2 KORINTɄ 4

1Pa̱a̱ty ni na̱'a̱ts ngatsipke'exy, mʉt ko Diósʉts tʉ xytyuknipeky mʉt ja pya''ayo'onʉ tya̱dʉ tuunk. 2Tʉts n'ʉxtijy di'ibʉ yajtuump ayu'udsyʉ, éxtʉmxyʉpts ʉj ti nduñ tsoydyu'un mʉʉt. Kyajts ʉj n'ʉxta̱'a̱y wi'ixʉdsʉ ja̱'a̱y nwin'ʉʉndʉt, es kyajts ʉj nyajtʉgátsy ja Diosʉ 'yayuk; ja'a je'eyʉts ʉj ngajxypy esʉ ja̱'a̱y tnijáwʉdʉt ja tʉy'a̱jtʉn, es Dios wyinduuyʉts dʉ'ʉn nduñ. 3Es pʉn kyaj yajnijáwʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ nga̱jxwa̱'xtʉpʉts, pʉn yu'utsy 'yity éxtʉmʉ ja̱'a̱y wyiin jyʉjp ko ñaywyingujuuxyʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn jya'a'a̱jttʉbʉ taadʉ di'ibáty tʉgooydyʉp. 4Kyaj tmʉbʉktʉ ko yʉ Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ, mʉt ko ja mʉjku'u di'ibʉ ya̱ naxwiiñ ana'amp, yʉ'ʉ yajkujuundákʉp. Yʉ'ʉ kyaj ña'íxyʉty es kyudʉ'x kyujá̱jʉdʉt ja oybyʉ ayukʉ jya̱jʉn di'ibʉ ñimadyakypy ja myʉj'a̱jtʉnʉ Jesukristʉ, di'ibʉ dʉn ti'igyʉ éxtʉmʉ Dios. 5Kots nga̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk, kyajtsʉ dʉ'ʉn ʉj kʉ'ʉm nnayyajmʉjpʉdsʉma̱'a̱ñʉty. Di'ibʉ dʉn sitʉy, nga̱jxwa'xypyʉts oytyim ma̱a̱ty ko yʉ Jesukristʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, es ʉj je'eyʉts nnayyajnide'xyʉty éxtʉm miidsʉdyʉ mbudʉjkʉbʉ esʉ Kristʉ mʉj 'yítʉt. 6Dʉ'ʉnʉts nga̱jxwa'xy mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ jʉnán: “Wa'an tja̱jy tte'xy ma̱ ja koots'át”, yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajjajpy yajte'xypy ma̱dsʉ njot nwinma̱'a̱ñ, es mʉdʉ tadʉ ja̱jʉn mba̱a̱t n'ixy'átyʉts tadʉ ja̱j tʉ'xʉn di'ibʉ ijtp ma̱ yʉ Jesukristʉ wyiin jyʉjpʉn. 7Mʉt ko Diósʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ xytyukmay'átyʉts tadʉ oy'a̱jtʉn ma̱ nnini'x, oydyʉ'ʉnʉty éxtʉmʉ naxpotsytyu'tsʉn, dʉ'ʉn ya'íxʉt ko Dioskyʉjxm yʉ tadʉ mʉk'a̱jtʉn jyantsymyʉjwiin jyantsykyajaaty, es kyajts ʉj nja'ajʉty. 8Xyñimiimbʉts ja ayo'on oytyim di'ibʉty kana̱k peky, per kyajts ndsipke'exy; nmʉ'amaybyáty nmʉjotmaybyátypyʉts, per kyajts ndim'amutsk'aty; 9jayajpajʉdijtpʉts, per kyajts nyajna'íxy; xyjayajkʉda̱a̱bʉts, per kyajts xymyʉmada̱'a̱ktʉ. 10Pes oytyim ma̱a̱dyʉts ʉj nnejxy, o'kʉn jʉjp'ámʉts ʉj n'ity éxtʉmʉ Jesús o'kʉn jʉjp'ám 'yijty. Ja'agyʉjxm ʉʉdsʉty dʉ'ʉn xyjaty es kyʉxʉ'ʉgʉt oy ko 'yity ja Jesús ma̱ nnini'xʉts. 11O'kʉn jʉjp'ámʉts dʉ'ʉñʉm n'ittʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm kots nmʉdundʉ ja Jesús es ñigʉxʉ'ʉgʉt oy ko jyiky'aty yʉ Jesús ma̱ nnini'xʉts di'ibʉ oogʉp. 12Es dʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn ja o'kʉn tyuñ ma̱ ʉʉdsʉty, es ja jiky'a̱jtʉn tyuñ ma̱ miidsʉty. 13Di'ibʉts nga̱jxwa'xypy, yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉts ʉj kʉ'ʉm nmʉbejkypy, dʉ'ʉn éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Nmʉbʉjkʉts, es pa̱a̱dyʉts oj nga̱jxwa'xy.” 14Nnija̱'a̱bʉts ko Dios di'ibʉ yajjikypyʉjk ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ko naty tʉ 'yeeky, xyajjikypyʉka̱'a̱nʉm ʉdsa̱jtʉm es xyajnʉjxa̱'a̱nʉm ni'amukʉ ma̱ yʉ'ʉ 'yity. 15Tʉgekyʉ di'ibʉts tʉ xyjaty tʉ xykyʉbétyʉts, ja'a dʉ'ʉn es xytyuk'oy'áttʉt miidsʉty, es dʉ'ʉn ko may di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉp ja Diosʉ kyunu'xʉn, nandʉ'ʉn myáyʉty di'ibʉ 'yawdatándʉp ja Dios es tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ga̱'a̱ndʉ. 16Pa̱a̱ty kyajts ndsipke'exy. Oyʉdsʉ nnini'x ngʉba̱jk jya''anu'xʉnʉ, bom bómʉdsʉ n'anmʉja̱'a̱n myʉkta'aky. 17Ja'a ko di'ibʉ n'ayo'om ya̱ naxwiiñ, pojʉnʉ'ʉ ñaxy es waanʉ yʉ'ʉ; per xytyukpátʉm waanʉ mʉj ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ miimp mʉj wiin kyajaa es ijtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 18Mʉt ko kyaj nmʉj'ijxʉm di'ibʉ ya'ijxp, ja'a dʉ'ʉn di'ibʉ kyaj ya'ixy; ja'a ko di'ibʉ n'ijxʉm, na̱jxp yʉ'ʉ, per di'ibʉ kyaj ya'ixy, winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ 'yity.

will be added

X\