1 FWANK 5

1Nidʉgekyʉ di'ibʉ 'yaxá̱jʉp ja Jesús éxtʉmʉ Kristʉ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Dios u'unk'a̱jtʉdʉp. Ja ja̱'a̱y di'ibʉ tsyejpy tu'ugʉ u'unkteety, nandʉ'ʉn ttseky yʉ u'unkteedyʉ 'yu'ungʉty. 2Ko ndsojkʉm ja Dios es nguydyu'unʉm ja 'yana'amʉn, ndsojkʉmʉ naty nandʉ'ʉnʉ 'yu'ungʉty. 3Es ko ndsojkʉm ja Dios, nguydyu'unʉmʉ naty yʉ 'yana'amʉn. Es kom xy'u'unk'a̱jtʉm ja Dios es ndsojkʉm, kyaj mʉk nja̱'a̱m es nguydyu'unʉm di'ibʉ yʉ'ʉ xytyuk'ana'amʉm, 4mʉt ko nidʉgekyʉ ʉdsa̱jtʉm di'ibʉ xy'u'unk'a̱jtʉm ja Dios, nmʉmadákʉm es kyaj ndu'unʉm ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ. Nmʉmadákʉm mʉt ko nmʉbʉjkʉm ko ja Jesús yʉ'ʉ Kristʉ, Diosʉ 'yU'unk. 5Pʉ́nʉty myʉbʉjktʉp ko Jesús yʉ'ʉ Diosʉ 'yU'unk, myʉmadáktʉp es kyaj ttúndʉt ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ. 6Ko Jesús myiiñ ya̱ naxwiiñ, oj ya'ijxwe'emy mʉt ja nʉʉ es ja ne'pyñ, kyaj jye'eyʉty ja nʉʉ, ja'a mʉt ja nʉʉ es ja ne'pyñ. Es ja Espíritʉ Santʉ kʉ'ʉm dyajtʉydyʉ́kʉ, es ni na̱'a̱ kya''anda'aky. 7Tʉgʉʉk jyam'aty tsa̱jpótm di'ibʉ yajtʉydyʉjkʉbʉ tya̱a̱dʉ: ja Dios Teety, ja Diosʉ 'yU'unk esʉ Espíritʉ Santʉ. Es ti'igyʉ ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ ya̱jktʉp. 8Es tʉgʉʉk jyaa'áty naxwiiñ di'ibʉ yajtʉydyʉjkʉdʉbʉ tya̱a̱dʉ: ja Espíritʉ Santʉ, ja nʉʉ es ja ne'pyñ. Es ti'igyʉ ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ ya̱jktʉp. 9Nmʉbʉjkʉm ko tnika̱jxpáttʉ ja̱'a̱yʉty. Per yʉ Diosʉ ñika̱jxpajtʉn kana̱k nipat 'yóyʉty. Yʉ Dios tʉ jyʉna'añ ko Jesús yʉ'ʉ 'yU'unk'a̱jtypy. 10Di'ibʉ myʉbejkypy ja Diosʉ 'yU'unk, myʉda̱jtypy jyodoty wyinma̱'a̱ñóty di'ibʉ ñika̱jxpejtypy ko tyʉy'a̱jtʉnʉty. Per di'ibʉ kyaj tmʉbeky ja Dios, dʉ'ʉn t'ixy éxtʉm 'yanda'aky ja Dios, mʉt ko kyaj tmʉbeky ja Diosʉ ñika̱jxpajtʉn ko jyajʉnáñ: “Jesús ʉj n'U'unk'a̱jtypy.” 11Tya̱dʉ nika̱jxpajtʉn yʉ'ʉ dʉ'ʉn: ja Dios tʉ xymyo'oyʉm ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ, esʉ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn 'yity mʉt ja 'yU'unkkyʉjxm. 12Di'ibʉ 'yaxá̱jʉp ja Jesús éxtʉm ja Diosʉ 'yU'unk, myʉda̱jtypyʉ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn. Per di'ibʉ kyaj t'axa̱jʉ Jesús éxtʉm ja Diosʉ 'yU'unk, kyaj tmʉdatyʉ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn. 13Nnija̱'a̱yʉdʉpts miits di'ibʉ myʉbʉjktʉp ja Diosʉ 'yU'unk, es xyñijáwʉdʉt ko xymyʉdattʉ ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 14Kyaj ndsʉ'k nja̱'a̱m ko n'amdo'om tii ja Dios, mʉt ko nnija̱'a̱m ko ti n'amdo'om di'ibʉ ijtp ti'igyʉ di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, yʉ'ʉ xymyʉdo'om. 15Es mʉt yʉ'ʉyʉ ko xymyʉdo'om, nnija̱'a̱m ko xymyo'oyʉmʉ naty di'ibʉ n'amdo'om. 16Pʉn 'yijxypy ko tu'ugʉ myʉgu'uk ttuñ ja peky di'ibʉ kyaj myʉnejxyʉty ma̱ ja o'kʉn, wa'an tka̱jxta'aky ma̱ Dios kʉdiibʉ 'yoogʉt. Ja'a ko taa yʉ peky di'ibʉ mʉnʉjxp ma̱ ja o'kʉn, es mʉdʉ tya̱dʉ peky kyajts njʉna̱'a̱ñ es kya̱jxta̱'a̱gʉt yʉ'ʉgyʉjxm. 17Tʉgekyʉ axʉʉkpʉ yʉ'ʉ dʉn peky. Es taa yʉ peky di'ibʉ kyaj myʉnejxy ma̱ ja o'kʉn. 18Nnija̱'a̱m ko di'ibʉ myʉda̱jtypy ja Dios éxtʉmʉ Tyeety, kyaj pyekytyuun'adʉ'ʉtsy, mʉt ko Diosʉ 'yU'unk tkwentʉ'aty di'ibʉ Dios jya'a'a̱jtypy, es kyaj ja mʉjku'ugópk wi'ix tyúñʉty. 19Nnija̱'a̱m ʉdsa̱jtʉm ko Dios xyja'a'a̱jtʉm esʉ mʉjku'ugópk yʉ'ʉ ja'a'a̱jtʉdʉp tʉgekyʉ di'ibátyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 20Es nnija̱'a̱m nandʉ'ʉn ko ja Diosʉ 'yU'unk tʉ myiñ es tʉ xymyo'oyʉm yʉ nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm es n'ixy'a̱jtʉm ja Dios. N'ijtʉm ti'igyʉ mʉt ja Dios es mʉt ja 'yU'unk Jesukristʉ. Tyʉy'a̱jtʉnʉty ko yʉ'ʉdyʉ Dios, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajkypy ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 21Nitítʉty, éxkʉm ko xywyindsʉ'ʉgʉdʉt di'ibʉ kyaj Dyios'aty.

will be added

X\