2 KORINTɄ 13

1Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja myʉdʉgʉk okpʉ ngu'ixa̱'a̱ndʉ. Pʉn jaa di'ibʉ ʉ'ʉnʉn tyuda̱'a̱ga̱'a̱ñ, koonʉm tsyékyʉty majtsk o tʉgʉʉk di'ibʉ ñika̱jxpáttʉp, éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. 2Ko ja myʉmajtsk okpʉ ngu'ixtʉ, ndukjaygyujkʉdʉts di'ibʉ naty pekytyuundʉp, es tyam n'aktukjaygyúkʉdʉts yʉ'ʉjʉty esʉ wiinkpʉty. Kots n'akninʉjxtʉt jatʉgok, kyajts nnakyñima'xtʉt, 3es dʉ'ʉn nduk'íxtʉt ko ʉjts ngudʉnaapy ja Jesukristʉ. Pes jaygyúkʉdʉ ko yʉ Jesukristʉ, kyaj yʉ'ʉ ya''ayow ya''ama̱'a̱dʉty, mʉk'a̱jtʉnʉ dʉ'ʉn sitʉy myʉda̱jtypy di'ibʉ yajtiimpy ma̱ miidsʉty. 4Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko 'ye'ky kruuzkʉjxm éxtʉmʉ ya''ayow ya''ama̱'a̱tpʉn, per tyam jiky'a̱jtp mʉt ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn. Es nandʉ'ʉnʉts ʉj n'ity ya''ayow ya''ama̱'a̱t es ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ njiky'áttʉdʉts, es Dios myʉk'a̱jtʉngyʉjxmʉts miits nbudʉ́kʉdʉt. 5Naywyinma̱'a̱ñ'íxʉdʉ miidsʉty kʉ'ʉm, es xy'íxtʉt pʉn mmʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ. ¿Tii kyaj xypyʉktʉ kwentʉ ko Jesukristʉ 'yity ma̱ miidsʉty pʉn mjantsymyʉbʉjktʉp? 6Ndukmʉ'awda̱jtʉpts es miits xyñijáwʉdʉt kots ʉj nmʉdúñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. 7Ka̱jxtákpʉts es mjiky'áttʉt yajxón. Kyaj yʉ'ʉjʉty esʉts ʉj miits xyajwʉ'ʉmdʉt oy, ja'a dʉ'ʉn es oy m'íttʉt mʉdʉ Dios, oy jyakʉxe'eky kyaj 'yóyʉty di'ibʉts nduun nga̱jx ma̱ miidsʉty. 8Kyajts mba̱a̱t ndsiptúñ mʉt ja tʉy'a̱jtʉn, yʉ'ʉdsʉ dʉ'ʉn je'eyʉ mba̱a̱t nduñ ja tʉy'a̱jtʉn. 9Xondákpʉts ko miits m'oy'at mmʉk'attʉ, óyʉts ʉj nya''ayow nya''ama̱'a̱dʉty; es akka̱jxtákpʉts es m'íttʉt éxtʉmʉ Dios ttseky. 10Pa̱a̱ty ma̱a̱nʉm ngaku'ixtʉ, nja̱'a̱yʉts ma̱ tya̱dʉ neky es miits mnayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉt kʉ'ʉmʉty, es kyaj jyatyimtsékyʉty es ʉj miits ndukkumʉdówdʉt kots ʉj nnʉjxʉt; mʉt ko ja Nindsʉn'a̱jtʉmts tʉ xymyo'oy yʉ kutujkʉn es myʉj wiin kyajaat ja mmʉbʉjkʉnʉty, es kyaj esʉts miits nyajkutʉgóydyʉt. 11Mʉgu'ugítʉty, ma̱ts nga̱jxta̱a̱yñʉ, ndukmʉdsojktʉp es mjiky'áttʉt agujk jotkujk. Ʉxta̱'a̱ydyʉ di'ibʉ myajwʉ'ʉmʉdʉp wa̱'a̱ts ma̱ ja mjiky'a̱jtʉn. Nayyajjotkujkʉdʉ es jyiky'attʉ ti'igyʉ agujk jotkujk. Pʉn mduundʉbʉ dʉ'ʉn, netʉ Dios, di'ibʉ yajkypy ja tsojkʉn esʉ agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, 'yítʉt ma̱ miidsʉty. 12Naymyats naymyʉnánʉdʉ nixim niyam Jesukristʉkyʉjxm. 13MayDiósʉk dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ nidʉgekyʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm. 14Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es ja Dios mmo'oyʉdʉ tsyojkʉn esʉ Espíritʉ Santʉ mmʉt'ítʉdʉ nidʉgekyʉ miidsʉty.

will be added

X\