2 KORINTɄ 3

1Ko dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ nduknijáyʉdʉ, ¿ti mjʉnándʉbʉ dʉ'ʉn xytyijy esʉts nnayyajmʉjpʉdsʉma̱'a̱ñʉty kʉ'ʉmʉ, o nigutikyʉ dʉ'ʉn nya'íxʉdʉts ja neky ma̱ts ja̱'a̱yʉty xya'ity kumay, o n'amdówdʉt miidsʉty ja neky ma̱ts ʉj xya'ittʉ kumay?, éxtʉm ttundʉ na̱'a̱gʉty. 2Pes miidsʉdyʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm éxtʉmʉ tadʉ nekyʉ ja̱a̱ybyéty ma̱ yʉ njot nwinma̱'a̱ñʉts, ja neky di'ibʉ mba̱a̱t tkajxy es dya''ayukwimbʉdsemy oytyim pʉ́nʉty. 3Miidsʉdyʉ dʉ'ʉn mya'ijxʉdʉp ko m'ijttʉp éxtʉm tu'ugʉ neky di'ibʉ Kristʉ jyaay ja'agyʉjxm di'ibʉts nduun ma̱ miidsʉty. Tya̱dʉ neky kyaj jya'ayʉty mʉt ja tintʉ, yʉ'ʉ jya'ayʉty ma̱ m'a̱a̱ mjótʉty mʉt ja jiikypyʉ Diosʉ Jya̱'a̱jʉn. 4Ndukmʉ'awda̱jtʉpts ja Dios Kristʉkyʉjxm ko dʉ'ʉn m'ittʉ. 5Mʉt ko ʉj, kyajts ti madakʉn nmʉdaty esʉts oynʉ'ʉnʉn ti ndúnʉdʉts ja Diosʉ tyuunk, Diósʉdsʉ dʉ'ʉn xymyeepy ja madakʉn esʉts ndúnʉt. 6Pesʉ Diósʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ xymyo'oy ja mʉk'a̱jtʉn es nga̱jxwa'xyʉts ma̱ nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty yʉ jembyʉ kajxy'átypyʉ. Kyaj n'anʉʉmʉdʉ ko koonʉm tkuydyúndʉt ja ja̱'a̱yʉty yʉ ja̱a̱ybyétypyʉ ana'amʉn, net ñitso'oktʉt. Kom kyaj ni pʉ́n mba̱a̱t tkuydyúñ tya̱dʉ ana'amʉn, pa̱a̱ty xy'o'kʉnwinga̱jxʉm nidʉgekyʉ, per yʉ Diosʉ Jya̱'a̱jʉn xymyo'oyʉm ja jiky'a̱jtʉn. 7Ja ana'amʉn di'ibʉ Moisés yajmooy es yajkʉxja̱a̱y tsa̱a̱gʉjxy, myiiñ mʉt tu'ugʉ ja̱jʉn, es kyaj ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty mba̱a̱t t'ijxtʉ ja Moisesʉ wyiin jyʉjp mʉt ko mʉk tye'xy, oyʉ tadʉ ja̱jʉn tamʉ naty pyi'tstsondáknʉ waanáty. 8Mʉt ko myiiñ mʉt ja mʉj'a̱jtʉnʉ tadʉ ana'amʉn di'ibʉ 'yawa̱'a̱nʉp ja o'kʉn ko kyaj yajkuydyúñ, waanʉ ni'igʉ ja mʉj'a̱jtʉn tʉ myiñ ko ja Espíritʉ Santʉ ja jiky'a̱jtʉn dyaky. 9N'okjʉna̱'a̱nʉm ko mʉj'a̱jtʉn mʉʉt ja ana'amʉn oj tyuñ di'ibʉ ja o'kʉn 'yawa̱'a̱nʉp ko ngakuydyu'unʉm, ¡waanʉ ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn mʉʉt ja jembyʉ kajxy'átypyʉ ko xy'axá̱jʉm ja Dios es oy nwʉ'ʉmdʉ ja'a mʉʉt! 10Ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ tʉ'x ma̱ ja wyiin jyʉjp ja Moisés, ni ti tkatsooty ko ndukmʉ'ijxkijxyʉm mʉt ja myʉj'a̱jtʉnʉ tya̱dʉ jembyʉ kajxy'átypyʉ. 11Es ja'a ko awaanʉp di'ibʉ mʉj'a̱jtʉn mʉʉt ijty, ¿wi'ix waanʉ ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn tkamʉdátʉt di'ibʉ wʉ'ʉmp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ? 12Ja'agyʉjxm ko nnija̱'a̱mʉ tya̱a̱dʉ, pa̱a̱ty nga̱jxwa̱'xʉm yajxón mʉk a̱a̱ mʉk jot. 13Kyaj nnaywyitwinguwijtsʉm éxtʉmʉ Moisés ñaywyitwinguwijtsʉ kʉdiibʉ ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty t'íxtʉt ja ja̱jʉn di'ibʉ yúngʉp es di'ibʉ kyaj jyeky. 14Per ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty myʉda̱jttʉ yʉ jyot wyinma̱'a̱ñʉty kubi'its ku'ook, es tyamba̱a̱t kyaj tjaygyúkʉdʉ ko yʉ tadʉ jékyʉbʉ kajxy'átypyʉ tu'una̱jxpʉ naty, dʉ'ʉn éxtʉm ja Moisesʉ wyiin jyʉjpʉ jya̱jʉn, mʉt ko dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty 'yity éxtʉm ja ja̱'a̱yʉ winguwʉʉnʉbʉn, di'ibʉ ni ti tka'ixtʉ. 15Es dʉ'ʉñʉmʉ dʉ'ʉn tyamba̱a̱t kyajpyʉm tjaygyujkʉdʉ ko tka̱jxtʉ ja Moisesʉ 'yana'amʉn. 16Per yʉ wyinwʉʉn yajjʉga'aktʉp ko tyi'igyʉdʉt mʉt ja Jesukristʉ. 17Ja Nindsʉn'a̱jtʉm, Ja̱'a̱jʉn yʉ'ʉ, es ma̱ 'yity ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ Jya̱'a̱jʉn, awa̱'a̱tstúm ja ja̱'a̱y 'yittʉ. 18Pa̱a̱ty di'ibáty nmʉdu'unʉm ja Jesukristʉ, kyaj nwinguwʉʉn'a̱jtʉm, ni ngamʉda̱jtʉm ja jot winma̱'a̱ñ kubi'its ku'ook, dʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm éxtʉm ja ijxnʉ wa̱'a̱tspʉ di'ibʉ ñijajpy yajxón ja myʉj'a̱jtʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, es nan mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ tadʉ myʉj'a̱jtʉn yʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ Jya̱'a̱jʉn xyajtʉga̱jts'adʉ́tsʉm waanʉ ni'igʉ pʉn wi'ix ja tiempʉ ñaxy.

will be added

X\