1 TESALÓNIKɄ 4

1Mʉgu'ugítʉty, ma̱a̱nʉm kyakejxyñʉm n'ak'awanʉyándʉp nandʉ'ʉnʉ wiingátypyʉ. Ko oj ngu'ixtʉ, nga̱jxwijtʉ wi'ix miits mjiky'áttʉt éxtʉm ja Dios ttseky, es tyámʉts n'amdoy es waanʉ ni'igʉ dʉ'ʉn m'akjiky'áttʉt. 2Mʉt ko miits mnija̱'a̱dʉp yajxón ko yʉ'ʉyʉts ʉj tʉ nya'ʉxpeky di'ibʉdsʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ tʉ xytyuknipeky. 3Pes ja Dios tsyejpy es miits nidu'uk nidu'uk mnayya'ítʉdʉt wa̱'a̱ts; kyaj pʉ́n myʉ'indúnʉt. 4Nidu'uk nidu'ugʉty miits xyjáttʉt wi'ix xyjʉjwijtsʉmbíttʉt ja mgʉ'ʉm nini'x es mnayya'ítʉdʉt wa̱'a̱ts es windsʉ'kʉn mʉʉt, 5kyaj pʉ́n ñayyákʉdʉt ja ñini'x tsyojkʉngyʉjxm, éxtʉm ttundʉ yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj t'ix'attʉ ja Dios. 6Exkʉm miits nidu'uk mwin'ʉʉndʉ o mbekytyundʉ mʉt ja mmʉgu'ugʉ ñʉdo'oxy. Tʉts miits n'anʉʉmʉdʉ es tʉ n'awánʉdʉ ko Dios tyʉydyunaampy jantsy mʉk tsa̱a̱tsy tʉgekyʉ di'ibʉ dʉ'ʉn adʉ́tstʉp. 7Pes Dios tʉ xywyo'om es xyja'ay'ata̱'a̱nʉm es njiky'a̱jtʉm tu'ugʉ jiky'a̱jtʉnʉ wa̱'a̱tspʉ; kyaj tʉ xywyo'om es njiky'a̱jtʉm ja jiky'a̱jtʉnʉ axʉʉkpʉ. 8Pa̱a̱ty pʉn ja pʉ́n di'ibʉ kyaj tmʉj'íxyʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn, kyaj yʉ'ʉjʉty t'ʉxtijy ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, ja'a dʉ'ʉn ja Dios, di'ibʉ tʉ mmo'oyʉdʉ ja 'yEspíritʉ Santʉ. 9Es éxtʉm ja tsojkʉn tukka'axpʉn, kyaj jyatyimtsékyʉty nnijáyʉdʉt, mʉt ko ja Dios tʉ mduknijáwʉdʉ miidsʉty kʉ'ʉm es mnaydsyókʉdʉt nixim niyam. 10Pes dʉ'ʉñʉm miits mnaydsyókʉdʉ nixim niyam mʉt nidʉgekyʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ jiky'a̱jttʉp ma̱ tʉgekyʉ Masedoñʉ ñax. Per nmʉnu'xtáktʉp, mʉgu'ugítʉty, esʉ mdsojkʉn xyajmʉjwindak'adʉ'ʉdsʉt waanʉ ni'igʉ. 11Jiky'attʉ yajxón es xywyits xymyáydyʉt ja mgʉ'ʉmduunk mʉt ja m'a̱a̱ mgʉ'ʉ, éxtʉm tʉ nduk'ana'amdʉ, 12es dʉ'ʉn mwindsʉ'ʉgʉdʉt di'ibʉ kyaj Dios tmʉbʉktʉ, es kʉdiibʉ nandʉ'ʉn ti mdʉgoy'a̱jtxʉdʉt. 13Mʉgu'ugítʉty, kyajts ndseky es kyaj xyñijáwʉdʉt wi'ix jyaty mʉt ja di'ibʉ myʉbʉjktʉbʉ naty ja Jesukristʉ ko 'yo'ktʉ, kʉdiibʉ miits mjotmay'ooktʉt éxtʉmʉ wiingátypyʉ di'ibʉ kyaj tjʉjp'íxtʉ ko Jesukristʉ yajjikypyʉkaampy di'ibáty jya'a'a̱jttʉp. 14Nmʉbʉjkʉm yajxón ko dʉ'ʉn éxtʉmʉ Jesukristʉ jyikypyejky ma̱ 'ye'ky, nandʉ'ʉn nmʉbʉjkʉm ko Dios yajjikypyʉkaampy ja o'kpʉty di'ibáty tʉ tmʉbʉktʉ ja Jesús. 15Dʉ'ʉnʉts miits n'awánʉdʉ éxtʉmʉ Nindsʉn'a̱jtʉm kʉ'ʉm jyʉnáñ, ko di'ibáty ʉdsa̱jtʉm akjiky'a̱jtʉm ko jya̱'tʉt jatʉgokʉ Nindsʉn'a̱jtʉm, kyaj ʉdsa̱jtʉm njo'omʉm jawyiin es óknʉm ja o'kpʉty. 16Mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ kʉ'ʉm kʉda̱'a̱ga̱a̱mp tsa̱jpótm, yajmʉdówʉp ko tu'uk mʉk kya̱jxa̱'a̱ñ mʉt ja kutujkʉn, ka̱jxʉp ja arkanklʉs es xu'uxʉp ja Diosʉ tyrompetʉ, net ja di'ibáty myʉbʉjktʉ ja Kristʉ ko 'yo'ktʉ, jikypyʉ́ktʉp jawyiin; 17óknʉm di'ibáty tʉ nwʉ'ʉmʉm jiky'a̱jtpʉ nyajmʉjo'omʉm ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉjʉty yoodsóty, es nbátʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm pojoty, es dʉ'ʉn n'ijtʉm mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 18Pa̱a̱ty mʉdʉ tya̱dʉ ayuk nayyajjotkujkʉdʉ nixim niyam.

will be added

X\