ni'igʉ ja kunu'xʉn esʉ agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn mʉt ko xy'ixy'attʉ Dios es ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús. 3Dios mʉt ja myʉk'a̱jtʉn tʉ xymyo'oyʉm tʉgekyʉ di'ibʉ xytyʉgoy'a̱jtxʉm es njiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ Dios ttseky, yʉ'ʉ xywyo'om mʉt ja myʉj'a̱jtʉn esʉ 'yoy'a̱jtʉn. 4Es mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tya̱a̱dʉdyʉ Dios tʉ xymyo'oyʉm ja oybyʉ tsujpʉ wa̱ndakʉn, es dʉ'ʉn n'ijtʉm oy es wa̱'a̱ts, éxtʉmʉ Dios 'yity oy es wa̱'a̱ts, es dʉ'ʉn n'ʉxtíjʉm di'ibáty ja nini'x kʉba̱jk tsyejpy es dyajma̱'a̱ty di'ibáty ijtp ya̱ naxwiiñ. 5Pa̱a̱ty mʉt winʉ mjot naybyʉjta̱'a̱gʉdʉ mʉk, es xy'ak'ya'íxʉdʉt ja mjiky'a̱jtʉnʉty mʉt ja mmʉbʉjkʉn; es ko xymyʉdáttʉt ja mʉbʉjkʉn, nandʉ'ʉn xymyʉdáttʉt ja oyjya'ay'a̱jtʉn; es ko xymyʉdáttʉt ja oyjya'ay'a̱jtʉn, nandʉ'ʉn xymyʉdáttʉt ja wijy'a̱jt kejy'a̱jtʉn; 6es ko xymyʉdáttʉt ja wijy'a̱jt kejy'a̱jtʉn, nandʉ'ʉn xymyʉdáttʉt ja nayjyʉjwijtsʉmbítʉ; es ko xymyʉdáttʉt ja nayjyʉjwijtsʉmbítʉ, nandʉ'ʉn xymyʉdáttʉt ja ma'xtujkʉn; es ko xymyʉdáttʉt ja ma'xtujkʉn, nandʉ'ʉn xymyʉdáttʉt ja jiky'a̱jtʉn wi'ixʉ Dios 'yítʉt windsʉ'ʉgʉ; 7es ko xymyʉdáttʉt ja jiky'a̱jtʉn wi'ixʉ Dios 'yítʉt windsʉ'ʉgʉ, nandʉ'ʉn xymyʉdáttʉt ja tsojkʉn mʉt ja mmʉmʉbʉjkpʉty; es ko xymyʉdáttʉt ja tsojkʉn mʉt ja mmʉmʉbʉjkpʉty, nandʉ'ʉn ja naydsyokʉ nixim niyam. 8Pʉn tʉgekyʉ tya̱dʉ oybyʉ winma̱'a̱ñ mmʉda̱jttʉp es xyajmʉj xyajmáyʉdʉ, kyajʉ naty nʉgoobʉ mnajiky'attʉ es nan kyajʉ naty nanatʉkʉ tʉ xy'ixy'attʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 9Per di'ibʉ kyaj dʉ'ʉn tmʉdatyʉ tya̱dʉ oybyʉ winma̱'a̱ñ, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm tu'ugʉ wiints, o nandʉ'ʉn éxtʉm tu'uk di'ibʉ mba̱a̱t 'yixy je'eyʉ wingón, mʉt ko tʉ tja̱'a̱ydyʉgóy ti ko Dios tʉ yajwa̱'a̱dsyʉty ma̱ yʉ pyojpʉ di'ibʉ tyuun. 10Pa̱a̱ty mʉgu'ugítʉty, ni'igʉ mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ mʉk es xya'íxʉdʉt ma̱ yʉ mjiky'a̱jtʉn ko tyʉy'a̱jtʉnʉty ko Dios mwin'ijxʉdʉ es mwoojʉdʉ. Pʉn mduundʉbʉ dʉ'ʉn, ni na̱'a̱ mgatu'udʉgóydyʉt, 11mʉj wiin myajni'awátsxʉdʉt es mdʉ́kʉdʉt ma̱ yajkutíky winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ ja nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 12Pa̱a̱ty dʉ'ʉñʉm n'aktukjamyatstʉ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, oy xyjanijáwʉdʉ es mya'ijxʉdʉp xykyuydyundʉ ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ tʉ myajtuk'ʉxpʉ́ktʉ. 13Dʉ'ʉnʉts nnasjawʉ ko xypyátpʉts esʉts nyákʉt tya̱dʉ ka̱jxwíjʉn ma̱a̱nʉmts n'akyjyiky'aty. 14Pes yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ tʉts xytyuknijawʉ ko tsojkʉts n'oogánnʉ. 15Pa̱a̱ty n'akka̱jxwijtʉ es dʉ'ʉñʉm xyjamyátstʉt tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ óyʉts nja'o'kpʉ. 16Ko oj nduk'ʉxpʉktʉ wi'ix ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ myʉk'a̱jtʉn es ko jyʉmbita̱'a̱ñ ya̱ naxwiiñ, kyaj oj ndukmʉmadya̱'a̱ktʉ anʉʉ madya'aky di'ibʉ ja̱'a̱yʉdyʉ naty tʉ dya'óyʉdʉ, pes mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm wiinʉts ʉʉdsʉty tʉ n'ixtʉ Jesusʉ myʉj'a̱jtʉn. 17Mʉt ko ʉʉdsʉty támʉdsʉ naty mʉt yʉ'ʉ ko Dios Teety myooyʉ windsʉ'kʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn, ko myʉga̱jxʉ extʉ tsa̱jpótm, es jyʉnáñ: “Tya̱a̱dʉdsʉ dʉ'ʉn ja n'U'ungʉts di'ibʉts njantsytsyejpy, di'ibʉts mʉʉt njotkujk'áty.” 18Es ʉʉdsʉty kʉ'ʉm tʉ nmʉdowdʉ ko Dios oj dʉ'ʉn jyʉna'añ, mʉt ko támʉdsʉ naty mʉt ja Jesús kuni'xykyopkkʉjxm. 19Es dʉ'ʉn ni'igʉ oy yajnijáwʉ ko tyʉy'a̱jtʉnʉty ja ayuk di'ibʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ yajwʉ'ʉmdʉ ja̱a̱ybyéty. Pa̱a̱ty miits xymyʉbʉ́ktʉt yajxón di'ibʉ yʉ'ʉjʉty kyʉxja̱a̱ydyʉ, mʉt ko yʉ 'yʉxpʉjkʉnʉty, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm tu'ugʉ kudʉ'xn di'ibʉ kyude'xypy ma̱ ja koots it extʉ ko jya̱jʉ'ʉgʉt ja xʉʉñ'át es pyʉdsʉ́mʉt ja jayxyʉʉ es tkudʉ'xʉt ja mjot mwinma̱'a̱ñʉty. 20Tim jʉjp'ám xyjaygyúkʉdʉ tya̱a̱dʉ: Ni tu'ugʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉ kʉ'ʉm kyawinma̱'a̱ñbyaaty di'ibʉ ja̱a̱ybyéty ijtp ma̱ Diosʉ jyaaybyajtʉn, 21mʉt ko kyaj ja Diosʉ kyuga̱jxpʉty tyukja̱jtʉdʉ tii ja̱'a̱y wyinma̱'a̱ñgyʉjxm, ja Espíritʉ Santʉ winma̱'a̱ñmyooyʉdʉ.

will be added

X\