2 KORINTɄ 9

1Ja naybyudʉkʉ di'ibʉ miits mmo'oyándʉp tsojkʉngyʉjxm ja nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm jam Jerusalén, kyaj tyimtsékyʉty es nduknijáyʉdʉt, 2mʉt ko nnija̱'a̱bʉts yʉ m'oyjyótʉty. Byeenʉmts ngumaydyʉ di'ibáty ijttʉp Masedoñʉ ña̱a̱xóty, ko miidsʉty, Akayʉ ja̱'a̱yʉty, m'awijx mjʉjp'ijxtʉp xypyudʉkʉya̱'a̱ndʉ extʉ junktʉ'ʉyʉp, es mayʉ Masedoñʉ ja̱'a̱yʉty byeen ttukxonda̱'a̱ktʉ miidsʉdyʉ m'oyjyótʉty. 3Pa̱a̱dyʉts ngexyʉ tya̱dʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm kʉdiibʉts n'anʉguga̱'a̱dʉts mʉt ja di'ibʉ tʉ miitskyʉjxmʉty nnimadya'agyʉts oy. Ja'a njʉna̱'a̱nʉm es mjantsyñayjyʉjp'íxʉdʉt éxtʉmts tʉ njʉna̱'a̱ñ. 4Es pʉn xymyʉtnʉjxtʉpts nidu'ugʉty ja Masedoñʉ ja̱'a̱y es nba̱a̱dʉdʉts miits ma̱ kyaj xy'awix xyjʉjp'íxtʉ, taadʉ xymyo'oyʉpts ja tsoydyu'un ma̱dsʉ naty miits byeen tʉ ndukmʉ'awdatʉ; ja'a dʉ'ʉn kʉdiibʉts ndimjʉna̱'a̱nʉt ko miidsʉdyʉ dʉ'ʉn mdsoydyu'un'a̱jttʉp. 5Pa̱a̱tykyʉjxmʉts ʉj nwinma̱a̱y ko tya̱dʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm nʉjx mgu'íxʉdʉ jawyiin es mbudʉ́kʉdʉt xyajka̱'pxtʉt ja naybyudʉkʉ di'ibʉ miits mwa̱ndaktʉ junktʉ'ʉyʉp es xyáktʉt; es dʉ'ʉn ja naybyudʉkʉ di'ibʉ miits mya''awijxtʉp, dʉ'ʉn ya'ixy ko tsojkʉngyʉjxm yaj'yáky es kyaj éxtʉmts ʉj pʉ́n ndukkuwanʉ. 6Mjamyátstʉp ko di'ibʉ nip waanʉ, nan waanʉ dyajpʉde'eky ja pyʉjta'aky; es ja di'ibʉ nip kajaa, nan may dyajpʉde'eky ja pyʉjta'aky. 7Nidu'uk nidu'ugʉty miits xyáktʉt ja mbudʉjkʉn éxtʉmʉ naty tʉ xytyukniwinmáyʉdʉ, kyaj majtsk a̱a̱ majtsk jot es kyaj agwánʉbʉ, mʉt ko Dios tsyejpy ko ti yaj'yáky xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót. 8Dios mba̱a̱t miidsʉty mduk'amʉgunu'xʉty tʉgekyʉ oytyim tiity es dʉ'ʉn kyaj ti mdʉgoy'a̱jtxʉdʉt, extʉ mba̱a̱t miits waanʉ ni'igʉ xypyudʉ́kʉdʉ ja di'ibáty tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. 9Dʉ'ʉn éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Ja oyjya'aybyʉ majtsk adu'umgʉ'ʉ tmo'oy ja ayoobʉ ja̱'a̱yʉty; es ni na̱'a̱ Dios kyaja̱'a̱ydyʉgo'oyxyʉdʉt ja 'yoyjya'ay'a̱jtʉn. 10Dios, di'ibʉ yajkypy ja tʉʉmt di'ibʉ yajníp yajkojp es di'ibʉ yajkypy ja je'xy peky, mgunu'xa̱'a̱nxʉdʉp ja mbʉjta'agyʉty di'ibʉ naty mnip mgojtʉp, es miits ja pʉjta'aky may xypya̱a̱ttʉt, es myʉj myáyʉt ja oy'a̱jtʉn di'ibʉ mduundʉp. 11Dʉ'ʉn miits xymyʉdáttʉt tʉgekyʉ ja namyʉdunʉ es xymyo'oydyʉt mʉj may pʉ́nʉty tii tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. Es di'ibʉ miits mya̱jktʉp mʉt ʉjtskyʉjxm oybyʉdsʉma̱a̱mp, mʉt ko ja nmʉgu'uktʉjk'a̱jtʉm tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios ko miits xykyaxtʉ ja pudʉjkʉn. 12Mʉt ko yajpudʉ́kʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm, kyaj jye'eyʉty ti oynʉ'ʉnʉn nmo'oyʉm di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, ja'a dʉ'ʉn es nandʉ'ʉnʉ ja̱'a̱y mʉj wiin kajaabʉ tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios. 13Yʉ'ʉjʉty 'yawdáttʉp ja Dios, pes mʉdʉ tya̱dʉ naybyudʉkʉ mduk'ijxtʉp ko miits xykyuydyundʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Jesukristʉ ñimadyakypy, nandʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty myay'at wyindsʉ'ʉgʉdʉp ja Dios mʉt ja oyjyotkyʉjxmbʉ ja naybyudʉkʉ di'ibʉ miits mduknigajxtʉp yʉ'ʉjʉty, 14es 'yamdow pyʉjtsówdʉp ja Dios mʉt miitskyʉjxmʉty mʉt winʉ jyot, mʉt ko Dios mʉj wiin kajaa tʉ kyuni'xyʉty mʉt miitskyʉjxmʉty. 15Yajja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios mʉt ko tʉ xyjantsykyunu'xʉm mʉj wiin kajaa, di'ibʉ kyaj mba̱a̱t nnasja̱'a̱m.

will be added

X\