1 TESALÓNIKɄ 5

1Mʉgu'ugítʉty, mʉt ja xʉʉ tiempʉ, kyaj jyatyimtsékyʉty es nduknijáyʉt. 2Miidsʉty yajxón xyñijáwʉdʉ ko ja xʉʉ tiempʉ ma̱ myina̱'a̱ñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm, jaa ma̱ naty nga'a̱a̱'a̱jt ngajot'a̱jtʉm, éxtʉm ko ja ma'tspʉ koots jya'ty. 3Pes ko ja̱'a̱y ñayjyʉnánʉbʉdʉ: “Tyam sitʉy agujk jotkujk ndsʉna̱'a̱yʉm, kyaj ti amay jotmay”, net ti'in myiñ ma̱ yʉ'ʉjʉty ja kutʉgo'oyʉn, éxtʉm dyajnáxtʉ ja pʉjk ado'onʉnʉ toxytyʉjkʉty ko ja 'yu'ungu'unk ttimpa̱a̱dánnʉ, ma̱ ni wi'ix tsoo mba̱a̱t kyanitse'eky. 4Per miits mʉgu'ugítʉty, kyaj m'ittʉ kubi'its ku'ook, kyaj ja Nindsʉn'a̱jtʉm mdukja̱jtpátʉdʉt ti'in éxtʉm ja ma'tspʉn, ja'a ko mnija̱'a̱dʉp wi'ixʉ dʉ'ʉn myina̱'a̱ñ jya̱'ta̱'a̱ñ. 5Nidʉgékyʉty miits mja'a'átʉdʉ Dios esʉ Jesukristʉ, kyaj mja'a'átyʉty ja ka'oybyʉ. 6Pa̱a̱ty kyaj n'ijtʉm éxtʉm pʉ́nʉty ma̱a̱dʉgooydyʉp, n'ok'ijtʉm wijy kejy es nnayjyʉjkuwijtsʉm. 7Pʉ́nʉty ma̱a̱dʉp, koodsʉ mya̱'a̱dʉ; es pʉ́nʉty uk múkʉdʉp, koodsʉ y'uuk myu'ugʉdʉ, 8per ʉdsa̱jtʉm pʉ́nʉty xʉʉñ'át ja'a'a̱jttʉp, wijy kejy nnayya'ijtʉm. Dʉ'ʉn n'ijtʉm éxtʉmʉ solda̱a̱dʉ di'ibʉ nayxyojxʉp mʉt ja pujxnga̱a̱tsy, naygywentʉ'a̱jtʉm mʉt ja mʉbʉjkʉn es ja naydsyokʉ naymyay'at; es extʉmʉ solda̱a̱dʉ ñaygyípyʉty mʉdʉ pujxngúp, nandʉ'ʉn nnayya'ijtʉm ja'agyʉjxm ko n'awijxʉm ja nnitsokʉn'a̱jtʉm. 9Dios kyaj oj xywyin'ijxʉm es n'axá̱jʉm ja tʉydyu'unʉn, ja'a dʉ'ʉn es n'axá̱jʉm ja nitsokʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 10Yʉ'ʉ 'ye'ky mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm es njiky'ata̱'a̱nʉm mʉt yʉ'ʉ, oy nja'o'kʉmbʉ es oy njiky'a̱jtʉmbʉ. 11Pa̱a̱ty nayyajkujkʉdʉ, es naybyudʉ́kʉdʉ nixim niyam es yajmʉjwiin yajkajaajʉdʉ ja mmʉbʉjkʉnʉty, dʉ'ʉn éxtʉm jaayʉm xytyundʉ. 12Mʉgu'ugítʉty, nduknipʉjktʉp es xymyay'at xywyindsʉ'ʉgʉdʉt ja di'ibáty tuundʉp mʉt miidsʉty, es m'ʉwij mga̱jxwíjʉdʉ ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tyuunk. 13Oy tsuj xytyukxonda̱'a̱ktʉt es xytsyóktʉt ja'agyʉjxm di'ibʉ tyuundʉp. Jiky'attʉ ti'igyʉ jotkujk mʉt oytyim pʉ́nʉty. 14Nandʉ'ʉn nduknipʉktʉ, mʉgu'ugítʉty, es tukmʉdíjʉdʉ ja di'ibáty kyaj ti ttuna̱'a̱ñ. Jotmʉk winga̱jxʉdʉ di'ibáty ma̱a̱y ta̱jtʉp, pudʉ́kʉdʉ di'ibáty kyaj oy tnijáwʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk, es mʉdattʉ ma'xtujkʉn mʉt nidʉgekyʉ ja̱'a̱y. 15Exkʉm miidsʉty nidu'uk myajjʉmbít axʉʉk mʉt ja di'ibáty axʉʉk mduunʉdʉp. Ni'igʉ dʉ'ʉñʉm xyjáttʉt xytyúndʉt ja oybyʉ nixim niyam ma̱ miidsʉty, es oytyim pʉ́nʉty mʉʉt. 16Dʉ'ʉñʉm m'íttʉt agujk jotkujk. 17Ka̱jxtaktʉ́wdʉ. 18Ja̱'a̱ygyʉda̱'a̱ktʉ ja Dios oywyi'ix mjat mgʉbáttʉt, mʉt ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja Dios tsyejpy es mdúndʉt éxtʉmʉ Jesukristʉ myʉduumbʉty. 19Kyaj miits xyjʉjpkuwa̱'a̱gʉdʉt di'ibʉ Espíritʉ Santʉ mduknija̱'a̱dʉp, es dʉ'ʉn kyaj juun jyʉmbíttʉt ja mwinma̱'a̱ñʉty. 20Kyaj xy'axʉkjáwʉdʉt ko ja̱'a̱y m'awa̱'a̱nxʉdʉ ja ayuk di'ibʉ Dios winma̱'a̱ñmyooyʉdʉ. 21Ijxkijxyʉdʉ tʉgekyʉ ja ʉxpʉjkʉn mʉt ja Diosʉ jyaaybyajtʉn. Axá̱jʉdʉ je'eyʉ di'ibʉ dʉn oy. 22Ʉxtijtʉ tʉgekyʉ di'ibʉ kyaj 'yóyʉty. 23Wa'an ja Dios, di'ibʉ xymyo'oyʉm ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn, myajwatsta̱'a̱yʉty tʉgekyʉ tʉgekyʉ, es dya'ítʉt ja mjot, m'anmʉja̱'a̱n esʉ mnini'x mgʉba̱jk, ni ti pyojpʉ, extʉ ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 24Yʉ Dios di'ibʉ mwoojʉdʉp, kyuydyiimpy di'ibʉ kyajxypy, ja'a kyuydyunaampy tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ. 25Mʉgu'ugítʉty, xyñiga̱jxta̱'a̱gʉdʉts ʉʉdsʉty. 26Mʉnandʉ nidʉgekyʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm éxtʉmxyʉp xymyo'oydyʉ ja mayDios. 27Nduk'ana'amdʉp mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ kyutujkʉn, es yajtukwinguga̱jxʉdʉt tya̱dʉ neky nidʉgekyʉ ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm. 28Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mmay'at mgunu'xʉdʉ.

will be added

X\