1 TIMOTEE 2

1Tim jʉjp'ám nmʉnu'xtáktʉp esʉ ja̱'a̱y tni'amdówʉdʉt, tniga̱jxta̱a̱gʉdʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty, es tja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉt ja Dios ja'agyʉjxmʉty, 2nidʉgekyʉ réyʉty es nidʉgekyʉ justísʉty, es dʉ'ʉn mba̱a̱t njiky'a̱jtʉm yajxón es ni pʉ́n mʉʉt ngatsiptu'unʉm, es ndu'unʉm ja oybyʉ es njiky'a̱jtʉm éxtʉm ja Dios ttseky. 3Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn oy, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn 'yoyjya̱'a̱p ja Dios yʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm, 4pes yʉ'ʉ tsyejpy es nidʉgekyʉ yajnitso'ogʉdʉt es nandʉ'ʉn tjaygyúkʉdʉt di'ibʉ dʉn tʉy'a̱jtʉn. 5Ja'a ko ta ti'igyʉ je'eyʉ Dios, es nan ti'igyʉ je'eyʉ di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm xykyudʉnaabyʉ'a̱jtʉm ma̱ Dios, yʉ ja̱'a̱y Jesukristʉ, 6nayya̱jkʉ ma̱ 'ye'ky, es dʉ'ʉn tkʉbejty tkumʉdooy ja ñitsokʉn nidʉgekyʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty. Esʉ tya̱a̱dʉ jaya'ijx ma̱ ja tiempʉ yajtuknibʉjtákʉ. 7Mʉdʉ tya̱a̱dʉts ʉj oj nyajpʉjta'aky ja Diosʉ 'yayuk ka̱jxwa̱'xpʉ esʉ apóstʉlʉ, es ndukni'íxʉdʉts ja tʉy'a̱jtʉn es ja mʉbʉjkʉn mʉt ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty. Tʉy'a̱jtʉnʉts njʉna̱'a̱ñ, kyajts n'anda'aky. 8Ndsejpyʉts esʉ ja̱'a̱y oytyim ma̱a̱ty kya̱jxta̱'a̱ktʉt, dyajpʉdʉ'ʉktʉt ja kyʉ'ʉjʉty mʉt ja wa̱'a̱ts a̱a̱ wa̱'a̱ts jot, kyaj ñayyajjot'ambʉ́kʉdʉt es kyaj tsyiptúnʉt nixim niyam. 9Esʉ toxytyʉjk ñaywyítʉdʉt yajxón adʉyʉ, es kyaj ñayñiwook ñaygyʉxwoogʉdʉt es ñayyajmʉjpʉdsʉ́mʉdʉt, es ni je'eyʉ kyanayya'oydyʉ́kʉdʉt mʉt ja oorʉ o perlʉ, es ni mʉt ja wyitʉ tsooxʉtypyʉ. 10Wa'an ttundʉ ja oybyʉ tuunk di'ibʉ pátʉp ttúndʉt nidʉgekyʉ toxytyʉjkʉty di'ibʉ myʉduundʉp ja Dios. 11Wa'an yʉ toxytyʉjkʉty amoñʉ es yuunk naxypy tmʉdoo'íty ja ʉwij ka̱jxwíjʉn. 12Kyajts ʉj nyajkutíky es ja toxytyʉjk ya'ʉxpʉ́kʉt o ja yedyʉjk t'ana'amʉt. Wa'an amoñʉ t'amʉdoonáxy, 13mʉt ko Dios dyajkojy jawyiin ja Adán es óknʉmʉ Eevʉ. 14Yʉ Adán kyaj oj yajwin'ʉʉñ, ja'a dʉ'ʉn ja ñʉdo'oxy di'ibʉ yajwin'ʉ'ʉn, es ko oj yajwin'ʉʉñ, net oj pyekykya'ay. 15Per ja toxytyʉjk jyotkujk'áttʉt ko tpadundʉ ja u'unkta̱a̱k'a̱jtʉn, ko tmʉdattʉ ja mʉbʉjkʉn, es ko tpadundʉ yajxón mʉt ja tsojkʉn, ja wa̱'a̱ts'a̱jtʉn es ja tuda'aky'a̱jtʉn.

will be added

X\