1 TIMOTEE 3

1Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ tya̱dʉ ayuk: Pʉn ja pʉ́n ttseky es tyúnʉt ja mʉbʉjkpʉtʉjk kwentʉ'a̱jtpʉ, oyʉ tadʉ tuunk di'ibʉ tsyejpy. 2Di'ibʉ kwentʉ'a̱jtp ma̱ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ, jiky'átʉp wa̱'a̱ts es éxtʉm kyaj mba̱a̱t yajpekymyo'oy, di'ibʉ myʉda̱jtypy ti'igyʉ ñʉdo'oxy, di'ibʉ jiky'a̱jtp tuda'aky es ñay'aguwítsʉty, di'ibʉ naymyay'a̱jt naywyindsʉ'kʉp, di'ibʉ oyña̱'a̱jʉty 'yaxá̱jʉp ja ja̱'a̱y yajxón ma̱ ja tyʉjk, di'ibʉ mba̱a̱t ya'ʉxpeky, 3di'ibʉ kyaj myʉ'iiky, di'ibʉ kyaj tsyiptʉjkʉty, di'ibʉ oyjya'ay, di'ibʉ tuda'aky amumdu'uk jot, di'ibʉ kyaj myeeñ'oogʉty, 4di'ibʉ yajxón ana'amp ma̱ tyʉjk es dʉ'ʉn tmo'oyʉt ja ijxpajtʉnʉ 'yu'unk 'yʉna̱'k es myʉmʉdówʉdʉt es wyindsʉ'ʉgʉdʉt; 5pes pʉn tu'uk kyaj tjaty 'yana'amʉt ma̱ yʉ kyʉ'ʉmdʉjk, ¿wi'ix mba̱a̱t tkwentʉ'aty ja myʉmʉbʉjkpʉty ma̱ ñaymyúkʉdʉ? 6Kyaj tyúnʉt mʉbʉjkpʉtʉjk kwentʉ'a̱jtpʉ di'ibʉ na̱a̱mnʉm tmʉmʉbʉjktsooñ ja Dios, mʉt kooxyʉp dʉ'ʉmbʉ tsojk nʉjx ñapʉdsemy mʉj kʉjxm es tsojk nʉjx ñajaty éxtʉm ja mʉjku'ugópk oj yajka̱jxpéky. 7Nandʉ'ʉn koonʉm tsyékyʉty es ñaywyindsʉ'ʉgʉdʉt ma̱ yʉ di'ibʉ kyaj yʉ'ʉdyʉ Diosʉ myʉduumbʉ, kʉdiibʉ pʉ́n kyawindsʉ'ʉgʉdʉt es ja mʉjku'ugópk yajpekykya̱'a̱dʉt. 8Es nandʉ'ʉn di'ibáty pyudʉjkʉdʉp ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉ kywentʉ'a̱jtpʉty, yʉ'ʉ di'ibʉ naymyay'a̱jt naywyindsʉ'kʉp, di'ibʉ kyaj kyo'oy'ʉ́y kyo'oygyajxy, di'ibʉ kyaj myʉ'iiky myʉmi'igyʉty, di'ibʉ kyaj myeeñ'oogʉty. 9Nandʉ'ʉn koonʉm tsyékyʉty es tmʉ'o'ktʉ́wʉt ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tʉ dya'íxyʉty di'ibʉ nmʉbʉjkʉm, es myʉdátʉt wa̱'a̱ts ja jyot wyinma̱'a̱ñ, 10es jawyiin ya'ijxmátsy; es pʉn kyaj tmʉdaty ja pyeky, wa'an ttuñ ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. 11Es nandʉ'ʉn koonʉm ja ñʉdo'oxyʉty ñaymyay'át ñaywyindsʉ'ʉgʉdʉ, kyaj 'yabi'ts'áttʉt, es ʉygyupʉk kyajxykyupʉ́ktʉt. 12Pes tu'uk di'ibʉ pyudʉjkʉp ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉ kywentʉ'a̱jtpʉ, yʉ'ʉ túnʉp di'ibʉ myʉda̱jtypy tu'uk je'eyʉ ñʉdo'oxy es di'ibʉ jyajtypy t'ana'amʉt ja 'yu'unk 'yʉna̱'k ma̱ yʉ jyʉʉn tyʉjk. 13Mʉt ko yʉ pudʉjkʉbʉty di'ibʉ yajxón tuundʉp, pátʉdʉp tu'ugʉ windsʉ'kʉn es dʉ'ʉn amumdu'uk jot tmadya̱'a̱ktʉt ja mʉbʉjkʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ma̱ Jesukristʉ. 14Tim tsojk nʉjx ngu'ixa̱'a̱ndʉ, per tyam nduknigaxtʉ ma̱ tya̱dʉ neky ja̱a̱ybyéty, 15es pʉn akwʉ'ʉmʉpts, mnijáwʉp wi'ix mnayya'ítyʉty ma̱ Diosʉ jya'ayʉty, pʉ́nʉty myʉbʉjktʉp ja Diosʉ jiikypyʉ es dya'ittʉ ja tʉy'a̱jtʉn. Es ja tʉy'a̱jtʉn, dʉ'ʉn yʉ'ʉ éxtʉm tu'ugʉ pila̱a̱r di'ibʉ pyattʉnaapy ja tʉjkni'x, es nandʉ'ʉn éxtʉm ma̱ tsonda'aky ja tʉjk. 16Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko ni'igʉ mʉj ja Diosʉ jya'a di'ibʉ ijty kyaj yajnijáwʉ: Miin ja̱jt ja Kristʉ mʉdʉ ja̱'a̱yʉ ñini'x, ya'ijxʉ ja Espíritʉ Santʉ ko wa̱'a̱ts yʉ'ʉ, ijxʉdʉ ja ánklʉsʉty, yajnimaydyák ma̱ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, mʉbʉjkʉdʉ ja̱'a̱y ya̱ naxwiiñ, ya''axa̱jʉ jam tsa̱jpótm.

will be added

X\