2 KORINTɄ 12

1Oy ni tits ngaganaraty kots nnaymyʉjkumáyʉty, koonʉmts tyam ndukmʉmadya'aky ja ijxma̱'tʉn es di'ibʉts ʉj Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ xytyuk'ixy. 2Ma̱jma̱jkts jʉmʉjtʉp nyajmʉnejxyʉts jam tsa̱jpótm. Kyajts nnijawʉ pʉn ojtsʉdsʉ dʉ'ʉn mʉdʉts nnini'x ngʉba̱jk, o yʉ'ʉyʉdsʉ n'anmʉja̱'a̱n. Dios ñija̱'a̱p. 3Per di'ibʉts ʉj sitʉy tʉy'a̱jtʉn nnijawʉ (pʉn ojtsʉdsʉ dʉ'ʉn mʉdʉts nnini'x ngʉba̱jkʉts o kyaj, ñija̱'a̱bʉ Dios) 4ko jam tsa̱jpótmts nmʉdooy di'ibʉ kyaj pʉ́n tmʉwinma̱'a̱ñbyaaty o ñigutíkyʉty yajniga̱jxʉt. 5Mba̱a̱dʉts ʉj njamʉj njapa̱a̱dʉ mʉdʉ tya̱a̱dʉ, per kyajtsʉ dʉ'ʉn nduna̱'a̱ñ; mʉjpa̱a̱dʉpts mʉt éxtʉmts nya''ayow nya''ama̱'a̱dʉty. 6Kooxyʉpts ʉj nmʉjʉya'añ nba̱a̱dʉya'añ, kyajxyʉbʉ taadʉ lyokʉwinma̱'a̱ñʉty; óyxyʉbʉ dʉ'ʉn kots nmʉj nba̱a̱dʉ, yʉ'ʉts nmadyakypy di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn. 7Nʉgoo 'yokmʉj'a̱jnʉ di'ibʉts n'ijx. Pa̱a̱dyʉ Dios dyajkutíky es ja mʉjku'ugópk, ja Satanás, xya''ayówʉt mʉt tu'ugʉ pʉjkʉnʉ mʉkpʉ kʉdiibʉts ʉj nnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉt mʉj kʉjxm. 8Tʉgʉk ókʉts nja''amdooy njabʉjktsooy ja Nindsʉn'a̱jtʉm esxyʉpts xytyukniwa̱'a̱dsyʉ tya̱dʉ pʉjkʉn. 9Per yʉ'ʉ xy'adsooyʉts: “Yʉ nmay'a̱jtʉnʉts yʉ'ʉ mdukmʉmada̱'a̱gʉdʉbʉ tadʉ pʉjkʉn. Ko mij mya''ayow mya''ama̱'a̱dʉty, ya'ijxp ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ mmooyʉp ja mʉja̱a̱.” Es mʉt kots dʉ'ʉn xy'anma̱a̱y ja Nindsʉn'a̱jtʉm, mba̱a̱dʉts ndukmʉj ndukpa̱a̱dʉ kots nya''ayow nya''ama̱'a̱dʉty, mʉt ko dʉ'ʉn ya'ixy ja Jesukristʉ myʉk'a̱jtʉn. 10Pa̱a̱ty jotkujkʉts nnayjyáwʉty óyʉts nya''ayow nya''ama̱'a̱dʉty, óyʉts xyjani'o'o xyjaniyáxʉbʉdʉts, óyʉts xyjapajʉdijtpʉdʉ, es óyʉts xya''ayówdʉts mʉt ja ayo'on jotmay mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. Mʉt ko óyʉts njaya''ayow'a̱jt njaya''ama̱'a̱t'a̱jtpʉ, Jesukrístʉts xymyʉja̱a̱meepy. 11Nʉgoots tʉ nlokʉ'aty kodsʉ dʉ'ʉn tʉ nnaymyʉjpʉjta'agyʉty, per miidsʉdyʉ dʉ'ʉn tʉ xytyuktundʉ agwanʉ. Mʉt ko miidsʉdyʉ dʉ'ʉn tʉ mjapa̱a̱dʉdʉ xyajmʉjpʉdsʉ́mʉdʉts, pes pʉn miits m'ijxkijxyʉdʉbʉ tadʉ di'ibʉ 'yandijtʉp apóstʉlʉ kópkʉty mʉt ʉj, m'íxtʉp ko ni wi'ix tsoo yʉ'ʉjʉty waanʉ oy tmʉdundʉ ja Dios es kʉdiinʉm ʉj. 12Pes kots n'ijty mʉt miidsʉty, nya'ijxʉts kots njantsy'apóstʉlʉty, ja'a ko mʉt ja ma'xtujkʉnʉts nduuñ kana̱k naxʉ ijxwʉ'ʉmʉn, mʉj'a̱jtʉn es di'ibʉ ja̱'a̱y dʉ'ʉñʉ mʉʉt wyʉ'ʉmʉdya'aydyʉ. 13Dʉ'ʉñʉmts ʉj miits nbudʉjkʉdʉ éxtʉmts nbudʉjkʉdʉ ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ wiink tsoo naymyujkʉdʉp; di'ibʉ dʉ'ʉn tu'uk mʉʉt tyʉgatsy, ja'a dʉ'ʉn mʉt ko miits kyaj ti pudʉjkʉn xymyooydyʉ. Dʉ'ʉn xy'oknama'xtʉt pʉn tʉ nmʉdʉgoydyʉ mʉt ko kyaj tʉ n'amdowdʉ. 14Tyámʉts njʉjp'íxy es nʉjx ngu'ixa̱'a̱ndʉ myʉdʉgʉk okpʉ, es kyaj n'adsipa̱'a̱ndʉ. Kyajts nbajʉdity di'ibʉ miits mmʉda̱jt mjaygyajptʉp, miidsʉdyʉ dʉn kʉ'ʉm n'ʉxta̱a̱ydyʉp; pes yʉ u'unkteedyʉty yʉ'ʉ dʉn pátʉdʉp t'ʉxta̱'a̱ydyʉt es t'íxtʉdʉ 'yu'unk 'yʉna̱'kʉty, es kyaj yʉ'ʉjʉty ja u'unk ʉna̱'k di'ibʉ 'yíxtʉp ja tya̱a̱k tyeedyʉty. 15Mʉt tu'ugʉ oyjyot nyajtúnʉdʉts tʉgekyʉ di'ibʉts nmʉda̱jtypy, es mʉt tʉgékyʉts ja nmʉja̱a̱ nbudʉ́kʉdʉt miidsʉty. ¿Tii xytsyojktʉpts miidsʉty waanʉ pʉn nduk'ijxtʉp miidsʉty ko njantsytsyoktʉ byeen? 16Ni na̱'a̱ ti tʉ nga''amdowdʉ mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm gastʉ, oy jyadʉ'ʉnʉty, taa di'ibʉ jʉnándʉp: “Tya̱dʉ Pa̱a̱blʉ byeen pye'typyʉty es tʉ xylyokʉ'ijxʉm, es oytyim wi'ixʉty tʉʉ yʉ'ʉ dyajpʉdsémy ja meeñ es tgastʉ'aty.” 17¿Per wi'ix tsoots tʉ nyajpʉdsémy ja mmeeñ? ¿Tii mʉt ja di'ibʉts ngajx éxtʉmdsʉ ngudʉnaabyʉ? 18Kots nduknipejky ja Titʉ es nʉjx mgu'íxʉdʉ, ngejxyʉts yʉ'ʉ mʉt jatu'ugʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm. ¿Tii yajpʉdsʉʉmdʉ ma̱ miidsʉty oynʉ'ʉnʉnʉ gyanaratyʉ? Kyaj, ¿kʉdii? Nmʉda̱jttʉpts ti'igyʉ jot winma̱'a̱ñ. Ti'igyʉts oytyiity ndundʉ. 19¿Tii mjʉnándʉp miidsʉty ko mʉdʉ tya̱dʉ neky, ja'ats ndiimpy es nnayyajwʉ'ʉma̱'a̱ñʉdyʉts yajxón mʉt miidsʉ? ¡Kyaj dyʉ'ʉnʉty! Di'ibʉts tʉ nmadya'aky, dʉ'ʉnʉts njʉna̱'a̱ñ éxtʉmʉ Jesukristʉ kyudʉnaabyʉ es Dios testiigʉ. Mʉgu'ugítʉty, tʉgekyʉ di'ibʉts ndiimpy, ja'a dʉ'ʉn es xyajmʉjwiin xyajkajaajʉdʉt ja mmʉbʉjkʉnʉty. 20Mʉt ko nja̱'a̱bʉts ko nʉjx ngu'ixtʉ, wa'anʉ da nga'okpátnʉt éxtʉmts ʉj ndseky, es nandʉ'ʉn miidsʉty kyajts xypya̱a̱ttʉt éxtʉmts miits xyjapa̱a̱da̱'a̱ndʉ. Njʉjpja̱'a̱bʉts ko kyʉxʉ'ʉgʉt ja tsip, nayñi'o'o nayñiyáxʉk, akʉ, joramayʉ, pi'ts ʉy pi'ts kajxy, naybyat'ijx nayjyʉnak'ijxʉn, mʉj patʉn. 21Jʉjpja̱'a̱pts kots nʉjx ngu'ixtʉ, yʉ nDiósʉts xytyukjáwʉpts di'ibʉts ʉj ndsoydyu'un'átʉp, es kots miits nimay nnijʉ'ʉy nniya̱'a̱xtʉt ko miits tʉ mbekytyundʉ es kyajnʉm xymyastu'uttʉ ja axʉk'a̱jtʉn, ja mʉ'induunk es ja ka'oybyʉ winma̱'a̱ñ di'ibʉ mbaduundʉp.

will be added

X\