1 TIMOTEE 5

1Katʉ xy'ooy xya'axy ja mʉjja̱'a̱y yedyʉjkʉty; ni'igʉ xykya̱jxwíjʉt éxtʉmxyʉp yʉ'ʉ xytyeety'áty. Mʉdat yajxón yʉ ʉna̱'ktʉjkʉty éxtʉmxyʉp xymyʉga'ax'áty. 2Mʉdat yajxón yʉ mʉjja̱'a̱ydyoxytyʉjkʉty éxtʉmʉ mda̱a̱gu'unk, esʉ ʉna̱'ktoxytyʉjkʉty éxtʉmʉ mmʉga'axʉn, mʉt winʉ oyjyot. 3Pudʉkʉ ja ku'ekytyo'oxyʉty di'ibʉ dʉn sitʉy tʉgoy'a̱jtxʉdʉp. 4Pʉn jaa ku'ekytyo'oxy di'ibʉ myʉdajtypy ja 'yu'unk o 'yok, tadʉ u'unk ok yʉ'ʉ dʉn jawyiin pyudʉ́kʉp ja tya̱a̱k o ja ñanitʉ, es dʉ'ʉn tkuydyúnʉt éxtʉm pyaadyʉty mʉt nandʉ'ʉn ja fyamilyʉ, dya'íxʉt ko tmay'a̱jnjáwʉ tʉgekyʉ di'ibʉ tya̱a̱k tyeety tyuundʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉty, mʉt ko dʉ'ʉnʉ dʉn ttseky ja Dios. 5Ja ku'ekytyo'oxy di'ibʉ sitʉy tʉ wye'emy kujm adu'uk, yʉ'ʉyʉ 'ya̱a̱'a̱jty jyot'a̱jtypy ja Dios, kyaj tmʉbe'xy es kya̱jxta̱'a̱gʉt es t'amdow tpʉjktsówʉt ja Dios xʉʉñ koots. 6Per ja ku'ekytyo'oxy di'ibʉ winma̱'a̱ñdyʉgeepy es je'eyʉ tyʉkʉ xik xoombʉ, dʉ'ʉnʉ'ʉ éxtʉmʉ o'kpʉ oy jyajiky'átyñʉm. 7Tuk'ana'am tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ nandʉ'ʉn, kʉdiibʉ tii yajtukpeky'íxtʉt. 8Pes pʉn ja pʉ́n kyaj ñaydyukjotmaydyúñʉty ja myʉgu'uktʉjkʉty, o waanʉ ni'igʉ yʉ kyʉ'ʉm familyʉ, tʉʉ dʉn t'ʉxtijy ja mʉbʉjkʉn es waanʉ axʉʉk yʉ'ʉ wye'emy kʉdiinʉm ja di'ibʉ kyaj tmʉbeky, ja'a ko yʉ'ʉ jotmaydyuunʉp ja myʉgu'ugʉty. 9Yʉ'ʉyʉ mgujáyʉp ja ku'ekytyo'oxy di'ibʉ tʉ tyʉgʉ'pxna̱jxnʉ jyʉmʉjt es di'ibʉ tʉ pyeky tʉgok je'eyʉ, 10di'ibʉ oy yajnija̱'a̱p ko tʉ 'yoyjya'ay'áty, ko tʉ yajxón tnʉ'ʉmo'oy ttu'umo'oy ja 'yu'unk 'yʉna̱'k, ko tsuj tʉ tmʉdaty ja jyabya̱a̱t jyabye'xy ma̱ ja tyʉjk, ko tʉ ttekypyujy ja Diosʉ jya'ayʉty, ko tʉ tpudʉkʉ di'ibʉ ayoo jottʉgooydyʉp, ja'a ko oydyi'ibʉty ti tʉ ttuñ ja oybyʉ. 11Per katʉ xykyupeky yajkujáyʉt ja ku'ekytyo'oxyʉ kujk ʉna̱'kpʉ es dyákʉt ja naybyudʉkʉ. Mʉt ko wyinma̱'a̱ñ myínʉt es pyʉka̱'a̱ndʉt jatʉgok, ta nʉjx tmastu'uttʉ wi'ix tmʉdúnʉt ja Kristʉ, 12es dʉ'ʉn ñayyajpekykya̱'a̱dʉ mʉt ko kyaj Kristʉ t'okmʉdunánʉdʉ éxtʉm tʉ ñaywya̱nda̱'a̱gʉdʉ. 13Waanʉ ni'igʉ jyʉdittʉ wyinjʉʉn wyindʉjk, oytyiity ttuktʉk ttukka̱jxʉdʉ es nʉgoo ñakumadya̱a̱gʉdʉ. Ta jyʉmbijnʉdʉ nuux; es kyaj ñuuxʉty je'eyʉ, nandʉ'ʉn 'yabi'ts'áttʉ, nʉgoo oytyiity tnamadya̱'a̱ktʉ di'ibʉ kyaj pyaadyʉty es tmadya̱'a̱ktʉt. 14Pa̱a̱ty ndsejpyʉts esʉ ku'ekytyo'oxy di'ibʉ kujk ʉna̱'kpʉ pyʉ́kʉt, es tmʉdátʉt ja 'yu'unk 'yʉna̱'kʉty, es t'a'u'uñ t'adsʉʉnʉt ja jyʉʉn tyʉjk, kʉdiibʉ tluga̱a̱rmo'oyʉt ja nmʉdsip'a̱jtʉm es ñibi'ts'ʉ́w ñibi'tska̱jxʉdʉt. 15Pes na̱a̱gʉty ja ku'ekytyo'oxyʉ dʉ'ʉmbʉ éxtʉmʉ taadʉ tʉ wyinma̱'a̱ñdyʉgóydyʉ. Pa̱a̱ty ñaydyukpawitsy ñaydyukpabo'odyʉty ja ka'oybyʉ. 16Pʉn jaa toxytyʉjk di'ibʉ myʉbejkypy ja Jesús es tmʉdaty ma̱ tyʉjk ku'ekytyo'oxy, wa'an kʉ'ʉm tpudʉkʉ, es kyaj tna'íxʉt es jyatyim'yajpudʉ́kʉt ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk; pes dʉ'ʉn mba̱a̱t ja mʉbʉjkpʉtʉjk tpudʉ́kʉdʉ ja ku'ekytyo'oxy di'ibʉ sitʉy ni tii tkamʉdaty tkajaygyepy. 17Yʉ mʉjja̱'a̱yʉty di'ibʉ tuundʉp ma̱jatyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, pátʉp ja windsʉ'kʉn esʉ pudʉjkʉn, es waanʉ ni'igʉ pʉ́nʉty kya̱jxwa̱'xtʉp esʉ ja̱'a̱y ttuk'ixtʉ ja Diosʉ 'yayuk. 18Pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Katʉ xypyʉjta'aky ja 'yajiidsʉ noviiʉ ma̱ twindeeñ ja triigʉ.” Es nandʉ'ʉn jatuk peky jyʉna'añ: “Yʉ mʉduumbʉ pátʉp yʉ myʉju'uñ.” 19Es ja mʉjja̱'a̱yʉty di'ibʉ tuundʉp ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, katʉ xykyupeky es yajni'ʉʉnʉt pʉn kyaj kyʉxe'eky majtsk o tʉgʉʉk di'ibʉ ñika̱jxpáttʉp. 20Per pʉn tʉy'a̱jtʉn ko tmʉdaty ja peky oypyʉ́nʉty, win'oo mayjya'ayóty ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, es dʉ'ʉn ja wiingátypyʉ tpʉ́ktʉdʉ kwentʉ kʉdiibʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn 'yadʉ'ʉtstʉt. 21'Yijxypy myʉdeepy ja Dios esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mʉt ja 'yánklʉsʉdyʉ wyinwitsypyʉ, ko nduknipekyʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn es xypyadúnʉt dʉ'ʉñʉm mʉt ja oyjyotkyʉjxm, es kyaj win'ixy wingexy. 22Ko xywyin'ixa̱'a̱nʉt na̱a̱k di'ibʉ ana'amʉp ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, jawyiin xy'íxʉt wi'ix jyiky'aty, dʉ'ʉn éxtʉm nga̱jxwijy, mʉt ko pʉn mbʉjtákypy tu'uk di'ibʉ axʉʉk jiky'a̱jtp, nan mmʉda̱jtypyʉ dʉ'ʉn ja peky. Exkʉm mbekykya̱'a̱. 23Es mʉt ko jana̱a̱m jatsojk mjotpékyʉty, kʉdii xyñaky'uugʉt yʉ'ʉyʉ wa̱'a̱ts nʉʉ, uuk nandʉ'ʉn oynʉ'ʉnʉnʉ vinʉ éxtʉmʉ jottsooy. 24Pes yʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ na̱a̱gʉty byeen tyimnigʉxe'egyʉty es ñija̱'a̱dʉp ja ja̱'a̱y ko yajtukkumʉdowándʉp, per na̱a̱gʉty ja ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉty jaanʉm ya'ixy óknʉm. 25Nandʉ'ʉn oy kyʉxe'eky ko ja oybyʉ yajtúñ; es di'ibáty kyaj 'yóyʉty, kyaj mba̱a̱t wye'emy ayu'udsyʉ.

will be added

X\