2 KORINTɄ 11

1Tundʉ may'a̱jtʉn, mʉma'xtujktʉgʉts ma̱ts nʉgoo ngu'ʉw nguga̱jxʉ. 2N'amʉ'a̱jtsy'a̱jttʉpts ʉj miidsʉty Dioskyʉjxm. Miidsʉty, Korintʉ ja̱'a̱yʉty di'ibáty tʉ xy'axá̱jʉdʉ Kristʉ, dʉ'ʉn miidsʉty éxtʉm tu'ugʉ kixyʉdo'oxy di'ibʉ tʉ yajni'adsóy, es ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja u'unkteety di'ibʉ pátʉp es n'ijx'ít ngwentʉ'áttʉt extʉ ngʉyákʉt wa̱'a̱ts ja̱'a̱yʉn ma̱ Jesukristʉ, éxtʉm jyawʉ xyña'ay'áttʉ. 3Per dʉ'ʉn éxtʉm ja ka'oybyʉ mʉt ja axʉk winma̱'a̱ñ twin'ʉ'ʉñ ja Eevʉ, tsʉ'kʉpts ʉj ko miits nʉjx nandʉ'ʉn mnayyákʉdʉ es myajwin'ʉʉndʉt es xyajtʉgátstʉt ja oybyʉ mwinma̱'a̱ñ di'ibʉ naty mmʉda̱jttʉp ma̱ Jesukristʉ. 4Pes kyaj mdsipka'axtʉ miidsʉty ko mnimínʉdʉ na̱a̱k es tka̱jxwa̱'xtʉ es miits x'axá̱jʉdʉt jatu'ugʉ yajnitsókpʉ, es kyaj yʉ'ʉdyʉ Jesús di'ibʉts ʉj nga̱jxwa'xypy; o ko ttsóktʉt es miits xy'axá̱jʉdʉt ja wiinkpʉ ja̱'a̱jʉn di'ibʉ kyaj yʉ'ʉdyʉ Espíritʉ Santʉ di'ibʉ tʉ xy'axá̱jʉdʉ; o miits xy'axá̱jʉdʉt ja wiinkpʉ ʉxpʉjkʉn, es kyaj jya'adyʉ oybyʉ ayuk di'ibʉ ñimadyakypy ja Jesukristʉ di'ibʉts ʉj miits tʉ n'awánʉdʉ. 5Pes ni wi'ix tsoots ngawe'emy ʉx'am mʉdʉ tadʉ andákpʉty di'ibáty nay'andíjʉdʉp apostʉlʉkópkʉty. 6Oyʉts ʉj nyajtijy ko kyajts njaty ja ʉw ka̱jx, kyajts ja'ijty xyjatʉgoy'a̱jtxʉty ja wijy'a̱jtʉn, dʉ'ʉn éxtʉm tʉ nduk'ixtʉ kana̱k nax di'ibʉts tʉ nduñ. 7¿Tii wa'an nduundʉ axʉʉk ko n'awa̱'a̱nʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk ko ni nʉ'ʉn oj mgatsobátxʉdʉ? ¿Es tii, pa̱a̱dyʉdsʉ dʉ'ʉn xy'ʉxtijtʉ es dʉ'ʉn miidsʉty mʉj mba̱a̱dʉdʉt? 8Ngupʉjkʉts ja pudʉjkʉn di'ibʉts xymyooydyʉ ja mʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ wiink ka̱jpnʉty, esʉts miits nmʉdúndʉt. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tpaty éxtʉmxyʉpts yʉ'ʉjʉty nme'tsyʉts. 9Es óyʉts oj ti xytyʉgoy'a̱jtxʉ, ni tu'ugʉts miits nga''adsijpy. Ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ ijttʉp Masedoñʉ, yʉ'ʉts xymyooydyʉ di'ibʉdsʉ naty xytyʉgoy'a̱jtxʉp. Kyajnʉmts ʉj miidsʉty ti n'amdoy esʉts xypyudʉ́kʉdʉt, es ni na̱'a̱ts miits nga''amdówdʉt di'ibʉts ʉj nyajtʉgoy'ajtypy. 10N'anʉʉmʉdʉ dʉ'ʉn mʉt ja tyʉy'a̱jtʉnʉ Kristʉ, es ni pʉ́n ma̱jatyʉ ñaxwíñʉdʉ Akayʉ xykyapʉjkʉt yʉ nxondákʉnʉts. 11¿Es tii, mʉt kots dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñ, mjʉnándʉp xytyijy ko kyaj ndsoktʉ miidsʉty? ¡Diosʉ dʉ'ʉn ñija̱'a̱p kots miits njantsytsyoktʉ byeen! 12Per n'akka̱jxwa̱'xʉpts ja Diosʉ 'yayuk nan nadʉ'ʉñʉ, es dʉ'ʉnʉ tadʉ di'ibʉ nay'andíjʉdʉp apóstʉlʉty ni wi'ix tsoo tkapa̱a̱ttʉt wi'ix jyʉna̱'a̱ndʉt ko yʉ'ʉ tmʉdundʉ Dios éxtʉm ʉjʉn. 13Tim tʉy'a̱jtʉn ko tadʉ ja̱'a̱yʉty kyaj yʉ'ʉjʉty ja Jesukristʉ 'yapóstʉlʉ. Andakp yʉ'ʉ es je'eyʉ t'anʉʉmʉdʉ ja ja̱'a̱yʉty ko yʉ'ʉ 'yapostʉlʉ'átʉdʉ Jesukristʉ. 14Kyaj mʉk yajjáwʉt ko dʉ'ʉn 'yadʉ'ʉtstʉ, pes kʉ'ʉm ja mʉjku'ugópk Satanás ñayyajtʉgátsyʉty es ñayyajkʉxe'egyʉty éxtʉm tu'ugʉ Dios ja 'yanklʉs. 15Pa̱a̱ty kyaj mʉk yajjáwʉ ko yʉ Satanasʉ myʉduumbʉty nandʉ'ʉn ñayyajtʉgátsʉdʉ es ñayyajkʉxʉ'ʉgʉdʉ éxtʉmʉ Dios mʉduumbʉty. Per óknʉm ja Dios tyukkumʉdowa̱'a̱ñʉty éxtʉm ñitʉ́kʉty. 16Jatʉgok n'ak'anʉʉmʉdʉ ko kyaj mjʉna̱'a̱ndʉt kots ʉj nlókʉty; per pʉn dʉ'ʉnʉts xy'ixtʉ, na'ijxtʉgʉts es mínʉts n'okkajxy éxtʉm tu'ugʉ lokʉ, esʉts ʉj nandʉ'ʉn waanʉ nmʉj nba̱a̱dʉt. 17Kyajts ja yamʉ dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñʉ tya̱a̱dʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ kyutujkʉn, ja'a dʉ'ʉn xya''adʉ́tspʉts ja nlokʉ'átʉts ma̱ts nmʉj nba̱a̱dʉ. 18Ja'a ko ta may di'ibʉ nayjya̱'a̱dʉp mʉj kʉjxm, mínʉts ʉj nandʉ'ʉn n'oknayjyáwʉty mʉj kʉjxm. 19Mʉt ko miidsʉty nʉgoo m'okkuwijyaty'a̱jnʉdʉ, mmʉma'xtujktʉp ja lokʉtʉjkʉty. 20Pes miidsʉty myajna̱jx myajkʉjxtʉp ko yʉ taadʉty m'ana'amʉdʉ es xymyʉdúndʉt, o ko mwin'ʉʉnʉdʉ, o ko mmaadsʉdʉ o extʉ ko mwimbojtsʉ'ʉgʉdʉ. 21Oyʉts ja'ijty njatsoydyúñ kots dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñ, ¡byeenʉts ʉj ndim'ya''ayow ndim'ya''ama̱'a̱dʉty esʉts dʉ'ʉn n'adʉ'ʉdsʉt! Per pʉn wi'ix ja wiink mʉk a̱a̱ mʉk jot ñayjyáwʉty es ñaymyʉjpʉjta'agyʉty, mínʉts ʉj nandʉ'ʉn n'oknayjyáwʉty, óyʉts ʉj dʉ'ʉn n'ʉy ngajxy éxtʉm tu'ugʉ lokʉ. 22¿Tii dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ ko 'yebreeʉja̱'a̱yʉty yʉ'ʉdyʉ? Nandʉ'ʉnʉts ʉj n'ebreeʉja̱'a̱yʉty. ¿Tii dʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ'ʉjʉty 'yisraelitʉja̱'a̱yʉdyʉ di'ibʉ Dios wyin'ijxʉ? Nandʉ'ʉnʉts ʉj n'israelitʉja̱'a̱yʉty. ¿Tii dʉ'ʉn ñayñiga̱jxʉdʉ ko yʉ'ʉ Abra̱a̱n tyʉʉmp'át 'ya̱a̱ts'átʉdʉ? Pes ʉjtsʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn xytyʉʉmp'a̱jt xy'a̱a̱ts'a̱jtp ja Abra̱a̱n. 23¿Jʉnándʉp ko tmʉdundʉ ja Jesukristʉ? Ʉjtsʉ dʉ'ʉn sitʉy ni'igʉ nmʉdúñʉts ja Jesukristʉ. Oyʉts dʉ'ʉn n'ʉy ngajxy lokʉn, tʉts nduñ waanʉ ni'igʉ kʉdiinʉm yʉ'ʉjʉty. Tʉts xypyʉjta̱'a̱ktʉ pujxndʉgóty kana̱k ok kʉdiinʉm yʉ'ʉjʉty, es tʉts n'ity o'kʉn jʉjp'ám kana̱k ok. 24Mʉgoxk ókʉts ja israelítʉty tʉ xymyo'oydyʉ ja i'px ma̱jmókx ma̱jtáxk kʉ'ʉ ja naywyopʉ. 25Tʉgʉk ókʉts tʉ nyajkepywyépy, tʉgókʉts nyajtsa̱ga̱'tsy, tʉgʉk ókʉts tʉ njakíñ mʉt ja barkʉ ma̱dsʉ naty njʉdity, tuk xʉʉ tuk úxʉts ngʉnaanʉdijty mejyññikʉjxy. 26Tʉts kana̱k ok nnʉ'ʉyo'oy ndu'uyo'oy. Tʉts n'ity o'kʉn jʉjp'ám, mʉjnʉjóty, ma̱ yʉ ma'tspʉty, ma̱ts xyñʉ'ʉdán xytyu'udánʉdʉ, ma̱ nmʉ'israelitʉ ja̱'a̱yʉty, ma̱ di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, nʉ'a̱a̱y tu'a̱a̱y, ka̱jpnóty, jikymyejyñóty, es ma̱ yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ nay'andíjʉdʉp mʉbʉjkpʉtʉjkʉty. 27Tʉts njantsytyúñ mʉt ja amay jotmay. Kana̱k ókʉts tʉ nyajnáxy ja tsuu ni ngama̱'a̱yʉts. Tʉts n'ayu'aty es tʉts nyajnáxy ja tʉʉdsʉ, es tʉts nyajnáxy ja xux, es waanʉts ja nwit nnijam. 28Taanʉmʉ wiingátypyʉ waanʉ may di'ibʉts xytyuunkmeepy, ja'a ko bom bómʉts nmʉjotmaybyaaty nidʉgekyʉ pʉ́nʉty 'yaxá̱jʉdʉp ja Jesús éxtʉmʉ Kristʉ. 29Ko pʉ́n 'yity ya''ayow ya''ama̱'a̱t, nandʉ'ʉnʉts n'ity ya''ayow ya''ama̱'a̱t; es pʉn ja pʉ́n ñayyajpekykya'ayʉty, ʉjts ma̱a̱y ta̱jp es njot'ambékyʉts mʉt ja di'ibʉ myʉgu'uk yajpekykya'apy. 30Pʉn dʉ'ʉñʉmts n'akmʉj n'akpa̱a̱dʉ, akmʉj akpa̱a̱dʉpts mʉdʉ tya̱a̱dʉty es nya'íxʉdʉts ja nya''ama̱'a̱t'a̱jtʉnʉts. 31Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Tyeety, yʉ nDios Teety'a̱jtʉm di'ibʉ pátʉp ja may'a̱jt windsʉ'kʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, yʉ'ʉ ñija̱'a̱p kots ngajxy ja tʉy'a̱jtʉn. 32Kots n'ijty Damaskʉ, ja gobernadoor di'ibʉ naty myʉdiimpy ja rey Aretʉs, yʉ'ʉ pyʉjták ja tʉjk a̱a̱ kwentʉ'a̱jtpʉty ma̱ tadʉ ka̱jpn, esʉts xymyatsándʉts es xyajnʉjxándʉts tsimy; 33per xykyutʉʉyña̱jxtʉts ja mʉbʉjkpʉtʉjk katsyoty ma̱ ja ka̱jpn nabotsʉ vyentanʉ, es dʉ'ʉnʉts xykyama̱jtstʉ.

will be added

X\