1 PEEDRɄ 3

1Nandʉ'ʉn miidsʉty kasa̱a̱dʉ toxytyʉjkʉty, naydyukkʉdʉ́kʉdʉ ja mña'ay, es dʉ'ʉn, oy mña'ay tkamʉbʉktʉ ja Diosʉ 'yayuk, mduk'axá̱jʉdʉp ja Jesukristʉ kyaj ja'agyʉjxm ko wi'ix xy'anʉʉmʉdʉ, 2ja'a dʉ'ʉn ko t'íxtʉt ko miits xyjiky'attʉ wa̱'a̱tspʉ jiky'a̱jtʉn es windsʉ'kʉn mʉʉt. 3Nayya'oy nayyajpa̱a̱dʉdʉ. Kyajts yʉ'ʉ n'andijy es xymyʉmay xymyʉda̱jtʉt ja mwit mgʉ'ʉgʉ jantsy oybyʉ, o wi'ixʉ mwa̱a̱y mgʉba̱jkkʉjxy xyajtsujtʉ́kʉdʉt, o wi'ix ja mnini'x oy kyʉxʉ'ʉgʉt mʉdʉ oorʉ. 4Ja tsuj'a̱jtʉn di'ibʉ kyaj ñaxy es ni'igʉ tsobatp Dios wyindum, ja'a yʉ'ʉ ko ja̱'a̱y oyjyot oywyinma̱'a̱ñ tmʉdattʉ es jyiky'attʉ yuunk naxypyʉ. 5Pes dʉ'ʉn ñayya'ijtʉdʉ tsuj ja wa̱'a̱tspʉ toxytyʉjk jékyʉp, wyindsʉ'kʉdʉ ja Dios es ñaydyukkʉdʉjkʉdʉ ja ña'ay. 6Dʉ'ʉnʉ Saarʉ, yʉ Abra̱a̱nʉ ñʉdo'oxy, tmʉmʉdooy ja Abra̱a̱n, es ttijy “nwindsʉ́n”. Miits mja̱'ttʉp dʉ'ʉn éxtʉmʉ Saarʉ pʉn mduundʉp ja oybyʉ es kyaj ti xytsyʉ'ʉgʉdʉt. 7Es nandʉ'ʉn miidsʉty kasa̱a̱dʉ yedyʉjkʉty, mʉma'xtúktʉ mnʉdo'oxyʉty. Windsʉ'ʉgʉ éxtʉm yʉ'ʉ pyaadyʉty. Kyaj jye'eyʉty mʉt ko toxytyʉjkʉty 'yama̱a̱yʉty, per mʉt ko nandʉ'ʉn tmʉdattʉ mʉt miidsʉty ja jiky'a̱jtʉn di'ibʉ tʉ mmo'oyʉdʉ ja Dios mʉt ja kyʉ'ʉmdsojkʉn. Tundʉ dʉ'ʉn, es net kʉdiibʉ ni tii mga''adsípʉdʉt ko mga̱jxta̱'a̱ktʉt. 8Di'ibʉts ʉj tʉ njatuk'ʉxpʉka̱'a̱ndʉ nidʉgekyʉ miidsʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Kristʉ, yʉ'ʉ tya̱a̱dʉ: Ittʉ ti'igyʉ, naymyʉma'xtúkʉdʉ nixim niyam, naydsyókʉdʉ nixim niyam mʉt winʉ mjot, pa''ayowdʉ ja̱'a̱y, es tuda'aky'áttʉ. 9Ni na̱'a̱ xykyayajjʉmbíttʉt axʉʉk ko pʉ́n axʉʉk mdúnʉdʉt, es ni xykya'oojʉmbíttʉt ko pʉ́n m'oojʉdʉt. Nik ni'igʉ kunu'xtʉ, mʉt ko Dios mwoojʉdʉ es xy'axá̱jʉdʉt yʉ kunu'xʉn. 10Extʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Di'ibʉ tsyejpy jyiky'ata̱'a̱ñ oy es jeky, kyaj 'yanda̱'a̱gʉt es kyaj axʉk kajxy tka̱jxʉt; 11kyaj t'oktuunnʉt ja axʉk'a̱jtʉn; ja'a tyúnʉp ja oybyʉ, 'yʉxta̱'a̱yʉp ja ti'igyʉ'át, es kyaj jyiky'átʉt tsipoty. 12Mʉt ko Dios tam kywentʉ'átyʉty ja ja̱'a̱y di'ibʉ jiky'a̱jtp tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, es myʉdo'oxʉty ja kya̱jxtákʉn, per myʉdsip'a̱jtypy di'ibʉ axʉʉk adʉ́tstʉp. 13Pʉn amumdu'uk jot miidsʉty dʉ'ʉñʉm xytyundʉ oy tʉgékyʉty, ¿pʉ́n axʉʉk mdúnʉdʉp? 14Per pʉn m'ayoodʉp mʉt ko mjiky'attʉ wa̱'a̱ts, Dios mgunu'xánʉdʉp. Katʉ pʉ́n xytsyʉ'ʉgʉdʉ es katʉ mmay mda̱jtʉ. 15Mʉt winʉ mjot awdattʉ Kristʉ éxtʉmʉ mWindsʉ́n. Dʉ'ʉñʉm jʉjp'íxy mnayya'ítʉdʉt es xy'adsówdʉt pʉnaty myajtʉʉjʉdʉp ti ko xymyʉbʉktʉ Dios, es ti m'awijx mjʉjp'ijxtʉp. 16Mʉdattʉ ja mjot mwinma̱'a̱ñ wa̱'a̱ts, es dʉ'ʉn ko pʉ́n mniwa̱a̱mbátʉdʉt nanatʉkʉ mʉt ko miits m'ʉxpʉjkpʉ'átyʉty ja Kristʉ, yʉ'ʉjʉty kʉ'ʉm wʉ'ʉmda̱'a̱ydyʉp tsoydyu'un mʉʉt. 17Es pʉn dʉ'ʉnʉ Dios ttseky es m'ayówdʉt, ni'igʉ 'yóyʉty m'ayówdʉt ko mjiky'attʉ wa̱'a̱ts, es kyaj m'ayówdʉt mʉt ja tʉydyu'unʉn ko mjiky'attʉ axʉʉk. 18Mʉt ko Kristʉ, oy ni ti peky tkatuuñ, tʉgok je'eyʉ mʉt winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ 'ye'ky ma̱ jyapatʉ n'o'kʉm ʉdsa̱jtʉm pekyjya'ayʉty, es xytyukniwátsʉm ja nbojpʉ'a̱jtʉm es xyajnʉjxʉm wa̱'a̱ts Dios wyindum. Oj 'yeeky ja Jesusʉ ñini'x, per Espíritʉ Santʉkyʉjxm jyikypyejky. 19Mʉdʉ 'yanmʉja̱'a̱n oj ñejxy ma̱ ja anmʉja̱'a̱nʉty di'ibʉ tsimy ijttʉp, es jap oj tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk, 20ja anmʉja̱'a̱n di'ibʉ kyaj tmʉmʉdoodʉ ko Dios jya''awijxʉdʉ ma'xtujkʉn mʉʉt esxyʉp jyodʉmbijttʉ ma̱a̱nʉm ja No'ee naty dya'oyʉ ja arkʉ, ma̱ oj je'eyʉ niduktujk ja ja̱'a̱y tsyo'oktʉ ko ja ayo'onduu myiiñ. 21Ja tadʉ nʉʉ, dʉ'ʉn ja'a tpaty éxtʉmʉ nʉbajtʉn di'ibʉ xyajnitsókʉm. Ja nʉbajtʉn, kyaj yʉ'ʉjʉty es nʉʉgyʉjxm ja nini'x wya̱'a̱tsʉt, ja'a dʉ'ʉn esʉ ja̱'a̱y jyot wyinma̱'a̱ñ wa̱'a̱ts 'yíttʉt Dios wyindum. Ja nʉbajtʉngyʉjxm nnitsókʉm ja'agyʉjxm ko Jesukristʉ jyikypyeky ma̱ 'ye'ky, 22di'ibʉ patʉjkʉ tsa̱jpótm es tyam 'yity aga̱'a̱ñdsyoo ma̱ Dios, es oytyim di'ibʉ ánklʉsʉty es oytyim di'ibʉty ja kyutujkʉnʉty tmʉmʉdowdʉ ja Jesús.

will be added

X\