1 TIMOTEE 6

1Nidʉgekyʉ di'ibʉ po'oduumbʉ'a̱jttʉp, yajxón tmay'at twindsʉ'ʉgʉdʉt ja wyindsʉ́nʉty, kʉdiibʉ yajmʉgoy'ʉ́w yajmʉgoygya̱jxʉt ja Dios es ja n'ʉxpʉjkʉn'a̱jtʉm. 2Es pʉn yʉ po'oduumbʉ yʉ'ʉ wyindsʉn'a̱jttʉp ja Dios mʉduumbʉty, ni'igʉ waanʉ oy tmʉdúnʉt mʉt ko tmʉmʉbʉjkpʉ'áttʉ. Tuk'ʉxpʉk es ka̱jxwa̱'xʉ dʉ'ʉn. 3Pʉn ja pʉ́n dya'ʉxpeky di'ibʉ kyaj 'yóyʉty es kyaj ñejxy ti'igyʉ mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉnʉ oybyʉ di'ibʉ nga̱jxwa̱'xʉm, 4taadʉ naymyʉjpʉjtákʉp es ni ti tjaygyukʉ. Yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn wyinma̱'a̱ñ'ajtypy tmadya̱'a̱ga̱'a̱ñ yʉ axʉk winma̱'a̱ñ. Es ma̱ yʉ tya̱a̱dʉ myiñ ja naywyinnaxʉja̱'a̱k, naymyʉdsip'a̱jtʉk, kanaydyukmʉ'ijxʉk tii, naydyukwin'ijx naydyukjʉjp'ijxʉk tii, 5esʉ yajnaydsyi'k yajnaygyojxʉk, kyaj jyotxaamdʉ. Tadʉ ja̱'a̱yʉty kyaj 'yóyʉty ja jyot wyinma̱'a̱ñ es kyaj tnijawʉ ja tʉy'a̱jtʉn, jyʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ n'ʉxpʉjkʉn'a̱jtʉm yʉ'ʉ dʉ'ʉn ma̱ yajganaraty ja oy'a̱jtʉn. Mastu'udʉ tadʉ di'ibʉ dʉ'ʉnʉ wyinma̱'a̱ñ. 6Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko di'ibʉ nmʉbʉjkʉm, yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajkypy ja oy'a̱jtʉn ko ja̱'a̱y ttukjotkʉda'aky di'ibʉ myʉda̱jtypy. 7Pes ni ti oj ngamʉmi'inʉm naxwiiñ, es nan ni ti ngamʉnʉjxa̱'a̱nʉm ko n'o'kʉm. 8Per pʉn ya̱a̱ nmʉda̱jtʉm ja ka̱'a̱y ukʉn es ja wit nijam, mʉt yʉ'ʉyʉ tya̱dʉ njotkujk'a̱jtʉm. 9Perʉ di'ibʉ wyinma̱'a̱ñ'ajtypy ñayyajmʉkja̱'a̱ydya̱'a̱ga̱'a̱ñʉty, kyaj tsyípʉty kya̱'a̱t pekyoty. Ja'a myʉda̱jtypy maylyokʉ winma̱'a̱ñ es di'ibʉ ja̱'a̱y yajpekytyuunʉp, es dʉ'ʉn dyajnʉjxʉt es dyajtʉgóyʉt. 10Ja'a ko ja̱'a̱y t'adsoktʉ meeñ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajmiimpy oytyim di'ibʉ axʉk'a̱jtʉnʉty; es ta na̱a̱k, mʉt ko 'yadsoktʉ, tʉ tmastu'uttʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ es nʉgoo ñayya''ayówʉdʉ ma̱ jyiky'attʉ. 11Per mij Timotee, Dios m'u'unk'a̱jtʉp, kuka'ak tʉgekyʉ tya̱dʉ axʉk'a̱jtʉn. Jiky'at mʉt ja tʉy'a̱jtʉn es éxtʉmʉ Dios ttseky, mʉdʉ mʉbʉjkʉn, mʉdʉ tsojkʉn, mʉdʉ ma'xtujkʉn, mʉdʉ yuunk'a̱jt naxypyʉ'a̱jtʉn. 12Panʉjx tʉgekyʉ amumdu'uk jot ja mʉbʉjkʉn, es windumbʉk ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, pesʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Dios mdukniwoojʉdʉ es tʉ mnayyajnide'xyʉty mʉt ja mmʉbʉjkʉn mayjya'aywyindúm. 13Dios, di'ibʉ myeepy ja jiky'a̱jtʉn tʉgekyʉ di'ibʉ jaa ijtp, esʉ Jesukristʉ, di'ibʉ kya̱jxtudák oy Ponsyʉ Pilatʉ wyindum, ja'a ñija̱'a̱dʉp ko tyam nduknipeky 14es xykyuydyúnʉt di'ibʉ nduknipejkypy. Katʉ xywyijtstʉgátsy es kʉdiibʉ myajpeky'íxʉt, es tun dʉ'ʉn extʉ ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, 15ko dʉ'ʉn jyat kyʉbátʉt éxtʉm ttuknibʉjtákʉ ja Dios, di'ibʉ ti'igyʉ kuni'xy Dios'a̱jtp, Rey'a̱jtp ma̱ réyʉty es Windsʉn'a̱jtp ma̱ windsʉ́nʉty, 16di'ibʉ tu'uk kyaj 'yeeky, di'ibʉ jiky'a̱jtp ma̱ ja ja̱jʉn ma̱ ni pʉ́n mba̱a̱t kyamʉwingóñʉty, ni tu'ugʉ ja̱'a̱y kya'íxyʉty, es ni mba̱a̱t tka'ixy. ¡May'a̱jt windsʉ'kʉn es mʉk'a̱jtʉn mʉʉt ja Dios winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ 'yítʉt! Wa'an dʉ'ʉnʉty. 17Ʉwij ka̱jxwij ja mʉkja̱'a̱ydyʉjkʉty ko katʉ nʉgoo myʉj pya̱a̱dʉdʉ es kyaj je'eyʉ tjotmo'oyʉt ja mʉkja̱'a̱y'át, mʉt ko kʉjx na̱jxpʉ'ʉ. Wa'an ni'igʉ tpʉjta'aky ja wyinma̱'a̱ñ ma̱ Dios, di'ibʉ jiky'a̱jtp es xymyo'oyʉm tʉgekyʉ mʉjwiin kyajaa es njotkujk'a̱jtʉm. 18Tuk'ana'amdʉ es ttúndʉt di'ibʉ dʉ'ʉn oy. Wa'an nayyajmʉkja̱'a̱ydya̱'a̱gʉdʉ mʉt ja oybyʉ tuunk, es dyajwa̱'xa̱'a̱nʉt di'ibʉ myʉda̱jt jyaygyajptʉp. 19Es ko dʉ'ʉn ttúnʉt, ñapatypy éxtʉm ttukjʉjp'íxy ja jyiky'a̱jtʉn di'ibʉ miimp óknʉm, es dʉ'ʉn 'yaxá̱jʉp ja jiky'a̱jtʉn di'ibʉ tʉy'a̱jtʉnbʉ. 20Timotee, padún ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ tʉ xy'axa̱jʉ. Katʉ xymyʉdoogúkʉ yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉ lyokʉ winma̱'a̱ñ, ni di'ibʉ myadyakmujktʉp di'ibʉ nʉgoobʉ tyijtʉp wijy'a̱jtʉn. 21Pes na̱a̱gʉty di'ibʉ pyanʉjxtʉbʉ tya̱dʉ winma̱'a̱ñ, tʉ tmastu'uttʉ ja mʉbʉjkʉn. Wa'an Dios mgunu'xʉdʉ nidʉgékyʉty.

will be added

X\