1 PEEDRɄ 2

1Pa̱a̱ty miidsʉty, mastu'uttʉ tʉgekyʉ axʉk'a̱jtʉn. Kyaj pʉ́n xywyin'ʉʉndʉt. Katʉ nan nʉgoobʉ je'eyʉ m'akjʉna̱'a̱ndʉ ko xymyʉbʉktʉ Dios, mya'íxʉdʉbʉ dʉ'ʉn mʉt ja mgʉ'ʉm jiky'a̱jtʉn, es katʉ xyñaywyinnaxʉjáwʉdʉ mʉt tii. Mastu'uttʉ tʉgekyʉ pi'tskajxy. 2Extʉmʉ maxu'ungu'ungʉty jantsy tsi'idsa̱a̱mp, dʉ'ʉn miidsʉty nandʉ'ʉn xytsyóktʉt ja Diosʉ 'yayuk, es dʉ'ʉn xymyʉyaak xymyʉbátʉt ja Diosʉ ñʉ'ʉ tyu'u es xymyʉdátʉt ja nitsokʉn, 3mʉt ko tʉ xyñijáwʉdʉ ko Nindsʉn'a̱jtʉm jyantsy'óyʉty mʉt ʉdsa̱jtʉm. 4N'okmʉwingo'onʉm ʉdsa̱jtʉm ja Jesús. Yʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty tʉ 'yʉxtíjʉdʉ, perʉ Dios jyantsytsyejpy es tʉ twin'ixy, es dyajtúñ éxtʉmʉ tsa̱a̱ jiikypyʉ ma̱ potsy ʉjx. 5Xyajtu'unʉm ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn éxtʉm ja tsa̱a̱ jiikypyʉ, di'ibʉ mʉʉt ja potsy dyajpéty ma̱ Dios tsyʉʉnʉya'añ. Ma̱ tadʉ tsʉna̱a̱ydyákn, ja Jesukristʉ tʉ xypyʉjtákʉm éxtʉmʉ teetytyʉjkʉty, wa̱'a̱ts ja̱'a̱y, es nwindsʉ'kʉm ja Dios, es n'awda̱jtʉm mʉt ja njot'a̱jtʉm es mʉdʉ n'anmʉja̱'a̱n'a̱jtʉm, es ja Dios 'yaxá̱jʉp yʉ n'awda̱jtʉn'a̱jtʉm éxtʉmʉ windsʉ'kʉn di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. 6Pa̱a̱dyʉ Dios jyʉnáñ ma̱ ja jyaaybyajtʉn: ¡Ixtʉ! Ʉj nbʉjta'agyʉts ma̱ Syon ka̱jpn tu'ugʉ tsujpʉ tsa̱a̱ ma̱ potsy ʉjx, di'ibʉts ʉj tʉ nwin'ixy. Di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉp, ni na̱'a̱ tkamʉdátʉt ja tsoydyu'un. 7Es mʉt miidsʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉp, tadʉ tsa̱a̱ myʉda̱jtypy kajaa yʉ mʉj'a̱jtʉn; per mʉt di'ibʉ kyaj tmʉbʉktʉ, kyuydyiimbyʉ tya̱a̱dʉ éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Ja tsa̱a̱ di'ibʉ ja pojtspʉ kyaj ttsojktʉ, tʉ net jya'ty ma̱ ja tʉjk t'ʉjx'áty. 8Es nandʉ'ʉn yajkuydyúñ jatu'uk ma̱ jyʉna'añ: Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja tsa̱a̱ di'ibʉ yajtukkunajpʉp es yajkʉdáy. Tyukkunajpʉdʉp yʉ'ʉjʉty di'ibʉ kyaj tkupʉktʉ ja Diosʉ 'yayuk, mʉt ko dʉ'ʉnʉ dʉn tʉ pyʉjta̱'a̱gʉdʉ Dios. 9Perʉ Dios tʉ mwin'íxʉdʉ miidsʉty di'ibʉ myʉbʉjktʉp, mmʉduundʉp ja Rey éxtʉmʉ teetytyʉjkʉty, wa̱'a̱ts ja̱'a̱yʉty miidsʉty, ja̱'a̱y di'ibʉ Dios ja̱'a̱y'a̱jtʉdʉp. Yʉ'ʉ mwin'ijxʉdʉ es xykya̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ tuunk di'ibʉ yʉ'ʉ tʉ tpʉjta'aky, mʉt ko mdukniwoodu'udyʉty ko m'ijttʉ ma̱ ja koots'át, es myajnejxyʉty jiky'a̱jtpʉ ma̱ ja jyá̱jʉnʉ tsujpʉ. 10Tʉʉyʉp kyajpʉ Dios mja̱'a̱y'átʉdʉ, per tyam sitʉy yʉ'ʉ mja̱'a̱y'a̱jtʉdʉp; tʉʉyʉp kyajʉ Dios mba''ayoojʉdʉ, per tyam tʉ mba''ayówʉdʉ. 11Mʉgu'ugítʉty, nmʉnu'xtáktʉpts miidsʉty, éxtʉm jabye'xyjya'ay ma̱ wiink nax wiink ka̱jpn, katʉ xy'anʉjx xy'a'oogʉdʉ di'ibʉ ja nini'x kʉba̱jk tsyejpy, di'ibʉ myʉdsip'a̱jtypy ja n'anmʉja̱'a̱n'a̱jtʉm. 12Mʉdattʉ oybyʉ mjot mwinma̱'a̱ñ mʉt ja di'ibʉ kyaj t'ixy'attʉ Dios, es dʉ'ʉn yʉ'ʉjʉty, oy tyam mjaniwa̱a̱mbajttʉbʉ nanatʉkʉkyʉjxm éxtʉmxyʉp m'axʉkja̱'a̱y'áttʉ, 'yíxtʉp ja oy'a̱jtʉn di'ibʉ miits mduundʉp, es ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, net t'awdáttʉt ja Dios. 13Nindsʉn'a̱jtʉmgyʉjxm mʉmʉdowdʉ pʉ́nʉty yajkutujkp ya̱ naxwiiñ, dʉ'ʉn ja yajkutujkpʉkópk, mʉt ko yʉ'ʉ waanʉ kʉjxm ja kyutujkʉn, 14es pʉ́nʉty ana'amdʉp kyutujkʉn patkʉ'ʉy, pʉ́nʉty kyejxypy es ttukkumʉdówʉt di'ibáty axʉʉk adʉ́tstʉp es oy tnimadya̱'a̱gʉt di'ibáty oy tuundʉp. 15Mʉt ko Dios tsyejpy es miidsʉty oy xytyúndʉt, es dʉ'ʉn xya''amóndʉt di'ibʉ nanatʉkʉkyʉjxm mniwa̱a̱mbajtʉdʉp. 16Jiky'attʉ miidsʉty éxtʉmʉ di'ibʉ kyaj myʉdúñ ma̱ wiink ja̱'a̱y, es katʉ mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ kujuun ma̱ ti xytyuna̱'a̱ndʉt axʉʉk. Jiky'attʉ éxtʉm ja Diosʉ myʉduumbʉ. 17Windsʉ'ʉgʉdʉ mʉjpʉ mutskpʉ. Tsoktʉ mmʉmʉbʉjkpʉty. Windsʉ'ʉgʉdʉ es awdattʉ Dios. Mʉj'íxtʉ ja yajkutujkpʉ kopk. 18Miidsʉty di'ibʉ mʉduundʉp, windsʉ'ʉgʉdʉ mwindsʉ́n mwinda̱j es mʉmʉdowdʉ, kyaj jya'ayʉty je'eyʉ di'ibʉ oyjya'ayʉty, nandʉ'ʉn di'ibʉ ana'amp mʉk. 19Ja'a dʉ'ʉn oy ko xymyʉmada̱'a̱ktʉ ko nanʉgoobʉ mya''ayówʉdʉ, ja'agyʉjxm ko xyñijáwʉdʉ ko Dios 'yijxypy. 20Per pʉn miits mduundʉp ti oynʉ'ʉnʉn axʉʉk, es mʉt ja ma'xtujkʉn xymyʉmada'aky ko mdukkumʉdóyʉty, ¿ti oy'a̱jtʉnʉ dʉnʉ taadʉ? Per pʉn m'ayoodʉp mʉt ko ti oy tʉ xytyuñ, es mmʉmadáktʉp mʉt ja ma'xtujkʉn, tya̱a̱dʉ dʉ'ʉnʉ Dios 'yoyjya̱'a̱p. 21Pa̱a̱dyʉ Dios xywyo'om es dʉ'ʉn nma'xtujkʉm, ja'a ko Kristʉ 'yayooy mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm, es xymyo'oyʉm tu'ugʉ ijxpajtʉn es nbadu'unʉm yʉ'ʉ. 22Jesukristʉ kyaj pyekytyuuñ es ni na̱'a̱ tkawin'ʉ'ʉñ pʉ́n. 23Ko pʉ́n wi'ixáty 'yanma̱a̱yʉ, kyaj wi'ixáty 'yadsoojʉmbijty; ko tsyaatsytyuunʉdʉ, kyaj t'adsʉ'kʉdʉ, je'eyʉ ttukkʉdʉjkʉ ja Dios, di'ibʉ pyaye'epy mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. 24Kristʉ ja nbojpʉ'a̱jtʉm myʉnʉjx ma̱ ñini'x kruuzkʉjxm. Dʉ'ʉn ttuuñ es n'ijtʉm éxtʉmʉ o'kpʉ ko nbekytyuna̱'a̱nʉm es njiky'a̱jtʉm éxtʉm pyaadyʉty, es dʉ'ʉnʉ Kristʉ 'yo'kʉngyʉjxm oj nwátsʉm ma̱ ja nbojpʉ'a̱jtʉm, es tyam njiky'a̱jtʉm tʉy'a̱jtʉn mʉʉt, éxtʉmʉ Dios dyajnigutúkʉ. 25Tʉʉyʉp dʉ'ʉn miits m'ijttʉ éxtʉm ja borreegʉ di'ibʉ tʉ 'yʉxyo'oy, perʉ tʉ mjʉmbittʉ ma̱ Kristʉ, di'ibʉ mgwentʉ'a̱jtʉdʉp éxtʉm tu'ugʉ borreegʉ kwentʉ'a̱jtpʉ.

will be added

X\