2 KORINTɄ 5

1Ja'a ko nnija̱'a̱m ko pyʉdʉ'ʉgʉt ja wit tʉjk ma̱ n'ijtʉm ya̱ naxwiiñ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja nnini'x'a̱jtʉm, xy'awijxʉm tsa̱jpótm nidu'uk nidu'ugʉ wiinkpʉ nini'x di'ibʉ ítʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Diosʉ dʉ'ʉn xytyuknibʉjtákʉmʉ tya̱dʉ wit tʉjk, kyaj yʉ'ʉjʉty ja ja̱'a̱y. 2Ma̱ n'akjiky'a̱jtʉm ya̱ naxwiiñ, nmʉkxaj n'okxájʉm, ja'a ndsojkʉm es njiky'a̱jtʉm ma̱ ja nnini'x'a̱jtʉm di'ibʉ nmʉda̱jtʉm tsa̱jpótm, 3dʉ'ʉn nʉjx nmʉda̱jtʉm yʉ nini'x, es kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱tspʉ. 4Ko n'akjiky'a̱jtʉm ya̱a̱ mʉdʉ tya̱dʉ nini'x, nmʉkxaj n'okxájʉm mʉt ko kyaj n'ita̱'a̱nʉm éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ niwa̱'a̱ts ʉxwa̱'a̱ts, ja'a nmʉdata̱'a̱nʉm ja nnini'x'a̱jtʉmʉ tsa̱jpótmʉdʉ, es dʉ'ʉn di'ibʉ o'ktʉp tʉgátstʉp mʉt ja di'ibʉ ni na̱'a̱ kya'ooktʉt. 5Esʉ Diosʉ dʉ'ʉn tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ es dʉ'ʉn tyun jyátʉdʉt mʉt ʉdsa̱jtʉm, es xymyo'oyʉm ja Espíritʉ Santʉ es yajnijáwʉt ko xypyátʉm ja oy'a̱jtʉn di'ibʉ miimp. 6Pa̱a̱ty ko dʉ'ʉn, dʉ'ʉñʉm nmʉda̱jtʉm ja mʉk a̱a̱ mʉk jot. Nnija̱'a̱m ko ma̱a̱nʉm n'akjiky'a̱jtʉm ma̱ tya̱dʉ nnini'x'a̱jtʉm, kyaj n'ijtʉm ma̱ Dios. 7Mʉbʉjkʉngyʉjxm njiky'a̱jtʉm ya̱ naxwiiñ, es kyaj mʉt ko ti n'ijxʉm; 8pes n'oktukmʉ'awda̱jtʉm, per ja'a ndsojkʉm es ndukpʉdsʉ́mʉmʉ tya̱dʉ nini'x es jo'om n'ijtʉm ti'igyʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 9Pa̱a̱ty jaayʉm ndsojkʉm es njiky'a̱jtʉm yajxón éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm ttseky, oy nja'ijtʉmbʉ ma̱ tya̱dʉ nini'x, o ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm tsa̱jpótm. 10Mʉt ko koonʉm nidʉgekyʉ nwinguwa̱'a̱gʉya̱'a̱nʉm ja Jesukristʉ es tpayo'oyʉt ja nbojpʉ'a̱jtʉm, es nidu'uk nidu'uk n'axá̱jʉm éxtʉm xypyátʉm, éxtʉm ja oybyʉ o ja axʉʉkpʉ di'ibʉ tʉ ndu'unʉm ma̱ tʉ n'ijtʉm mʉdʉ tya̱dʉ nini'x. 11Mʉt ko ʉʉdsʉty ndsʉ'ʉk njáwʉdʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm es nnijáwʉts ja myay'a̱jt wyindsʉ'kʉn, pa̱a̱ty n'oktukmʉdíjʉts ja ja̱'a̱yʉty nandʉ'ʉn. Dios ñija̱'a̱p wi'ixʉts ʉj nmʉdúñ amumdu'uk jot, es ndsejpyʉts es miidsʉty nandʉ'ʉn xyñijáwʉdʉt. 12Kyajts ʉj kʉ'ʉm nnayya'oybyʉdsémyʉty ma̱ miidsʉty, ja'a dʉ'ʉn es miidsʉty waanʉ mjotkujk'áttʉt mʉt ʉjtskyʉjxm, es dʉ'ʉn mba̱a̱t xy'adsowdʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ tyukmʉj tyukpátʉdʉp di'ibʉ kʉxʉ'kp nikʉjxm, es kyaj di'ibʉ ijtp ma̱ ja̱'a̱y jyot wyinma̱'a̱ñ. 13Pʉn ja pʉ́n jyʉna'añ kots ʉj nlókʉty, ja'a dʉ'ʉn kots nmʉdúñ ja Dios; es pʉn kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty kots ʉj nlókʉty, ja'a dʉ'ʉn es xytyuk'oy'áttʉt miidsʉty. 14Ja'a kots ti nduñ, yʉ Jesukristʉ tsyojkʉn xytyukmʉdíjʉpts. Mʉt ko nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn ko yʉ'ʉ 'ye'ky mʉt yʉ'ʉgyʉjxm nidʉgekyʉ ja̱'a̱y, pa̱a̱ty nidʉgekyʉ ja̱'a̱y 'yittʉ o'kʉn patkʉ'ʉy. 15Jesukristʉ 'ye'ky mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja ja̱'a̱yʉty nidʉgekyʉ, es dʉ'ʉn kyaj nnakyjyiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ'a̱jtʉm, ja'a dʉ'ʉn éxtʉm ttseky ja Jesukristʉ di'ibʉ oj xykyu'o'kʉm es oj jyikypyeky mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm. 16Kyajts nnaky'ixy nnakytyúñ ni pʉ́n éxtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. Oy tʉʉyʉp nbayo'oyʉts ja Jesús éxtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp, kyajtsʉ dʉ'ʉn nnakytyúñ. 17Esʉ dʉ'ʉn ko ja̱'a̱y tyi'igyʉ mʉt yʉ Jesukristʉ, myʉda̱jtypy ja jembyʉ jyot wyinma̱'a̱ñ. Ta tyʉgooyñʉ ja tʉʉyʉbʉ jyot wyinma̱'a̱ñ. Kyaj 'yok'ijnʉ éxtʉmʉ naty ijty, tim jemy tʉgekyʉ tʉ wyʉ'ʉmnʉ. 18Tya̱a̱dʉ tyiimpy tʉgekyʉ ja Dios, di'ibʉ ijty nmʉdsip'a̱jtʉm; per mʉt ja'agyʉjxmʉ Kristʉ Dios xyajtʉga̱jtsʉm, es tyam nnaymyaayʉbʉ'a̱jtʉm mʉdʉ Dios, es tʉ xymyo'oyʉm ja tuunk es nyajmʉtnaymyáyʉdʉt ja Dios ma̱jaty ja wiinkpʉdyʉ ja̱'a̱yʉty nandʉ'ʉn. 19Pa̱a̱dyʉts ʉj nga̱jxwa'xy ko yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ ja Dios dyajti'igyʉya'añ ma̱ yʉ'ʉn ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty es tjo'tsnʉt dʉ'ʉn ja pyojpʉ. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja oybyʉ ayuk di'ibʉts nga̱jxwa'xypy. Diósʉts xymyooy esʉdsʉ dʉ'ʉn ndúnʉt. 20Ʉʉdsʉdyʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ kyudʉnaabyʉ, dʉ'ʉn éxtʉmxyʉbʉ Dios kʉ'ʉm mdukmʉnu'xta̱'a̱gʉdʉ miidsʉty mʉt ʉʉtskyʉjxm, nmʉnu'xtáktʉp mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ, katʉ xymyʉdsip'attʉ Dios, nik ni'igʉ axá̱jʉdʉ ja ti'igyʉ'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉ di'ibʉ Jesukristʉ xymyo'oya̱'a̱nʉm. 21Oy ja Jesukristʉ ni na̱'a̱ kyapojpʉtuuñ, Dios tyukkʉbajt tyukkumʉdoojʉ kruuzkʉjxm tʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm ja nbojpʉ'a̱jtʉm, es dʉ'ʉn oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios mʉt ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ.

will be added

X\