1 PEEDRɄ 1

1Ʉj Peedrʉ, Jesukristʉ 'yapóstʉlʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko tʉ xykyéxyʉts. Nduknigajxtʉptsʉ tya̱dʉ neky di'ibátyʉty kyaj ñaky'ittʉ ma̱ yʉ Israelʉ ñaxwíñʉdʉ, es tsyʉʉnʉdʉ oymya̱a̱ty ma̱ yʉ ñaxwíñʉdʉ: Pontʉ, Galasyʉ, Kapadosyʉ, Asyʉ esʉ Bitiñʉ. 2Dios Teety mwin'ijxʉdʉ éxtʉmʉ jawyiin tnija̱'a̱jʉ es ttuknibʉjtákʉ. Espíritʉ Santʉ myʉk'a̱jtʉngyʉjxm myajpʉjtáktʉ Diosʉ jya'ay, esʉ dʉ'ʉn xymyʉmʉdówdʉt ja Dios es mwa̱'a̱tstʉt mʉt ja Jesukristʉ ñe'pyñ. Wa'an ja Dios ni'igʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 3N'ok'awda̱jtʉm ja Dios, Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ Tyeety, di'ibʉ tʉ xytsyojkʉm es xypya''ayo'om es xyajmi'in xyajja̱jtʉm jemy es xytyuk'awijxʉm ja jiky'a̱jtʉn di'ibʉ winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, ja'a ko ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ jyikypyejky jatʉgok. 4Pa̱a̱ty ʉdsa̱jtʉm n'awijx njʉjp'ijxʉm ko Dios xymyo'oya̱'a̱nʉm ja kuma̱'a̱ñ di'ibʉ pʉjke'eky ya'ijtypy tsa̱jpótm, di'ibʉ kyaj mba̱a̱t kyutʉgoy, ni mba̱a̱t kya''axʉʉgʉ es ni mba̱a̱t kyani'xy éxtʉmʉ pʉjy o a̱a̱y ujtsʉn. 5Ja'a ko xymyʉbʉktʉ Dios, yʉ'ʉ mguwa̱'a̱nʉdʉp mʉt ja myʉk'a̱jtʉn ma̱a̱nʉm xy'awixtʉ ja tiempʉ ma̱ yʉ'ʉ dya'ixa̱'a̱ñʉty ja ñitsokʉn, di'ibʉ myʉda̱jtypy pʉjke'eky koonʉm myínʉt ja tiempʉ di'ibʉ tim óknʉm. 6Pa̱a̱ty miits mjantsy'it mjantsyxyondʉ, oyʉ daa kana̱k peky ayo'on jotmay xyjapa̱a̱da̱a̱mbʉdʉ je'eyʉ waanʉ tiempʉ. 7Ja'a ko miidsʉ mmʉbʉjkʉnʉty, dʉ'ʉn éxtʉm ja oorʉ di'ibʉ ya'ijxmatsa̱a̱mp mʉdʉ jʉʉn es ya'íxʉt pʉn oyʉ dʉ'ʉn. Ja mʉbʉjkʉn di'ibʉ myʉmadakypy ko ya'ijxmátsy, waanʉ ni'igʉ tsoba̱a̱ty kʉdiinʉm ja oorʉ di'ibʉ kʉjx na̱jxp, es dʉ'ʉn miidsʉdyʉ mmʉbʉjkʉnʉty ko dʉ'ʉn ya'ijxmátsʉt, mba̱a̱dʉdʉp miidsʉty ja mʉj'a̱jtʉn es ja windsʉ'kʉn es myajniga̱jxʉt oy ko Jesukristʉ myínʉt. 8Oy xykya'ixtʉ ja Jesukristʉ, mdsojktʉp miidsʉty ja'a; es oy yʉ'ʉ xykya'ixtʉ, mmʉbʉjktʉp miidsʉty yʉ'ʉ es mjantsyxyonda̱'a̱ktʉ éxtʉm kyaj yajpa̱a̱ty ja ayuk wi'ix mba̱a̱t yajka̱jxpʉdsémy, 9mʉt ko xyajpʉdʉ'ʉktʉ ja pʉjta'aky di'ibʉ ma̱ ja mmʉbʉjkʉnʉty, ja'a njʉna̱'a̱nʉm, m'axá̱jʉdʉp ja m'anmʉja̱'a̱nʉ ñitsokʉn. 10Yʉ tya̱dʉ nitsokʉn ja'a di'ibʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉty 'yʉxpʉjktʉ es tpayo'oydyʉ, es yʉ'ʉjʉty jʉnandʉ ko Dios mmo'oya̱'a̱nʉdʉ ja kunu'xʉn. 11Yʉ Diosʉ kyuga̱jxpʉty jyanijawʉyandʉ na̱'a̱ dʉ'ʉnʉ tya̱a̱dʉ es wi'ixʉ dʉ'ʉn jyata̱'a̱ñ. Es ja Kristʉ Jya̱'a̱jʉn yʉ'ʉ naty ijtp mʉt yʉ'ʉjʉty, es tyuknija̱'a̱jʉ es koonʉm yʉ Kristʉ tmʉmada̱'a̱gʉt ja ayo'on jawyiin es óknʉm t'axá̱jʉt yʉ myʉj'a̱jtʉn. 12Perʉ Dios tyuknija̱'a̱dʉ ja kyuga̱jxpʉty ko yʉ tya̱dʉ ka̱jxwíjʉn kyaj myʉt'yʉ'ʉ'áttʉ, ja'a es ʉdsa̱jtʉm nduk'oy'a̱jtʉm. Miidsʉty tʉ xymyʉdowdʉ tya̱dʉ oybyʉ ayuk di'ibʉ tʉ m'anʉ'ʉmxʉdʉ mʉt ja myʉk'a̱jtʉnʉ Espíritʉ Santʉ di'ibʉ tso'on tsa̱jpótm, es extʉ yʉ ánklʉsʉty jyanijawʉyandʉ tya̱a̱dʉ. 13Pa̱a̱ty, miidsʉty nidʉgékyʉty, naybyʉjta̱'a̱gʉdʉ wijy es pe'typy, es ya'óyʉdʉ yajxónʉ mjiky'a̱jtʉn. Awixtʉ mʉt winʉ mjot ja kunu'xʉn di'ibʉ m'axa̱jʉyándʉp ko Jesukristʉ myínʉt jatʉgok. 14Extʉmʉ u'unk ʉna̱'kʉty di'ibʉ mʉdoodʉp, mʉmʉdowdʉ miidsʉty yajxón ja Dios. Katʉ mjiky'attʉ mʉt ja axʉk adsojkʉn di'ibʉ mmʉda̱jttʉ ko naty kyajnʉm xyñijáwʉdʉ wi'ix ja Dios ttseky es njiky'a̱jtʉm. 15Jiky'attʉ wa̱'a̱ts, ja'a ko Dios di'ibʉ tʉ mwin'ijxʉdʉ, wa̱'a̱dsʉ'ʉ; 16tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn kyajxypy ja Dios ma̱ jyaaybyajtʉn: “M'íttʉp miidsʉty wa̱'a̱ts, mʉt kots ʉj nwa̱'a̱dsʉty.” 17Ja'a ko xyTyeety'áttʉ ja Dios, di'ibʉ pyaye'epy nidu'uk nidu'uk, es kyaj wyin'ixy wyingéxyʉty, na̱a̱m m'akjiky'a̱jtpnʉm naxwiiñ, m'akjiky'áttʉp es xymyʉmʉdówdʉt ja Dios, es xywyindsʉ'ʉgʉdʉt. 18Mnija̱'a̱dʉp éxtʉm tkʉbejty tkumʉdooy ja Dios es dyajtso'ogʉt ma̱ tadʉ axʉʉkpʉ jiky'a̱jtʉn di'ibʉ xytyukmʉnikákʉm ja n'aptʉjk'a̱jtʉm. Pes ja Dios kyaj tkʉbejty ja nnitsokʉn'a̱jtʉm mʉt ja platʉ meeñ oorʉ meeñ di'ibʉ na̱jxp; 19jantsy tsooxʉ Dios mgujuuyʉdʉ es mnitso'oktʉt ko mbojpʉ tkʉbejty mʉdʉ Jesukristʉ ñe'pyñ di'ibʉ tyukwindsʉ'kʉ éxtʉm tu'ugʉ borreegʉ di'ibʉ ni tii tkamʉdaty ja axʉk'a̱jtʉn. 20Jékyʉp ja Diosʉ dʉ'ʉn ttuknibʉjtákʉ kyajnʉmʉ naty dyajkojy ja naxwíñʉdʉ, per tyam ma̱ tya̱dʉ xʉʉ tiempʉ ko yʉ naxwíñʉdʉ kyʉxannʉ, tʉ kyʉxe'eky miits m'oy'a̱jtʉngyʉjxmʉty. 21Es Jesukristʉkyʉjxm xymyʉbʉktʉ Dios, di'ibʉ yajjikypyʉjkʉ ma̱ 'ye'ky es tʉ tmo'oy ni'igʉ ja mʉj'a̱jtʉn, es dʉ'ʉn nmʉbʉjkʉm ja Dios es n'ajot'a̱jtʉm. 22Es mʉt ko tʉ xymyʉmʉdowdʉ ja tʉy'a̱jtʉn, tʉ xyajwa̱'a̱tstʉ m'anmʉja̱'a̱n es mʉt winʉ mjot mnaydsyókʉdʉt nixim niyam, éxtʉm jyawʉ mdukka'ax'áttʉ. 23Pesʉ myajmiin myajja̱jtʉdʉ jemy mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Diosʉ 'yayuk di'ibʉ ijtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ; kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉm ja jiky'a̱jtʉn di'ibʉ kʉjxp na̱jxp, di'ibʉ m'axá̱jʉdʉ ko mmiin mja̱jttʉ naxwiiñ, 24mʉt ko xytyuknija̱'a̱m ja Diosʉ jyaaybyajtʉn ko jyʉna'añ: Dʉ'ʉn ja ja̱'a̱yʉty éxtʉm ja a̱a̱y ujtsʉn, es ja myʉj'a̱jtʉnʉty éxtʉm ja a̱a̱y ujtsʉ pyʉjyʉn. Tʉtsp ja a̱a̱y ujts es ja pyʉjy kya'ay; 25perʉ Dios 'yayuk, ijttʉʉp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Esʉ tya̱dʉ ayuk ja'a ñigajxypy ja nitsokʉn di'ibʉ tʉ myajtukmʉdówdʉ.

will be added

X\