2 FWANK 1

1Ʉj, mʉjja̱'a̱y Fwank. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja Kiiryʉ di'ibʉ Dios wyin'ijx, esʉ 'yu'ungʉty di'ibʉts ʉj njantsytsyojktʉp; es kyaj jye'eyʉty ʉj, nandʉ'ʉn nidʉgekyʉ di'ibʉ tʉ tnijáwʉdʉ ja tʉy'a̱jtʉn. 2Ndsóktʉts miits mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ nmʉda̱jtʉm njodoty nwinma̱'a̱ñóty, es 'yity mʉt ʉdsa̱jtʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 3Wa'anʉ Dios Teety es ja 'yU'unk Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ, es mmo'oyʉdʉ ja pa''ayo'on esʉ agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, es ja'a mʉʉt n'ijtʉm ma̱ ja tʉy'a̱jtʉn esʉ tsojkʉn. 4Byeenʉts tʉ njantsyxyonda'aky kots tʉ nnijawʉ m'u'ungʉty jyiky'attʉ mʉt ja tʉy'a̱jtʉn, dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios Teety xytyuk'ana'amʉm. 5Es tyam, mʉgu'ugítʉ Kiiryʉ, nmʉnu'xtákypyʉts ko nnaydsyojkʉm nixim niyam. Tya̱a̱dʉ di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉp, kyaj yʉ'ʉjʉty ja Diosʉ 'yana'amʉnʉ jembyʉ, ja'ayʉmʉ'ʉ di'ibʉ n'okmʉda̱jtʉmbʉ extʉ jawyíñʉp; 6esʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja tsojkʉn ko nguydyu'unʉm dʉ'ʉn éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ 'yana'amʉn. Yʉ'ʉ ja ana'amʉn di'ibʉ mmʉdoodʉ extʉ ko xymyʉbʉjktsondáktʉ Kristʉ, ja'a ko nnaydsyojkʉm nixim niyam. 7Pes may jaa jyʉdity ja win'ʉ'ʉmbʉtʉjk ma̱ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ di'ibʉ kyaj t'axá̱jʉdʉ ja Jesús ko yʉ'ʉdyʉ Kristʉ, Diosʉ 'yU'unk di'ibʉ kyajx ya̱ naxwiiñ éxtʉmʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y. Di'ibʉ dʉ'ʉn andakp, yʉ'ʉ dʉ'ʉn myʉdsip'a̱jtypy ja Kristʉ. 8Naygywentʉ'átʉdʉ, kʉdiibʉ tyʉgóyʉt di'ibʉ tʉ xytyundʉ, es dʉ'ʉn kexy ka'pxy myajkumáydyʉt. 9Di'ibʉ 'yaktimnikeempy ja Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉn es kyaj wye'emy mʉt yʉ 'yʉxpʉjkʉn, kyaj 'yity mʉt ja Dios; per di'ibʉ 'yaxá̱jʉp es tkuydyúñ ja Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉn, ijtp mʉdʉ Dios Teety es nandʉ'ʉn mʉdʉ 'yU'unk Jesukristʉ. 10Pʉn ja pʉ́n mninʉjxʉdʉ mya'ʉxpʉka̱'a̱nʉdʉ wiink, es kyaj yʉ'ʉjʉty ja Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉn, katʉ xykyupʉktʉ es mya'ʉxpʉ́kʉdʉt ma̱ miits mnaymyúkʉdʉ. 11Es nan katʉ miits xyajjotkujk'áttʉ ni wi'ix tsoo. 12Máyñʉmts miits nja''anʉʉmʉya̱'a̱ndʉ, per kyajts nja̱'a̱ya'añ ma̱ tya̱dʉ neky. Nʉjxa̱a̱mbʉts kʉ'ʉm ma̱ miidsʉty es nmʉtmadya̱'a̱ga̱'a̱ndʉ kʉ'ʉm, es dʉ'ʉn kya̱'pxʉt ja nxondakʉn'a̱jtʉm. 13Yʉ mmʉga'ax di'ibʉ Dios nandʉ'ʉn win'ijxʉ, esʉ 'yu'ungʉty, mduknigáxʉdʉ Dioskajxy.

will be added

X\