2 KORINTɄ 7

1Mʉgu'ugítʉty, ja'a ko Diosʉ dʉ'ʉn xymyʉwa̱ndákʉm, pa̱a̱ty nnayya'ijtʉm wa̱'a̱ts ma̱ yʉ di'ibʉ mba̱a̱t xya''axʉ'kʉm, dʉ'ʉn éxtʉm nnini'xkyʉjxm es éxtʉm nandʉ'ʉnʉ n'anmʉja̱'a̱n'a̱jtʉm. N'oktu'unʉm wi'ix n'ijtʉm wa̱'a̱ts wa̱'a̱ts ja'agyʉjxm ko Dios ndsʉ'kʉm. 2A̱a̱'a̱jt jot'a̱jttʉgʉts. Kyajts pʉ́n wi'ix nduñ. Ni pʉ́nʉts ngawin'ʉʉñ es ni pʉ́nʉts ngayajnibaxʉtʉ́kʉts. 3Kyaj dʉ'ʉn n'anʉʉmʉdʉ es miits nga̱jxpa̱a̱ttʉt, éxtʉm tʉ n'ok'anmaabyʉdʉ, miits m'ijttʉp njodoty nwinma̱'a̱ñótyʉts, ti'igyʉ n'ijtʉm oy jiiky es oy eeky. 4Nʉgoots miits n'oktukmʉ'awda̱jtʉnʉ es ndukjotkʉdákypyʉts miidsʉty ma̱játyʉts n'ayoy, xondákypyʉts es byeenʉts n'okjotkujk'a̱jnʉ. 5Na̱'a̱bʉts nja̱jty Masedoñʉ, kyajts ni nʉ'ʉn ngape'xy, nik ni'igʉts tʉ n'amaybyaaty njotmaybyaaty oytyim ma̱a̱ty. Ak tsip xidsoo ya̱dsoo es tsʉ'kʉbʉts jodoty winma̱'a̱ñóty, 6perʉ Dios, di'ibʉ yajjotkujkʉp ja ma̱a̱y ta̱jpʉty, yʉ'ʉts xyajjotkujkʉ ko jyajty ja Titʉ. 7Kyaj jya'ayʉty je'eyʉ mʉt ko jyajty, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko byeenʉ naty xyonda'aky mʉt miitskyʉjxmʉty. Yʉ'ʉts xy'anma̱a̱y ko byeenʉts miits xywyin'ixa̱'a̱ndʉts, es xytyukmʉmadyákʉts wi'ix miits xyñimay xyñida̱jtʉts es mnayjyotmaydyúnʉdʉ mʉt ʉj. Mʉdʉ tya̱a̱dʉts oj ni'igʉ nxonda'agyʉts. 8Oy ja jawyiimbʉ neky di'ibʉ nduknigajxtʉ oj myajmáy myajtá̱jʉdʉ, kyajts tyam nnakyjyawʉ. Es pʉn nja̱'a̱jʉts jawyíñʉp kots njaygyujkʉ ko tadʉ neky myajjotmay'o'kʉdʉ waanʉ, 9tyam xondáknʉpts, kyaj mʉt ko tʉ mjotmay'ooktʉ, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko tʉ tadʉ ayo'on jotmay dyajtʉgátsy ja mwinma̱'a̱ñʉty. Miidsʉty myajna̱jx myajkʉjxtʉ ja ayo'on jotmay éxtʉm ja Dios t'oyjyawʉ esʉ dʉ'ʉn kyaj miidsʉty tii mja̱jtʉdʉ axʉʉk ʉjtskyʉjxm. 10Ja amay jotmay di'ibʉ miimp ma̱ Dios, yʉ'ʉ xyajjodʉmbijtʉm es xymyo'oyʉm ja po'xtákn, es mʉt yʉ'ʉ kyaj mba̱a̱t nʉgoo nja̱'a̱m. Perʉ tadʉ wiinkpʉ amay jotmay di'ibʉ naxwiiñʉdʉ jya'a'a̱jtypy, ja'a xytyukpátʉm ja o'kʉn. 11Miidsʉty myajna̱jx myajkʉjxtʉ ja amay jotmay éxtʉm ja Dios t'oyjyawʉ. ¡Es ixtʉ tyamʉ net wi'ix tʉ 'yabʉdsemy! Mdukjaygyujkʉdʉ tuda'aky yʉ tya̱a̱dʉ es xykya̱jxtuda̱'a̱gʉt di'ibʉ naty tʉ xytyundʉ, myajjotma̱'tʉdʉ es nandʉ'ʉn myajtsʉ'kʉdʉ, nétʉts byeen xywyin'ixándʉts miidsʉty, es mdukkumʉdoodʉ di'ibʉ naty tʉ ttuñ ja axʉʉkpʉ. Es ma̱ tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ, miits tʉ xya'íxʉdʉ ko kyaj xymyʉdattʉ ja pojpʉ ma̱ tya̱a̱dʉ. Pa̱a̱dyʉ dʉ'ʉn tʉ xytyukkumʉdowdʉ. 12Mnija̱'a̱dʉp miits ko nduknigajxtʉ ja neky, kyaj ja'agyʉjxmʉp nduknigajxtʉ di'ibʉ tuundʉgooy es ni di'ibʉ yajmʉdʉgooy, ja'a dʉ'ʉn es nduk'ixtʉ Dios windum ko byeenʉts nnayjyotmaydyúñʉty mʉt miidsʉty. 13Pa̱a̱ty mʉdʉ tya̱a̱dʉ tʉts miits xyajjotkujkʉdʉ. Per mʉdʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉts tʉ n'axa̱jʉ yʉ jotkujk'a̱jtʉn, waanʉ ni'igʉts tʉ nxonda'aky kots tʉ n'ixy ja Titʉ jyantsyjyotkujkʉty; pes nidʉgékyʉty miidsʉty tʉ xypyudʉ́kʉdʉ xyajkujkʉdʉ 'ya̱a̱ jyot. 14Kyajts n'anʉguga̱'a̱jʉ ma̱ts n'anma̱a̱y ja Titʉ kots nnayjyáwʉty jotkujk mʉt miidsʉty. Es kom tʉgekyʉ di'ibʉ tʉ n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty, tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ, nandʉ'ʉn pyʉdseemy tʉy'a̱jtʉn di'ibʉts tʉ n'anʉʉmʉ ja Titʉ kots njotkujk'áty mʉt miitskyʉjxmʉty. 15Es yʉ'ʉ waanʉ ni'igʉ mdsókʉdʉ ko tjamyetsy wi'ix miits xymyʉmʉdoodʉ di'ibʉ yʉ'ʉ mduknipʉjkʉdʉ es wi'ix xyajja̱jttáktʉ mʉt ja tuda'aky'át esʉ may'a̱jt windsʉ'kʉn. 16Ijt xoombʉts ja'agyʉjxm kots kexy ka'pxy ndukmʉ'awdatʉ es xytyúndʉt di'ibʉ Dios tsyejpy.

will be added

X\