1 TIMOTEE 4

1Per ja Espíritʉ Santʉ xytyuknija̱'a̱m wa̱'a̱tsti'knʉ ko ma̱ naty ja tiempʉ ttimpatnʉ ma̱ jyʉmbita̱'a̱ñ Nindsʉn'a̱jtʉm, na̱a̱gʉty ñika'agándʉp ja myʉbʉjkʉnʉty es tpanʉjxa̱'a̱ñ ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ miimp ma̱ ja ka'oybyʉ di'ibʉ win'ʉ'ʉndʉp. 2Ja'a myʉmʉdowándʉp ja ja̱'a̱y di'ibʉ nay'andíjʉdʉp jyiky'attʉ tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, di'ibʉ kyaj tnakyjyáwʉdʉ es 'yaxʉʉgʉty ko pyekytyundʉ, éxtʉmxyʉp tʉ tyooydyʉgooyñʉ jyot wyinma̱'a̱ñ mʉt tu'ugʉ pujxnʉ jantsy ambʉ. 3Tya̱dʉ win'ʉ'ʉmbʉ kyaj tkupʉktʉ es pʉ́n pyʉk 'yuugʉt, es nandʉ'ʉn jyʉna̱'a̱ndʉ ko taa je'xy di'ibʉ kyaj yajjʉ'xʉt, oy ja Dios tjapʉjtákyʉ tya̱dʉ je'xy es tjʉ'xʉt ja myʉbʉjkpʉty es di'ibáty ñija̱'a̱dʉp ja tʉy'a̱jtʉn, es tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios. 4Pes tʉgekyʉ di'ibʉ Dios pyʉjták, oy yʉ'ʉ es kyaj ʉdsa̱jtʉm n'ʉxtíjʉm ni tii pʉn n'axá̱jʉm es nja̱'a̱ygyʉdákʉm ja Dios, 5mʉt ko dʉ'ʉn ja Diosʉ 'yayuk es ja ka̱jxtákʉn pyʉjtákypy wa̱'a̱ts. 6Pʉn mduk'ʉxpejkypyʉ tya̱a̱dʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm, mijtsʉ dʉ'ʉn tu'ugʉ oybyʉ myʉduumbʉ Jesukristʉ, es m'uts mjotkʉda̱'a̱gʉp mʉt ja mʉbʉjkʉn es mʉt ja oybyʉ ʉxpʉjkʉn di'ibʉ mbadiimpy. 7Per katʉ xytyuñʉ kwentʉ lyokʉ winma̱'a̱ñʉty es di'ibʉ jeky myadyáktʉp nan nʉgoobʉ. Nik naybyʉjta̱'a̱gʉdʉ amumdu'uk jot xymyʉdúnʉt ja Dios. 8Pes je'eyʉ waanʉ ttuk'oy'aty ja nini'x kʉba̱jk ko nyaj'yúngʉm, per di'ibʉ sitʉy waanʉ ni'igʉ nduk'oy'a̱jtʉm ko n'awda̱jtʉm ja Dios es nmʉdu'unʉm. Taadʉ dʉ'ʉn tsobatp ma̱ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn di'ibʉ tyam es nandʉ'ʉn ma̱ tadʉ jiky'a̱jtʉn di'ibʉ miimp. 9Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn jantsy tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ, es nidʉgekyʉ tmʉbʉ́ktʉt. 10Tya̱a̱dʉkyʉjxmʉ dʉ'ʉn ndu'unʉm ja delijensʉ es nmʉmadákʉm, mʉt ko tʉ nnaygyʉya̱jkʉm ma̱ Diosʉ jiikypyʉ, di'ibʉ tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ ja nitsokʉn mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty, es waanʉ ni'igʉ di'ibʉ myʉbʉjktʉp. 11Ka̱jxwa̱'x es ya'ʉxpʉk tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. 12Exkʉm pʉ́n mdukxi'igʉdʉ mʉt ko mwimbu'udsʉtyñʉm; ja'a dʉ'ʉn myákʉp ja ijxpajtʉn mʉt ja di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Jesukristʉ, éxtʉm mij ja m'ayuk, éxtʉm mnayya'ítyʉty mʉt ja tsojkʉn, éxtʉm mnayya'ítyʉty ma̱ ja mʉbʉjkʉn, es extʉm ja mjiky'aty wa̱'a̱ts. 13Ma̱a̱nʉmts ʉj ngaja̱'ty, tukwinguga̱jxʉdʉ es ka̱jxwa̱'x ja Diosʉ jyaaybyajtʉn, es xya'ʉxpʉktʉ. 14Yajtún ja madakʉn di'ibʉ Dios mmooyʉ ko ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty dyajnáxtʉ ja Diosʉ 'yayuk, tpʉjtáktʉ ja kyʉ'ʉ ma̱ mij es mgunu'xʉ. 15Tyam yajtún tʉgekyʉ di'ibʉ Dios mmooyʉ, es dʉ'ʉn tʉgekyʉ mba̱a̱t t'ixtʉ ko mij xyajmʉj xyajmáyʉ ko xytyuñ éxtʉm ja Dios ttseky. 16Kwentʉ'at ja mjiky'a̱jtʉn es ja m'ʉxpʉjkʉn. Dʉ'ʉñʉmʉ dʉ'ʉn xytyúnʉt, es dʉ'ʉn nʉjx mnitse'eky es nandʉ'ʉn di'ibáty mmʉmʉdoojʉdʉp.

will be added

X\