2 KORINTɄ 10

1Ma̱ tya̱dʉ neky, ʉj Pa̱a̱blʉ, n'amdoo nbʉjktsoodʉp mʉt ja yuunk'a̱jt naxypy'a̱jtʉn es ja Jesukristʉ tsyojkʉn, oy jam na̱a̱gʉty miidsʉty di'ibʉ jʉnándʉp ko mʉk ayuk nduknigajxtʉ neky'am, per yuunk náxypyʉts n'ity ko miits nmʉgajxy wiin jʉjp. 2N'amdeepy nbʉjtseebyʉts ja may'a̱jtʉn, ko miits nʉjkx ngu'ixtʉ, kʉdiibʉ miits xytyuk'agwánʉdʉ es awa̱'a̱n nmʉga̱jxʉt pʉ́nʉty xyñi'ʉ'ʉnʉdʉbʉts es jyʉna̱'a̱ndʉ esʉts ti nduñ mʉt ko ʉj n'ity éxtʉm pʉ́nʉty myʉda̱jttʉp ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ, pes nnayjya̱'a̱bʉts es mʉk a̱a̱ mʉk jot nmʉga̱jxʉdʉts yʉ'ʉjʉty. 3Tʉy'a̱jtʉn ko ja̱'a̱y ʉʉdsʉty, per kyajyʉm ʉʉdsʉty ndsiptúñ éxtʉm ja ja̱'a̱y pʉ́nʉty ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 4Yʉ solda̱a̱dʉ di'ibʉ ya̱ naxwiiñ, yʉ'ʉ yajtuundʉp ja espa̱a̱dʉ ma̱ tsyiptundʉ; per ʉʉdsʉty, kyaj ʉʉdsʉdyʉ tya̱a̱dʉ nyajtúndʉ, nyajkutʉgeebyʉts ja axʉk'a̱jtʉn. Diósʉts xymyooydyʉp di'ibʉts mʉʉt nyajtu'adíkyʉ tya̱dʉ axʉk'a̱jtʉn es nyajkutʉgóydyʉts di'ibʉ mʉjku'u tyiimpy. 5Nyajtʉgeebyʉts oydyi'ibʉ winma̱'a̱ñ di'ibʉ ya''adijkypy es ya'ixy'átʉt ja Dios. Tʉgekyʉ winma̱'a̱ñʉty ndukmʉdíjʉpts es tmʉdówdʉt ja Kristʉ. 6Ko miits xykyuydyuunda̱'a̱ydyʉt, net sitʉy n'awíxyʉts es ndukkumʉdówdʉt di'ibáty kyaj tkuydyundʉ. 7Katʉ miidsʉty yʉ'ʉyʉ xy'ixtʉ wingʉjxypyʉ. Pʉn ja pʉ́n nidu'ugʉty ñayjyáwʉdʉ ko yʉ'ʉ Jesukristʉ jya'ay'átyʉty, pʉktʉ kwentʉ ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉnʉ Jesukristʉ jya'ayʉty. 8Oyʉts ʉj njatukmʉj njatukpa̱a̱dʉ ja kutujkʉn di'ibʉts nmʉda̱jtypy, kyajts nduktsoydyúñ; pes ja'agyʉjxm ja Nindsʉn'a̱jtʉmts tʉ xymyo'oy yʉ kutujkʉn es myʉj wiin kyajaat ja mmʉbʉjkʉnʉty es kyaj esʉts miits nyajkutʉgóydyʉt. 9Kyajtsʉ dʉ'ʉn ʉj miits n'adsʉ'ʉgʉya̱'a̱ndʉ mʉdʉdsʉ nneky, 10éxtʉm na̱a̱k jyʉna̱'a̱ndʉ: “Tya̱dʉ Pa̱a̱blʉ nekykyʉjxyʉ dʉ'ʉn je'eyʉ xymyʉga̱jxʉm mʉk, per ko mʉt nnaywyinguwa̱'kʉm, yuunk náxypyʉp es ni ti tkatsooty ja 'yayuk.” 11Per di'ibʉ dʉn jʉnándʉp pyʉ́ktʉbʉ kwentʉ ko nandʉ'ʉn éxtʉmts winmʉk jotmʉk nmʉgajxy ma̱ts nnijayʉ kots jagam n'ity, nandʉ'ʉndsʉ dʉ'ʉn winmʉk jotmʉk nga̱jxʉt kots mʉʉt kʉ'ʉm awingujk nnaybya̱a̱dʉdʉt. 12Kyajts nnaydyukmʉ'ijxkijxyʉya'añʉdyʉ tadʉ di'ibʉ kʉ'ʉm naygyuma̱a̱yʉp. Nʉgoo yʉ'ʉjʉty lyokʉ'attʉ ko kʉ'ʉm ñayyajkijxyʉbʉdʉ o ko ñay'ijxkijxyʉbʉdʉ nixim niyam. 13Ʉj, kyajts nmʉjʉya'añ nba̱a̱dʉya'añ mʉt ja di'ibʉts kyaj xypyaaty. Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ pyʉjtákypy yʉ ndsiba̱'a̱nʉts ma̱ts nduñ, es jamba̱a̱dʉts xymyooy esʉts ndúnʉt ma̱ miidsʉty. 14Pa̱a̱ty kyajts ndukpʉdsemy yʉ ndsiba̱'a̱nʉts, éxtʉmxyʉpts kyaj n'ítyñʉm tʉʉyʉp mʉt miidsʉty. Ʉjtsʉ dʉ'ʉn jayʉjp'a̱jtp ndukninʉjxtʉ miidsʉty ja oybyʉ ayuk di'ibʉ ñimadyakypy ja Jesukristʉ. 15Kyajts ndukmʉj ndukpa̱a̱dʉ ja tuunk di'ibʉ wiinkpʉty tʉ ttundʉ, éxtʉmxyʉpts ʉj nja'ajʉty. Nik ni'igʉts n'awixy ko myʉj wiin kyajaat ja mmʉbʉjkʉnʉty, es mba̱a̱t n'aktúñʉts ni'igʉ ma̱ miidsʉty, 16es nandʉ'ʉn n'awánʉt ja oybyʉ ayuk waanʉ jagam ma̱ Korintʉ, ma̱ kyajnʉm ja oybyʉ ayuk yajka̱jxwa'xy, es dʉ'ʉn kʉdiibʉ pʉ́n jyʉna̱'a̱nʉt ko ʉj yʉ'ʉts ndukmʉjpʉdsʉmaampy di'ibʉ wiink ja̱'a̱y tʉ ttundʉ. 17Extʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Pʉn ja pʉ́n ti ttukxonda'aky, wa'an ttukxonda'aky di'ibʉ Dios tʉ ttuñ.” 18Tya̱a̱dʉ xytyuk'ijxʉm ko kyaj ti ttsooty ja di'ibʉ naymyʉjpʉjtákʉp kʉ'ʉm; di'ibʉ sitʉy tuump ko yʉ Dios jyʉna̱'a̱nʉt ko oy di'ibʉ ndu'unʉm.

will be added

X\