2 KORINTɄ 8

1Tyam, mʉgu'ugítʉty, nduknijawʉya̱'a̱ndʉ wi'ix ja Dios tʉ dya'íxyʉty ja 'yoy'a̱jtʉn ma̱jaty ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ naymyujkʉdʉp Masedoñʉ. 2Oy tʉ dyajnáx dyajkʉ́xtʉ ja ayo'on jantsy mʉj wiin kajaabʉ, byeen jyantsyjyotkujk'aty'áttʉ. Oy jya''ayoop jyajottʉgeebyʉdʉ, tʉ dyaktʉ ja naybyudʉkʉ éxtʉmxyʉp myʉkja̱'a̱y'áttʉ. 3Nduknija̱'a̱dʉpts miidsʉty ko yʉ'ʉjʉty tʉ dyaktʉ naybyudʉkʉ xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót tʉgekyʉ éxtʉm tʉ tpa̱a̱ttʉ, o waanʉ ni'igʉ. 4Pes extʉ xymyʉnu'xtáktʉts es dyáktʉt ma̱ myiky ja naybyudʉkʉ di'ibʉ yajtukpudʉ́kʉdʉt ja Diosʉ jya'ayʉty. 5Waanʉ ni'igʉ dya̱jktʉ ja naybyudʉkʉ kʉdiinʉm éxtʉmts njawinma̱a̱y es dyáktʉt. Pes ñaygyʉya̱jkʉdʉ yʉ'ʉjʉty kʉ'ʉm jawyiin ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, es net ma̱ ʉdsa̱jtʉm, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios ttseky. 6Pa̱a̱ty tʉts n'anʉʉmʉ ja Titʉ es t'ak'yajmujkta̱'a̱yʉt ma̱ miidsʉdyʉ tya̱a̱dʉ tsojkʉngyʉjxmbʉ naybyudʉkʉ di'ibʉ yʉ'ʉ yajmujktsondák tʉʉyʉp. 7Pes miidsʉdyʉ dʉ'ʉn mwa̱'kpʉdsʉʉmdʉp ma̱ tʉgekyʉ oytyim tiity: ma̱ yʉ mmʉbʉjkʉn, ma̱ xytyuk'ʉxpʉktʉ Dioskajxy, ma̱ oyjyot xymyʉdattʉ esʉ tsojkʉn mʉt ʉj. Es tyam, niwa̱'kpʉdsʉ́mdʉ nandʉ'ʉn ma̱ tya̱dʉ naybyudʉkʉ tsojkʉngyʉjxmbʉ. 8Mʉdʉ tya̱a̱dʉ, kyajts jayam miits n'ana'amdʉ, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn es xyñijáwʉdʉt wi'ix ja wiinkpʉty nandʉ'ʉn pyudʉ́kʉdʉ, net miits nandʉ'ʉn xya'íxʉdʉt ja mʉj wiimbʉ mdsojkʉnʉty ma̱ yʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm. 9Mʉt ko miits mnija̱'a̱dʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ tsyojkʉn, myʉda̱jt mʉj wiin kyajaa ja mʉj'a̱jtʉn, per ñaybyʉjtákʉ éxtʉm tu'ugʉ ayoobʉ ja̱'a̱y mʉt ja'agyʉjxm ko xytsyojkʉm es nbátʉm ja jotkujk'a̱jtʉn. 10Ngajxypyʉts dʉ'ʉn éxtʉmʉ ka̱jxwíjʉn di'ibʉ mdukjotkʉdáktʉp. Junktʉ'ʉy mʉt ja mdsojkʉngyʉjxm xyajtsondáktʉ jawyiin ja naybyudʉkʉ xyajmúktʉ. 11Pes tyam, aktundʉ di'ibʉ myajtsondáktʉ junktʉ'ʉy extʉ xyajkugʉ́xʉt. Mʉt ja dʉ'ʉñʉmbʉ tsojkʉn di'ibʉ mmʉda̱jttʉ, yaktʉ éxtʉm ja Dios mmo'oyʉdʉ. 12Mʉt ko pʉn tu'ugʉ ja̱'a̱y yakaampy ja windsʉ'kʉn ma̱ Dios, Dios kyupejkypy nʉ'ʉn je'eyʉ dyaka̱'a̱ñ, es kyaj t'amdoy di'ibʉ kyaj nmʉda̱jtʉm. 13Kyaj ʉʉdsʉty ndseky es miits mdʉgoy'a̱jtxʉdʉt ko tʉ xy'okpudʉkʉ ja wiinkpʉty, ja'a dʉ'ʉn es jyaa'átʉt ja ti'igyʉ'át. 14Tyam miits mmʉda̱jttʉp mʉt di'ibʉ mba̱a̱t xypyudʉ́kʉdʉ di'ibáty tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. Ko na̱'a̱ yʉ'ʉjʉty tmʉdáttʉt di'ibʉ mba̱a̱t mdukpudʉ́kʉdʉ, mmo'oyʉdʉp miidsʉty ko naty nandʉ'ʉn mdʉgoy'a̱jtxʉdʉ, es dʉ'ʉn jyaaty ja ti'igyʉ'át. 15Extʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Di'ibʉ pyʉjták yajpʉdʉ'k may, kyaj oj ni'igʉ tmʉdattʉ; es di'ibʉ yajpʉdʉ'k waanʉ, kyaj oj tyʉgoy'a̱jtxʉty.” 16Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉdsʉ Dios ko tpʉjtáky yʉ amay jotmay Titʉ jyodoty wyinma̱'a̱ñóty, éxtʉmts ʉj nmʉjotmaybyaty miidsʉty. 17Mʉt ko yʉ Titʉ kyupʉjk di'ibʉts n'anma̱a̱y, es kom yʉ'ʉ kʉ'ʉm byeen mnijotmay'oogʉdʉ, tyam nʉjx mgu'ixa̱'a̱nʉdʉ mʉt ja kyʉ'ʉmdsojkʉn. 18Ti'igyʉ mʉt ja Titʉ ngéxyʉts jatu'ugʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ byeen yajmadya'aky'áty ma̱jaty ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ko jyantsy'óyʉty ja tyuunk ma̱ ja oybyʉ ayuk yajpadúñ. 19Es kyaj yʉ'ʉdyʉ tya̱a̱dʉ, nandʉ'ʉn mʉt ko ma̱jaty ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ yajwin'ijxyʉ tya̱dʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ jʉdijtp mʉt ʉʉdsʉty, es nbudʉ́kʉdʉt ma̱ nyajmujkʉmʉ tya̱dʉ naybyudʉkʉ di'ibʉ yam nduundʉpts, es dʉ'ʉn yajwindsʉ'ʉgʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm es ya'íxʉt ko nbudʉkʉya̱'a̱nʉm nixim niyam. 20Ndsojktʉpts es kʉdiibʉts ni pʉ́n xyñi'oo xyñiya̱a̱xʉdʉt mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tya̱dʉ naybyudʉkʉ di'ibʉts nyajmijkypy, 21ndunaambyʉts éxtʉm pyaadyʉty, kyaj jye'eyʉty Nindsʉn'a̱jtʉm windum, nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn mayjya'ayóty. 22Pa̱a̱dyʉts jatu'ugʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm ngexy nandʉ'ʉn mʉt yʉ'ʉ, di'ibʉts tʉ xytyuk'ixy ja tsyojkʉn kana̱k nax, es tyam waanʉ ni'igʉ mʉt ko mdukmʉ'awdátʉdʉ miidsʉty. 23Pʉn ja pʉ́n dyajtʉ́y ja Titʉ ti tyuunk'a̱jtypy, anʉʉmʉdʉ ko ʉjtsʉ nmʉDios mʉduumbʉ es xykyudánʉts, es tyuñ mʉt ʉj es dʉ'ʉn xytyuk'oy'áttʉt miidsʉty. O pʉn yajtʉʉdʉpts ja wiinkpʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm ko ti tyuunk'a̱jttʉp, anʉʉmʉdʉ ko yʉ'ʉjʉty kyugajxy'áttʉ ma̱jaty ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ es twindsʉ'ʉgʉdʉ Jesukristʉ. 24Ya'íxʉdʉ ko xyjantsytsyoktʉ yʉ tya̱dʉ kugajxyʉty, es dʉ'ʉn xytyuknijáwʉdʉt tʉgekyʉ yʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm ma̱jaty ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, wi'ix miidsʉty ja tsojkʉn xymyʉdattʉ es nandʉ'ʉn miits xya'íxʉdʉt ko tyʉy'a̱jtʉnʉty tʉgekyʉ tya̱dʉ oybyʉ di'ibʉts ʉj tʉ nmadya̱'a̱ktʉ mʉt miitskyʉjxmʉty.

will be added

X\