1 TESALÓNIKɄ 3

1Pes kom kyajtsʉ naty n'okmʉmada̱'a̱gánnʉ, nétʉts nnaygya̱jxʉdʉ esʉts nwʉ'ʉmdʉdʉts Atenʉs, 2es ngaxa̱'a̱ñʉts ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Timotee es mgu'íxʉdʉt, mʉt ko yʉ'ʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn Dios mʉduumbʉ es tʉ tyuñ mʉt ʉj es wya̱'xʉt ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Jesukristʉ ñimadyakypy. Es ngejxypyʉts yʉ'ʉ es dyajmʉjwiinʉt ja mmʉbʉjkʉnʉty es mjotmʉkmo'oyʉdʉt mmʉbʉjkʉngyʉjxm, 3kʉdiibʉ ni pʉ́n kyatsipka'axʉt mʉdʉ tya̱a̱dʉ. Pes miits mnija̱'a̱dʉp ko tʉ nyajtuknibʉjtákʉm es n'ayowa̱'a̱nʉm. 4Pes ma̱ts n'ijty mʉt miidsʉty, n'anma̱a̱ydyʉ ko nyajnaxa̱'a̱nʉm ja ayo'on jotmay, dʉ'ʉn éxtʉm tʉ jyaty. Mnija̱'a̱dʉbʉ'ʉ. 5Pa̱a̱ty kom kyajtsʉ naty ʉj n'okmʉdanʉyannʉ, tats ngejxy ja Timotee es tnijáwʉt wi'ixʉ naty xyajtu'uyo'oydyʉ ja mmʉbʉjkʉn, pes tsʉ'kʉbʉ naty ko wa'anxyʉp ja ka'oybyʉ tʉ myajpekykya̱'a̱dʉ es ni ti tkatsooty di'ibʉts nduun ma̱ miidsʉty. 6Per tyam tʉ jya'ty ja Timotee ko tʉ tsyooñ ma̱ miidsʉty, es yajmiimpy ja oybyʉ ayuk mʉt ja mmʉbʉjkʉn es ja mdsojkʉn di'ibʉ miits mmʉda̱jttʉp. Dʉ'ʉn jyʉna'añ ko miits dʉ'ʉñʉm xyjamyátstʉts mʉt ja tsojkʉn, es byeenʉts xyjawin'ixa̱'a̱ndʉ, dʉ'ʉn éxtʉmts miits nwin'ixa̱'a̱ndʉ. 7Pa̱a̱ty mʉgu'ugítʉty, oy nja''ayo'ombát njajotmaybyátpʉts, tʉts nbeky ja jotkujk'a̱jtʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ mmʉbʉjkʉnʉty. 8Mʉt ʉʉdsʉty dʉ'ʉn éxtʉmʉ jembyʉ jiky'a̱jtʉn kots nnijáwʉdʉ ko miits amumdu'uk m'ittʉ ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 9Pes ¿wi'ix mba̱a̱t mʉj wiin kajaa nja̱'a̱ygyʉda'agyʉts ja Dios mʉt miidsʉty, es mʉt ja mʉj xondakʉn esʉ jotkujk'a̱jtʉn di'ibʉts tʉ xymyo'oy Dios windum? 10Xʉʉñ koots n'amdóyʉts ja Dios es nʉjx ngu'ixtʉ es n'aktuk'ʉxpʉ́ktʉt ni'igʉ di'ibʉ kyajnʉm oy xyjaygyúkʉdʉ. 11Wa'an ja Dios Teety kʉ'ʉm, esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, dya''awa̱'a̱tsy ja nʉ'ʉ tu'u es nʉjx ngu'ixtʉ. 12Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm dyajmʉj dyajmáyʉ yʉ mdsojkʉn waanʉ ni'igʉ es mnaydsyókʉdʉt nixim niyam es mʉt oytyim pʉ́nʉty, dʉ'ʉn éxtʉmts miits ndsoktʉ. 13Wa'anʉ mjot mwinma̱'a̱ñ yajmo'oy ja jotmʉk'a̱jtʉn es m'íttʉt wa̱'a̱ts, es ni ti mbojpʉ jam nDios Teety'a̱jtʉm wyindum ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mʉt nidʉgekyʉ di'ibʉ Dios jya'a'a̱jttʉp. Wa'an dʉ'ʉnʉty.

will be added

X\