1 PEEDRɄ 5

1Nmʉnu'xtáktʉpts ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty ma̱ mnaymyúkʉdʉ. Pes ʉj nandʉ'ʉn mʉjja̱'a̱y éxtʉm miidsʉty. Taptsʉ naty ʉj n'ixy ja Kristʉ ko 'yayooy ma̱ ja kruuz es 'ye'ky, es ʉj nandʉ'ʉn ndukmukaambyʉts mʉt miidsʉty ja mʉj'a̱jtʉn di'ibʉ óknʉm nigʉxʉ'ʉga̱a̱mp. 2Pa̱a̱ty nmʉnu'xta̱'a̱ktʉ, ko éxtʉm ja borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ dyajjʉ'xe'eky yajxón ja byorreegʉty, nandʉ'ʉn miits xykywentʉ'áttʉt yʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios tʉ mdukkʉdʉ́kʉdʉ. Tundʉ dʉ'ʉn xonda'aky'a̱a̱ xonda'akyjyót, éxtʉmʉ Dios ttseky, es kyaj mʉt ko tʉ myajtuk'ana'amdʉ o mʉt ko mmeeñ'ook'áttʉ. 3Katʉ je'eyʉ xy'ana'ama̱'a̱ndʉ ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ Dios tʉ mmo'oyʉty es xykywentʉ'áttʉt, ni'igʉ yajxón m'íttʉt mʉt yʉ'ʉjʉty éxtʉmʉ ijxpajtʉn. 4Mʉt ko dʉ'ʉn xykyuydyúndʉt, es ko myínʉt ja Borreegʉ Kwentʉ'a̱jtpʉ Wyindsʉ́n, ja'a njʉna̱'a̱nʉm Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, mmay'atánʉdʉp. Per kyaj mmo'oya̱'a̱nʉdʉ ja ujts a̱a̱ygyorónʉ éxtʉm di'ibʉ ya̱ naxwiiñ naymyooyʉdʉp ja ja̱'a̱yʉty ko gyanarattʉ ma̱ pyʉyʉ'kkijxyʉdʉ. Tya̱dʉ koronʉ pójʉnʉ ñi'xta̱'a̱y. Perʉ di'ibʉ Dios xymyo'oyʉm, ijtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 5Miits ʉna̱'ktʉjkʉty, mʉmʉdowdʉ ja mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty; es nidʉgekyʉ miits mʉjja̱'a̱ydyʉjkʉty es ʉna̱'ktʉjkʉty, naybyudʉ́kʉdʉ nixim niyam mʉt ja tuda'aky'át, mʉt ko Dios myʉdsip'a̱jtypy ja di'ibʉ mʉjpátʉp, per pyudʉjkʉp pʉ́nʉty yuunk naxypy ja̱'a̱y'a̱jttʉp. 6Pa̱a̱ty yuunk náxypyʉdʉ Dios wyindum, es dʉ'ʉn ja̱'tʉp ja tiempʉ ma̱ Dios mya'ita̱'a̱nʉdʉ mʉj. 7Tukkʉdʉkʉ tʉgekyʉ Dios di'ibʉ mjotmay'ajtypy, mʉt ko yʉ'ʉ naydyukjotmaydyuunʉp mʉt miidsʉty. 8Jiky'attʉ miits tuda'aky es wijy, mʉt ko yʉ mmʉdsip, ja mʉjku'ugópk, dʉ'ʉn jyʉdity éxtʉm ja ka̱a̱ myu'uy mʉt ja yuu es t'ʉxta̱'a̱y ti 'yokjʉ'xʉp. 9Tukmʉmada̱'a̱ktʉ ja mʉjku'ugópk ja'agyʉjxm ko xymyʉbʉktʉ Dios, ja'a ko xyñijáwʉdʉ ko dʉ'ʉn 'yayoodʉp ja mmʉmʉbʉjkpʉty oytyim ma̱a̱ty. 10Pa̱a̱ty ko naty miidsʉty tʉ m'ok'ayowdʉ waanʉ, Dios nʉjx mjʉjwijtsʉmbítʉdʉ oy, myʉj myáyʉt ja mmʉbʉjkʉnʉty, es oy xyñijáwʉdʉt ko Dios mdsókʉdʉ. Yʉ Dios xykyunu'xʉm mʉj wiin kajaa, es xywyo'om es ti'igyʉ n'ijtʉm mʉdʉ Jesukristʉ ma̱ myʉj'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 11Myʉda̱jtypy yʉ Dios ja mʉj'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 12Ma̱ tya̱dʉ neky tʉ nnijáyʉdʉ miidsʉty, nyajtúñʉts ja Silvanʉ éxtʉmʉ ʉskriba̱a̱n, nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm es nmʉgu'uk'a̱jtʉm di'ibʉ oy tmʉdúñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Tʉ nnijáyʉdʉ tuk a̱a̱ majtsk a̱a̱ es mjotkujk'áttʉt, es n'anʉʉmʉdʉ ko di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉdʉp, ja'a dʉ'ʉn ja Diosʉ myay'a̱jtʉnʉ tʉy'a̱jtʉnbʉ, es ko dʉ'ʉn mjiky'áttʉt. 13Es éxtʉm ja Dios tʉ mwin'íxʉdʉ miidsʉty, nandʉ'ʉn tʉ yajwin'íxtʉ yʉ mmʉmʉbʉjkpʉty di'ibʉ naymyujkʉdʉp Babiloñʉ. Nidʉgékyʉty yʉ'ʉjʉty mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. Esʉ Markʉs di'ibʉts nja̱'a̱p éxtʉmdsʉ n'u'ungʉn, nandʉ'ʉn mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. 14Naygya̱jxpo'xʉdʉ nixim niyam es naymyʉnánʉdʉ éxtʉm tukka'axpʉn. Wa'an ja Dios mmo'oyʉdʉ jotkujk'a̱jtʉn miidsʉty di'ibʉ Jesukristʉ jya'ay'a̱jttʉp.

will be added

X\