2 KORINTɄ 6

1Es dʉ'ʉn éxtʉm ʉdsa̱jtʉm nmʉdu'unʉm ja Dios, n'amdoo nbʉjktsoodʉp es kʉdiibʉ nanʉgoobʉ xykyupʉ́ktʉt ja Diosʉ myay'a̱jtʉn. 2Ja'a ko dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Dios ma̱ ja jyaaybyajtʉn: Kots ʉj ja̱'a̱y nduunʉ ja may'a̱jtʉn, nmʉdoots mij m'a̱a̱ myo'kn; kots ʉj ja̱'a̱y nyajnitse'eky, nbudʉjkʉts mij. Pes jaygyúkʉdʉ. Tyamʉ dʉ'ʉn txʉʉjʉty ma̱ Dios mduna̱'a̱nxyʉty ja may'a̱jtʉn, tyamʉ dʉ'ʉn txʉʉjʉty ma̱ mba̱a̱t mnitse'eky. 3Jiky'a̱jtpts tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, kʉdiibʉts pʉ́n nyajtu'udʉgóyʉt ja jyiky'a̱jtʉn es kʉdiibʉ pʉ́n tka̱jxʉdít tmadya̱a̱gʉdítʉt axʉʉk di'ibʉts ndiimpy. 4Nik ni'igʉts nya'ixa̱'a̱ñʉty ma̱ tʉgekyʉ oytyim tiity éxtʉmʉ Diosʉ myʉduumbʉ, pʉn tits ʉj xyja̱jt xykyʉbajtp, kots nmʉdanʉ ja ayo'on jotmay ma'xtujkʉn mʉʉt, kots ti xykya'ijtxʉ, kots mʉk tsa̱a̱tsy ja jiky'a̱jtʉn nyajnáxy, 5kots nyajwépy, kots nyajtsímy, kots nyajnibʉde'eky, kots nduñ mʉk, kots ngama̱'a̱y es kots nyajnáxy ja mʉk yuu. 6Nya'ijxʉpts nandʉ'ʉn mʉdʉdsʉ njiky'a̱jtʉnʉ wa̱'a̱tspʉ, mʉt ja jaygyujkʉn, mʉt ja tsojkʉn tuda'akypyʉ, mʉt ja ma'xtujkʉn, mʉt ja Espíritʉ Santʉ, 7mʉt ja ayuk di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn es mʉt ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn. Dʉ'ʉn éxtʉm ja solda̱a̱dʉ di'ibʉ yajtiimpy ja 'yespa̱a̱dʉ es dyajkutʉgoya'añ ja myʉdsip, es dyajtúñ ja di'ibʉ naydyukkuwánʉp ko ja myʉdsip yajkutʉgoya'añʉty, nandʉ'ʉnʉts ʉj nyajtúñ ja tʉy'a̱jtʉn es nyajkutʉgoya'añʉts ja axʉk'a̱jtʉn, es nyajtiimbyʉts nandʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn esʉ ja̱'a̱y t'ixy'áttʉt ja Dios. 8Na̱'a̱ty nyajwindsʉ'ʉgʉts, es na̱'a̱ty nyajmʉga̱jxtʉgóyʉts; na̱'a̱ty xyñi'o'o xyñiyáxʉdʉpts, es na̱'a̱ty xyñimadyáktʉpts tsuj; na̱'a̱ty xyajna̱jxtʉpts éxtʉmʉ pi'tska̱jxpʉ, es na̱'a̱ty xy'ijxtʉpts éxtʉmʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉtpʉ; 9na̱'a̱ty xy'ijxtʉpts éxtʉmʉ di'ibʉ kyaj t'ixy'attʉ, es na̱'a̱ty xyajna̱jxtʉpts éxtʉmʉ wyin'ixyʉn; oyʉts xy'ixtʉ je'eyʉts nga'o'knʉ, per akjiky'a̱jtpnʉmts oy mʉk; yajtʉydyuumbʉts, per kyajts xytyim'ya'ooktʉ; 10óyʉts nmay nda̱jyʉts, per dʉ'ʉñʉmts njotkujk'áty; ayoo jottʉgeebyʉts, per nyajjotkujk'a̱jtypyʉts nimay; oyʉts xy'ixtʉ ko kyajts tii nmʉdaty, per nmʉda̱jtypyʉts tʉgekyʉ. 11Korintʉ mʉgu'ugʉty, tʉ nmʉga̱jxtʉ mʉk a̱a̱ mʉk jot mʉt ko tʉts miits nduk'ixtʉ njot nwinma̱'a̱ñʉts. 12Ndsojktʉpts miidsʉty mʉt wínʉts njot; miidsʉty kyajtsʉ dʉ'ʉn xytsyoktʉ nandʉ'ʉn ʉj. 13Nmʉnu'xtáktʉp éxtʉm tu'ugʉ u'unkteety tmʉgajxy ja 'yu'ungʉty, éxtʉm nmo'oydyʉ ja n'a̱a̱ njótʉts, nandʉ'ʉn xymyo'oydyʉdʉts miidsʉty. 14Katʉ mnaymyúkʉdʉ mʉt ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tmʉbʉktʉ Jesukristʉ, éxtʉmxyʉp mʉʉt m'ittʉ ja ja̱'a̱yʉty ma̱ tu'ugʉ kukapʉ. Ja'a ko dʉ'ʉn mgʉxʉ'ʉktʉt éxtʉm ja yuubʉ di'ibʉ kyaj tyuknáxʉty. ¿Tii mba̱a̱t ñaymyíkyʉty ja oy'a̱jtʉn mʉt ja axʉk'a̱jtʉnʉ? ¿Tii mba̱a̱t nandʉ'ʉn 'yity ja ja̱jʉn mʉt ja koots'átʉ?, 15o ¿wa'an mba̱a̱t ja Jesukristʉ tyi'igyʉ'áty mʉt ja ka'oybyʉ?, o ¿wi'ix mba̱a̱t ja di'ibʉ myʉdiimpy ja Jesukristʉ tyi'igyʉ'áty mʉt ja di'ibʉ kyaj tmʉdúñ ja Kristʉ? 16Kyaj ni nʉ'ʉn kyatuknáxyʉty ja Diosʉ tyʉjk mʉdʉ agojwinnáx. Pes ʉdsa̱jtʉmʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ tyʉjk, éxtʉm ja Dios jyʉnáñ ma̱ yʉ jyaaybyajtʉn: Jiky'átʉpts es jʉdítʉpts mʉt yʉ'ʉjʉty. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn xyDyios'áttʉp es yʉ'ʉdyʉdsʉ dʉ'ʉn nja̱'a̱y'áttʉp. 17Pa̱a̱ty nandʉ'ʉn ja Dios t'anʉʉmʉ jya'ayʉty: Tukpʉdsʉʉmdu'uttʉ es katʉ mnaymyáyʉdʉ mʉt ja axʉk ja̱'a̱yʉty, katʉ m'adʉ'ʉtstʉ éxtʉm ja 'yaxʉk winma̱'a̱ñ, nétʉts miits n'axá̱jʉdʉt. 18Ʉjts miits xytyeety'áttʉp, es miidsʉty n'u'unk'át n'ʉna̱'k'áttʉp. Dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Dios di'ibʉ tʉgekyʉ mʉk'a̱jtʉn myʉda̱jtypy.

will be added

X\