1 TIMOTEE 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, Jesukristʉ 'yapóstʉlʉ, es kéxyʉts nmiñ ma̱ Dios yʉ nYajnitsokpʉ'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, di'ibʉ ndukjotkujk'a̱jtʉm, 2nduknigejxypyʉts mijʉ tya̱dʉ neky, Timotee. Dʉ'ʉnʉts mij njawʉ éxtʉmdsʉ n'u'unk, ja'a ko ʉjts mij tʉ ndukmʉbeky ja Kristʉ. Wa'an ja Dios Teety esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mguni'xyʉty es mmo'oyʉty ja pa''ayo'on esʉ agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3Kom tʉ nduknipeky kots oj nnejxy Masedoñʉ ña̱a̱xóty, wʉ'ʉm Éfesʉ ka̱jpnóty es xy'anʉʉmʉdʉ tadʉ ja̱'a̱yʉty es kʉdiibʉ ya'ʉxpʉ́kʉt di'ibʉ kyaj tyʉy'a̱jtʉnʉty, 4es anʉʉmʉdʉ ko kyaj tmʉjpʉjta̱'a̱gʉt ja 'yaptʉjkʉ madya'aky esʉ wiinkpʉ jekymyadya'aky, mʉt ko tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ je'eyʉ dyajtʉgóy ja tiempʉ es kyaj xytyu'unxʉm ni madsoo, es ni xykyapudʉjkʉm es nguydyu'unʉm mʉt ja mʉbʉjkʉn di'ibʉ ja Dios tʉ xytyuknipʉjkʉm. 5Ja'agyʉjxmʉ tya̱dʉ ana'amʉn es nixim niyam nnaydsyojkʉm mʉt ja wa̱'a̱ts a̱a̱ wa̱'a̱ts jot es mʉʉt ja tʉy'a̱jtʉnbʉ mʉbʉjkʉn. 6Na̱a̱gʉty tʉ tmʉdu'udʉgóydyʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn es tʉ ñaygyʉyákyʉty mʉt ja nanʉgoobʉ kajxy madya'aky. 7Byeen jyatuk'ʉxpʉka̱'a̱ndʉ ja Diosʉ 'yana'amʉn, per ni tkajaygyúkʉdʉ di'ibʉ myadyáktʉp es ni di'ibʉ tuk'ʉxpʉjktʉp éxtʉmxyʉp jyatʉy'a̱jtʉnmʉʉdʉty. 8Nnija̱'a̱m ko oyʉ tadʉ ana'amʉn ko nyajtu'unʉm éxtʉm pyaadyʉty. 9Nnija̱'a̱m nandʉ'ʉn ko ni tu'ugʉ ana'amʉn kyayajpʉjta'aky mʉt ja di'ibʉ tyuundʉp ja oybyʉ. Tadʉ ana'amʉn ja'a dʉ'ʉn mʉt ja di'ibʉ niye'epy yujk'ye'epy, di'ibʉ kyaj 'yʉygyupeky kyajxykyupéky, di'ibʉ axʉk ja̱'a̱yʉty, di'ibʉ pojpʉ ja̱'a̱yʉty, di'ibʉ kyajpʉ Dios tmʉj'íxy, di'ibʉ kyaj ttuñʉ kwentʉ Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn, di'ibʉ yajja̱'a̱y'o'ktʉp, es extʉ di'ibʉ ya'o'ktʉp ja tya̱a̱k tyeedyʉty, 10di'ibʉ mʉ'induundʉp, di'ibʉ yedyʉjkʉty tyuundʉp tsoydyu'un mʉʉtpʉ ak yʉ'ʉjʉty, di'ibʉ tyo'ktʉp ja ja̱'a̱y, di'ibʉ andáktʉp, di'ibʉ Dios tyukka̱jxpejtypy mʉt ja andakʉngyʉjxm, es di'ibʉ oytyiity wiink tyiimpy kʉdiinʉm éxtʉm ja tʉy'a̱jtʉnbʉ ʉxpʉjkʉn. 11Ja'a n'andijpyʉts ja oybyʉ ayuk di'ibʉ mʉj'a̱jtʉn mʉʉtpʉ esʉ Diosʉ kuni'xypyʉ xytyuknipʉjkʉts es nga̱jxwa̱'xʉdʉts. 12Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mʉt kots tʉ xymyo'oy ja madakʉn mʉdʉdsʉ nduunk, es mʉt kots tʉ xywyin'ixy es tʉ xypyʉjta'agyʉts es ndúnʉdʉts ja tyuunk, 13es dʉ'ʉnʉts tʉ xytyuknipeky óyʉts ʉj jawyíñʉp ngamʉj'ijxy mʉdʉdsʉ n'ayuk, es óyʉts oj njajʉna̱'a̱ñ tsa̱a̱tsykyʉbéty mʉt yʉ'ʉ, es nbajʉdijtyʉts ja jya'ay. Perʉ Dios myʉda̱jt ja pa''ayo'on mʉt ʉj, ja'a ko kyajnʉmdsʉ naty nmʉbeky ja Jesukristʉ es kyajtsʉ naty nnijawʉ tiidsʉ dʉ'ʉn ndiimpy. 14Pa̱a̱ty ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ myay'a̱jtʉn oy jyantsymyʉ́jʉty mʉt ʉj, ti'igyʉ mʉt ja mʉbʉjkʉn es ja tsojkʉn di'ibʉ nandʉ'ʉn nmʉda̱jtʉm mʉt ko n'ijtʉm ti'igyʉ mʉdʉ Jesukristʉ. 15Byeen tyʉy'a̱jtʉnʉty, es nidʉgekyʉ tmʉbʉ́ktʉt, ko Jesukristʉ myiiñ naxwiiñ es dyajnitso'oga̱'a̱ñ ja pojpʉ ja̱'a̱yʉty, es ma̱ dʉ'ʉmbʉ pyekyjya'ayʉty nik ni'igʉ axʉʉk ʉj. 16Per pa̱a̱dyʉ Dios tmʉda̱jty ja pa''ayo'on mʉt ʉj, esʉ Jesukristʉ dya'íxʉdʉt ja mya'xtujkʉn mʉj wiin ma̱ ʉj. Es dʉ'ʉnʉts xyajtúñʉts éxtʉmʉ di'ibʉ ni'igʉ tmʉdaty ja pyojpʉ, éxtʉmʉ ijxpajtʉn mʉt ja di'ibʉty óknʉmʉ naty myʉbʉkándʉp yʉ'ʉ, es tja'a'áttʉt ja jiky'a̱jtʉnʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 17N'awda̱jtʉm ja Dios, rey winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, di'ibʉ myʉda̱jtypy ja windsʉ'kʉn esʉ mʉj'a̱jtʉn, yʉ'ʉ tu'uk Dios'a̱jtp, di'ibʉ kyaj ya'ixy es di'ibʉ nina̱'a̱ kya'eeky. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 18U'unk Timotee, di'ibʉ tya̱a̱dʉ nduknipejkypy, ti'igyʉ yʉ'ʉ éxtʉm ja mʉgu'uk mnimaydyákʉdʉ ja Diosʉ jya'a jawyíñʉp. Pa̱a̱ty mʉt yʉ'ʉ mba̱a̱t amumdu'uk jot xy'aktimmʉdúñ ja Dios nʉ'ʉnʉ mmʉja̱a̱. 19Mʉdat dʉ'ʉñʉm ja mʉbʉjkʉn amumdu'uk jot es mʉdat ja mjot mwinma̱'a̱ñ wa̱'a̱ts. Na̱a̱gʉty kyaj tpʉjktʉjkʉdʉ ko ja Dios jyawinma̱'a̱ñmyo'oya̱'a̱nʉdʉ. Pa̱a̱ty ñayyajwinma̱'a̱ñdyʉgooyʉdʉ es tmastuttʉ ja mʉbʉjkʉn ma̱ Kristʉ. 20Dʉ'ʉn jya̱jttʉ ja Imeneeʉ esʉ Alejandrʉ. Pa̱a̱ty es tnijáwʉdʉt jatuk xʉʉ es kyaj tmʉ''ʉdʉgoy tmʉga̱jxtʉgóyʉt ja Dios, ndukkʉdʉjkʉts ja mʉjku'ugópk Satanás.

will be added

X\