1 TESALÓNIKɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ, mʉt ja Silvanʉ esʉ Timotee, nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky ja mʉbʉjkpʉtʉjk di'ibʉ ijttʉp ti'igyʉ mʉt ja Dios Teety esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, es ñaymyúkʉdʉ ma̱ ja Tesalónikʉ ka̱jpn. Wa'an ja Dios mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 2Dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios mʉt miidsʉty, es njamyajtstʉp kots nga̱jxta̱'a̱ktʉ. 3Es ndukjamyejtsypyʉdsʉ nDios Teety'a̱jtʉm wyindum wi'ix miits xymyʉdattʉ ja mʉbʉjkʉn, éxtʉm miits mdundʉ mʉt ja tsojkʉn, es éxtʉm miits dʉ'ʉñʉm 'yawix xyjʉjp'íxtʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ko jyʉmbita̱'a̱ñ. 4Mʉgu'ugítʉty, Dios mdsojkʉdʉp miits, es nnija̱'a̱bʉts ko yʉ'ʉ tʉ mwin'íxʉdʉ. 5Kots miidsʉty oj n'awánʉdʉ ja oybyʉ ayuk, kyaj jye'eyʉty ja ayuk ngajxyʉts, ja Espíritʉ Sántʉts xypyudʉjkʉ es nga̱jxʉdʉts mʉk'a̱jtʉn mʉʉt, es ja'agyʉjxm kots ʉj nnija̱wʉ ko tyʉy'a̱jtʉnʉdyʉ tya̱dʉ ayuk. Wa̱'a̱ts xyñijáwʉdʉ wi'ixʉts oj nja̱'a̱y'áty ma̱ miidsʉty, es xytyuk'oybyʉdsʉ́mʉt. 6Mbaduundʉ miidsʉty di'ibʉ ʉʉdsʉty es ja Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ nnastúnʉdʉts, es m'axá̱jʉdʉ ja ayuk mʉt tu'ugʉ xondakʉn di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ mmooyʉ, oy xyajna̱jxtʉ byeen ja ayo'on. 7Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ xya̱jktʉ ja ijxwʉ'ʉmʉn ma̱ nidʉgekyʉ yʉ Diosʉ myʉbʉjkpʉty jam Masedoñʉ es Akayʉ. 8Mʉt ko ma̱ miidsʉty tsyo'oñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm ja 'yayuk es tʉ yajka̱jxwa'xy kyaj jye'eyʉty Masedoñʉ es Akayʉ, per nandʉ'ʉn oytyim ma̱a̱ty yajnijáwʉ wi'ix miits xymyʉbʉktʉ ja Dios, es mʉdʉ tya̱a̱dʉ kyaj ñakypyaadyʉty nga̱jxtʉdʉts tii. 9Nik yʉ'ʉ kʉ'ʉmʉty tmadya̱'a̱ktʉ wi'ix ko oj ngu'ixtʉ, miits xy'axá̱jʉdʉts yajxón es wi'ix tʉ xymyastu'uttʉ ja agojwinnáx es xypyanʉjxtʉ es xymyʉduundsondáknʉdʉ ja jiikypyʉ Dios. 10Tyukmʉmadyaktʉ nandʉ'ʉn ko miidsʉty m'awijx mjʉjp'ijxtʉp ko kyʉda̱'a̱gʉt tsa̱jpótm ja Diosʉ 'yU'unk, ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesús di'ibʉ Dios yajjikypyʉjk ma̱ 'ye'ky. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ xyajnitsókʉm ma̱ ja mʉj tʉydyu'unʉn di'ibʉ miimp.

will be added

X\