2 KORINTɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ. Dios tsyojkʉngyʉjxm xy'apostʉlʉ'átyʉts ja Jesukristʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko tʉ xykyéxyʉts. Ti'igyʉ mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Timotee nduknigáxtʉdsʉ tya̱dʉ neky ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ naymyujkʉdʉp ma̱ ja Korintʉ ka̱jpn, es nidʉgekyʉ ja Diosʉ jya'ayʉty ma̱ ja Akayʉ ñax. 2Wa'anʉ Dios Teety es ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3N'ok'awda̱jtʉm ja Dios, yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Tyeety. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja nDeety'a̱jtʉm di'ibʉ myʉda̱jtypy ja pa''ayo'on es xyajjotkujk'a̱jtʉm pʉn ti xyja̱jt xykyʉbajtʉm. 4Dios xyajjotkujk'a̱jtʉm ma̱ tʉgekyʉ n'ayo'on'a̱jtʉm, es dʉ'ʉn mba̱a̱t ʉdsa̱jtʉm nyajjotkujk'a̱jtʉm nandʉ'ʉn di'ibáty ayoodʉp, es nmo'oyʉm nandʉ'ʉn ja jotkujk'a̱jtʉn di'ibʉ Dios ʉdsa̱jtʉm tʉ xymyo'oyʉm. 5Mʉt ko dʉ'ʉn nbu'ayo'om mʉdʉ Jesukristʉ, nandʉ'ʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ n'axá̱jʉmʉ waanʉ mʉjpʉ jotkujk'a̱jtʉn. 6Pa̱a̱ty pʉn ʉʉdsʉty ayoodʉpts, ja'a dʉ'ʉn es miits xymyʉdátʉt ja jotkujk'a̱jtʉn esʉ nitsokʉn; es pʉn ja Dios xyajjotkujk'a̱jtpʉts, ja'a dʉ'ʉn es nandʉ'ʉn miits xyajjotkujk'a̱jtpʉdʉt es dʉ'ʉn xymyʉdánʉdʉt mʉt ja ma'xtujkʉn ja dʉ'ʉmbʉ ayo'on, éxtʉmts ʉʉdsʉty ngu'ix nguba̱a̱dʉdʉ. 7Nmʉda̱jtypyʉts ja tʉy'a̱jtʉn, ko éxtʉm m'ayowdʉ tyam ti'igyʉ éxtʉm ʉʉdsʉty, nandʉ'ʉn ja Dios nʉjx mmo'oyʉdʉ ja jotkujk'a̱jtʉn éxtʉmts ʉʉdsʉty xymyo'oydyʉ. 8Mʉgu'ugítʉty, ndsejpyʉts es xyñijáwʉdʉt nʉ'ʉnʉts tʉ n'ayoy ma̱ yʉ Asyʉ ñax. Byeen jyantsymyʉjwiin jyantsykyajaajʉty tʉ n'ayóyʉts, ni nmʉja̱a̱ts kyanakykye'ty esʉts nmʉdánʉt, es extʉ jʉnánʉts ko kyajts nbʉdsʉ́mʉt mʉdʉdsʉ njiky'a̱jtʉn. 9Nayjya̱'a̱jʉts éxtʉm di'ibáty yajtʉydyuna̱a̱mp mʉt ja o'kʉn. Perʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jyajty esʉts nnijáwʉt wi'ixʉts nbadúnʉt amumdu'uk jot ja Dios di'ibʉ yajjikypyejkypy ja o'kpʉty, es kyajts njʉna̱'a̱nʉt ko ʉj kʉ'ʉm nmʉmada̱'a̱gʉpts ja ayo'on. 10Diósʉdsʉ dʉ'ʉn xy'agʉ'ʉdujk xy'axa̱jtujkp ma̱ kudsʉ'ʉgʉbʉ o'kʉn jʉjp'ám, es ndukmʉ'awda̱jtypyʉts ko yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉts xy'akkuwa̱'a̱na̱'a̱ñ 11ko miits xypyudʉ́kʉdʉt mʉt ja mga̱jxtákʉn. Pʉn mayjya'ayʉts xyñiga̱jxta̱a̱gʉ, nandʉ'ʉn mayjya'ay ja Dios tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉt ja'agyʉjxm ko Diósʉts ja mʉj may'a̱jtʉn tʉ xytyuunʉ. 12Taa dʉn tu'uk di'ibʉts xymyeepy ja jotkujk'a̱jtʉn, ja'a dʉ'ʉn kodsʉ nwinma̱'a̱ñ xymyi'inxʉ ko tʉts n'ity tuda'aky es wa̱'a̱ts ya̱ naxwiiñ, es waanʉ ni'igʉ ma̱ miidsʉty. Diósʉdsʉ dʉ'ʉn tʉ xypyudʉkʉ mʉt ja tsyojkʉn es njiky'átʉdʉts dʉ'ʉn. Kyajts tʉ njiky'aty mʉdʉ ja̱'a̱yʉ wyijy'a̱jtʉn. 13Tʉ nduknijáyʉdʉ jantsy yʉ'ʉyʉ di'ibʉ mba̱a̱t xykya̱jxtʉt es xyjaygyúkʉdʉt. Es ndsejpyʉts es xyjaygyúkʉdʉt yajxón, 14dʉ'ʉn éxtʉm waanʉnʉm kujkʉts miits xyjaygyúkʉdʉ. Ja'a tya̱a̱dʉ ko ma̱ ja xʉʉ ma̱ myina̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, miits nandʉ'ʉn mxonda̱'a̱ktʉt mʉt ʉjtskyʉjxm, es ʉj nxonda̱'a̱gʉdʉts nandʉ'ʉn mʉt miitskyʉjxmʉty. 15Mʉt kots ndukmʉ'awdatʉ tya̱a̱dʉ, tʉdsʉ naty n'oktuknibʉjtákʉbʉ es nnʉjxa̱'a̱ñʉts jawyiin ma̱ miidsʉty, es nmo'oya̱'a̱ndʉ ja xondakʉn ko ngu'ixtʉ majtsk ok. 16Dʉ'ʉnʉts nduknibʉjtákʉ ngu'ixa̱'a̱ndʉ kots nnʉjxa̱'a̱ñ Masedoñʉ, es óknʉm ngu'íxtʉt jatʉgok kots njʉmbítʉt Masedoñʉ, es dʉ'ʉnʉts miits mba̱a̱t xypyudʉ́kʉdʉ es n'aknʉjxʉdʉts Judeeʉ. 17¿Tii kyajts nduknibʉjtákʉ yajxón kots njʉnáñ nduna̱'a̱ñʉdsʉ tya̱a̱dʉ? ¿O mjʉnándʉp xytyijy miidsʉty ko ʉj ndukniwa̱a̱bʉts éxtʉmʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ʉguya̱jt ka̱jxkuya̱jtp? 18Diosʉ dʉ'ʉn ñija̱'a̱p ko ʉj kyajts n'ʉguyaty nga̱jxkuyáty. 19Mʉt ko Jesukristʉ, Diosʉ 'yU'unk, ja'a jya'a di'ibʉ Silvanʉ, Timotee esʉts ʉj nga̱jxwa̱'xtʉp, ma̱ Jesukristʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ pyʉdsemy di'ibʉ oy es ni na̱'a̱ di'ibʉ kyaj 'yóyʉty. 20Pes ma̱ yʉ'ʉn yajkuydyúñ tʉgekyʉ di'ibʉ Dios wya̱ndak. Pa̱a̱ty ko n'awda̱jtʉm ja Dios njʉna̱'a̱nʉm “wa'an dʉ'ʉnʉty” mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 21Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm tʉ xybyʉjtákʉm es tyam amumdu'uk jot n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Kristʉ. 22Tʉ xy'ijxwʉ'ʉmʉm, mʉt ko tʉ tpʉjta'aky njodoty'a̱jtʉm ja Espíritʉ Santʉ éxtʉmʉ ijxwʉ'ʉmʉn ko tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ n'axa̱jʉya̱'a̱nʉm. 23Diosʉ dʉ'ʉn ñija̱'a̱p wi'ixʉdsʉ njot nwinma̱'a̱ñ, es wa'ants yʉ'ʉ xytyukkumʉdoy pʉn kyajts ngajxy tʉy'a̱jtʉn. Tyamba̱a̱tnʉmts nganejxy Korintʉ mʉt ko nga'ooja̱'a̱ndʉ es ngayajjotmaydyuktʉkʉya̱'a̱ndʉ. 24Pes kyajts ʉj nnʉjxa̱'a̱ñ es miits xywyindsʉn'áttʉdʉts ma̱ yʉ mmʉbʉjkʉnʉty; ja'a dʉ'ʉn sitʉy ndsejpyʉts nbudʉkʉya̱'a̱ndʉ es xymyʉdáttʉt ni'igʉ jotkujk'a̱jtʉn esʉ xondakʉn, mʉt ko amumdu'uk jot xymyʉbʉktʉ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm.

will be added

X\