2 KORINTɄ 2

1Pa̱a̱dyʉts ʉj njʉnáñ es kyaj jatʉgok ngu'íxtʉt jotmaymyʉʉt. 2Mʉt ko pʉn ʉjts miits nbʉjtáktʉp jotmaymyʉʉt, ¿pʉ́nʉts ʉj nʉjx xyajxonda'aky?, pʉn kyaj miidsʉty, di'ibʉts tʉ nyajjotmay'ooktʉ. 3Pa̱a̱ty nduknigajxtʉ tadʉ neky mʉt ko kyajts nnʉjxáñ ma̱ miits es nyajjotmay'ooktʉt, miidsʉty di'ibʉts xymyooydyʉp ja jotkujk'a̱jtʉn; mʉt ko jʉnánʉts kots ʉj nxonda'aky, nidʉgékyʉty miidsʉty nandʉ'ʉn mxonda̱'a̱ktʉ. 4Kots miits nduknigajxtʉ tadʉ neky, byeenʉdsʉ naty nnayjyáwʉty amaymyʉʉt jotmaymyʉʉt, extʉ jʉʉyʉts. Kyaj nnija̱'a̱yʉdʉ es mjotmay'ooktʉt, ja'a dʉ'ʉn es xyjáwʉdʉt ko byeen jyantsymyʉjwiinʉty ja tsojkʉn di'ibʉts nmʉda̱jtypy mʉt miidsʉty. 5Ko nduknija̱'a̱yʉdʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉts ʉj nʉgoo oj xyajmáy xyajta̱jy, es waanʉ ni'igʉ miidsʉty nidʉgekyʉ oj myajmáy myajtá̱jʉdʉ, 6kyajts ni'igʉ nnakytyʉydyuna̱'a̱ñ. Tʉ byeen yajtukkumʉdoonʉ mʉt ko nidʉgekyʉ miidsʉty tʉ xy'ʉxtijtʉ ma̱ mnaymyúkʉdʉ. 7Di'ibʉ mbátʉdʉp es xytyúndʉt, ja'a es xymya'xnʉt es xyajjotkujkʉdʉt, ja'a ko pʉn n'ak'yajjotmay'o'kʉm, tsojk nʉjx tkanakymyʉdúñ ja Dios. 8Pa̱a̱ty nmʉnu'xtáktʉ es xytyuk'íxtʉt jatʉgokʉ mdsojkʉn di'ibʉ mmʉda̱jttʉp mʉt yʉ'ʉ. 9Es di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉdʉ ma̱ di'ibʉts ngajx ja neky, ja'a dʉ'ʉn nnijawʉyaambyʉts pʉn mbadúndʉp di'ibʉ oj n'anʉʉmʉdʉ. 10Pʉn mmʉma'xtujktʉp miidsʉdyʉ tya̱dʉ ja̱'a̱y, nme'xypyʉts ʉj nandʉ'ʉn. Es pʉn nme'xypyʉts tii, pʉn jam ti yajma'xa̱'a̱ñ, miits m'oy'a̱jtʉngyʉjxm ndúñʉts dʉ'ʉn Jesukristʉ wyinduuy. 11Dʉ'ʉn ndu'unʉm kʉdiibʉ xy'awindumbʉjkʉm ja mʉjku'ugópk Satanás, ja'a ko byeen nnija̱'a̱m ja 'yaxʉk winma̱'a̱ñ. 12N'awánʉdʉ nandʉ'ʉn kots nja̱jty ma̱ Troʉs ka̱jpn esʉts nga̱jxwa̱'xa̱'a̱ñ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Jesukristʉ ñimadyakypy, taa tu'uk kyʉxe'ky ja nduungʉts ma̱dsʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ naty tʉ dya''awa̱'a̱tsy ja nnʉ'ʉ ndu'ujʉts. 13Perʉ n'a̱a̱ njótʉts kyaj tpaty ja pyo'xtákn mʉt ko kyajts nbaty ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Titʉ. Pa̱a̱dyʉts oj jap ndsooñ es oj nnejxy Masedoñʉ ña̱a̱xóty. 14Per yajja̱'a̱ygyʉdákp ja Dios, di'ibʉts dʉ'ʉñʉm nduk'oybyʉdseempy ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ, es ʉʉtskyʉjxmʉty ja Dios dyajnijáwʉty ja Kristʉ jya'a, di'ibʉ dʉ'ʉn éxtʉm tu'uk di'ibʉ mʉk pa̱'a̱kxu'kp es oymya̱a̱ty ñaspojʉ. 15Dʉ'ʉn ʉʉdsʉty éxtʉm ja pa̱'a̱k xu'kʉn di'ibʉ Jesukristʉ tyukwinjejkypy ja Dios es 'yabojwa'xy, dʉ'ʉn extʉ ma̱ di'ibáty nitsóktʉp es extʉ ma̱ nandʉ'ʉn di'ibáty tʉgooydyʉp. 16Mʉdʉ di'ibáty tʉgooydyʉp, dʉ'ʉn ʉʉdsʉty éxtʉm di'ibʉ tok xu'kp; per mʉdʉ di'ibáty nitsóktʉp, dʉ'ʉn ʉʉdsʉty éxtʉm tu'ugʉ pa̱'a̱k xu'kʉn. ¿Es pʉ́nʉ dʉ'ʉn mada̱'a̱gʉp es ttúnʉdʉ tya̱dʉ tuunk? 17Oytyim ma̱a̱dyʉts nnejxy, nga̱jxwa'xypyʉts ja Diosʉ 'yayuk. Per kyaj éxtʉm may 'yadʉ'ʉtstʉ ttukganarattʉ éxtʉmʉ ajuuy ado'kpʉty, amumdu'uk jot es ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ nga̱jxwa'xyʉts ʉj Dios windum.

will be added

X\