1 PEEDRɄ 4

1Es dʉ'ʉn éxtʉm 'yayooy ja Kristʉ ya̱ naxwiiñ, nandʉ'ʉn miits mʉdattʉ ja winma̱'a̱ñ éxtʉm ko 'yayooy, ja'a ko di'ibʉ dʉ'ʉn tʉ 'yayoy ma̱ ñini'x kyʉba̱jk, tʉ tmastutta̱'a̱y ja pyeky 2es jyiky'átʉt éxtʉm ja Dios ttseky maba̱a̱dʉ jyiky'a̱jtʉn, es kyaj éxtʉmʉ ñini'x kyʉba̱jk ttseky. 3Tsya'a nadʉ'ʉn ko mjiky'a̱jttʉ éxtʉm jyiky'attʉ pʉ́nʉty kyaj tmʉdundʉ Dios, mjiky'a̱jttʉ éxtʉm mnini'x mgʉba̱jk ttsojktʉ, m'adsojktʉp tii, ami'ikyjya'ay m'ijttʉ, je'eyʉ mgáxʉty, es m'awda̱jttʉ ja agojwinnáx. 4Di'ibʉ ijty mmʉgu'uk'a̱jttʉp ma̱ tya̱dʉ axʉʉkpʉ jiky'a̱jtʉn, dʉ'ʉñʉ tyam wyʉ'ʉmʉdya'aydyʉ mʉt ko kyaj ja'a mʉʉt xyñakypyanʉjxtʉ ko kyaj ñayjyʉjwijtsʉmbítʉdʉ, es mduk'ak'átʉdʉ. 5Per yʉ'ʉjʉty myʉgwentʉ'a̱jtypy ja Dios, mʉt ko Dios pyayo'oyaampy di'ibʉ jiky'a̱jttʉp es di'ibʉ o'ktʉ. 6Pa̱a̱ty oj yajka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk nandʉ'ʉn ma̱ di'ibáty o'ktʉ, es oy yajtʉydyúndʉ mʉdʉ o'kʉn ma̱ ñini'x tmʉda̱jttʉ, dʉ'ʉn jyiky'áttʉt ja jya̱'a̱jʉn mʉdʉ Dios. 7Tʉʉ wyingóñ esʉ ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt. Pa̱a̱ty miits ittʉ tuda'aky, wijy es mga̱jxta̱'a̱ktʉt. 8Pa̱a̱ty wa'an t'ity nan ni'igʉ tsojkʉn ma̱ miidsʉty, mʉt ko ma̱ ja̱'a̱y ñaydsyókʉdʉ, may ja peky ñaydyuknima'xʉdʉ. 9Es naymyo'oyʉdʉ nixim niyam yʉ ja̱jttákn esʉ ka̱'a̱y ukʉn mʉt winʉ mjot. 10Naybyudʉ́kʉdʉ nixim niyam éxtʉm ja Dios tʉ mmo'oyʉdʉ nidu'ugátyʉty ja madakʉn. Yajtúndʉ yajxón ja kana̱k pekypyʉ madakʉn di'ibʉ Dios tʉ mmo'oyʉdʉ. 11Ko pʉ́n tka̱jxwíjʉt ja myʉgu'uk, wa'an t'anʉʉmʉ éxtʉm ja Dios tʉ tyuk'ʉxpékyʉty. Es ko pʉ́n ttukpudʉkʉ tii ja myʉgu'uk, wa'an ttuñ mʉt ja mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tʉ myo'oyʉty, es dʉ'ʉnʉ Dios awdaty 'yítʉt Jesukristʉkyʉjxm ma̱ tʉgekyʉ di'ibʉ ijtp. Wa'anʉ Dios tmʉdaty ja mʉj'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Wa'an dʉ'ʉnʉty. 12Mʉgu'ugítʉty, katʉ dʉ'ʉñʉ mwʉ'ʉmʉdʉ mʉt ja mʉk ayo'on di'ibʉ myajna̱jxtʉp. Katʉ xywyinmaydyʉ es kyaj dʉ'ʉn jyátʉt di'ibáty myʉbʉjktʉp ja Kristʉ. 13Ni'igʉ mxonda̱'a̱ktʉt, mʉt ko pʉn dʉ'ʉn miits xytyukmuktʉ ja Jesukristʉ 'yayo'on, nandʉ'ʉn xytyukmúktʉt ni'igʉ ja xondakʉn ko naty myiñ jatʉgok. 14Es pʉn ja ja̱'a̱yʉty mduunʉdʉp axʉʉk mʉt ko xypyanʉjxtʉ Jesukristʉ, xonda̱'a̱ktʉ, mʉt ko 'yity ma̱ miidsʉty ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn di'ibʉ ni'igʉ mʉj'a̱jtʉn myʉda̱jtypy. 15Per ko m'ayówdʉt miidsʉty, kyaj mʉt ko myajja̱'a̱y'ooktʉ, o mmaatstʉ, o m'axʉkja̱'a̱y'áttʉ, o m'abi'ts'áttʉ, o mʉt ko oytyiity xytyuktʉ́kʉdʉ di'ibʉ kyaj mba̱a̱dʉdʉ. 16Mʉt ko pʉn m'ayoodʉp ko Kristʉ mja̱'a̱y'átʉdʉ, kyaj tya̱dʉ tsyoydyu'unʉty; ni'igʉ xy'awdáttʉt ja Dios mʉt ko miits mja̱'a̱y'átʉdʉ Kristʉ. 17Mʉt ko tʉ tpa̱a̱ty ja tiempʉ ma̱ Dios tpayo'oya'añ ja jya'ayʉty; es pʉn tsondakp ja Diosʉ pyayo'oyʉn mʉt ʉdsa̱jtʉm, tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko 'yakjata̱'a̱ndʉ di'ibáty kyaj tkupʉktʉ ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Dios kyajx. 18Yʉ'ʉ dʉnʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ 'yandijpy ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ma̱ jyʉna'añ: “Pʉn tsip es ñitso'ogʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, ¿ti jatánʉdʉp ja pekyjya'ay es pʉ́nʉty kyawindsʉ'kʉdʉp ja Dios?” 19Pa̱a̱ty pʉn yʉ'ʉ tsyojkʉn'a̱jtypy ja Dios es n'ayo'om, n'okjiky'a̱jtʉm yajxón, éxtʉm dyajnigutúkʉ ja Dios di'ibʉ xyajkójʉm es kyuydyiimpy di'ibʉ kyajxypy.

will be added

X\