1 FWANK 4

1Mʉgu'ugítʉty, jaa may ja ja̱'a̱y di'ibʉ nayñiga̱jxʉdʉp ko yʉ'ʉ ya'ʉxpʉktʉ es ko xytyuknimi'inʉm ja Diosʉ 'yayuk. Katʉ miits xymyʉbʉktʉ, ja'a ko taa may di'ibʉ andáktʉp, je'eyʉ xywyin'ʉʉna̱'a̱nʉm. Ixtʉ yajxónʉ tadʉ 'yʉxpʉjkʉn es net xymyʉbʉ́ktʉt pʉn tʉy'a̱jtʉn ko yʉ'ʉ Dios tja'a'áty. 2Dʉ'ʉn xyñijáwʉdʉt ko yʉ'ʉ Diosʉ Jya̱'a̱jʉn tja'a'áty: nidʉgekyʉ pʉ́nʉty jʉnándʉp ko yʉ Jesús yʉ'ʉdyʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ, Diosʉ 'yU'unk di'ibʉ miin ya̱ naxwiiñ éxtʉmʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y, ja'a myʉda̱jttʉp ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn. 3Ja di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko Kristʉ kyaj dʉ'ʉn oj myiñ, kyaj ja Espíritʉ Santʉ tmʉdaty, ja'a taadʉ myʉdsip'a̱jtypy ja Kristʉ. Es tʉ xymyʉdowdʉ miidsʉty ko myina̱'a̱ñ di'ibʉ myʉdsip'a̱jtypy ja Kristʉ. Pes ta net ya̱ naxwiiñ. 4Nitítʉty, miidsʉty Dios mja'a'a̱jtʉdʉp. Tʉ xymyʉmada̱'a̱ktʉ tadʉ andakpʉty, mʉt ko yʉ Espíritʉ Santʉ di'ibʉ miidsʉty mʉʉt m'ittʉ, ni'igʉ yʉ'ʉ myʉ́jʉty es kʉdiinʉmʉ ka'oybyʉ di'ibʉ ja ya̱ naxwiiñ. 5Tadʉ andakpʉ yʉ'ʉ ja'a'a̱jtʉdʉp ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ, pa̱a̱ty tka̱jxwa̱'xtʉ ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ, es myʉdoo'ijtʉdʉ ja ja̱'a̱y di'ibʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 6Per ʉdsa̱jtʉm Dios xyja'a'a̱jtʉm. Di'ibʉ Dios 'yijxy'ajtypy, myʉdoo'ijtypy ja ayuk di'ibʉ nga̱jxwa̱'xʉm. Per di'ibʉ kyaj Dios jya'a'átyʉty, kyaj xymyʉdoo'ijtʉm. Es dʉ'ʉn mba̱a̱t n'ʉxka̱jpʉm pʉ́n myʉda̱jtypy ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ tʉy'a̱jtʉn yajkypy, es pʉ́n myʉda̱jtypy ja ka'oybyʉ di'ibʉ win'ʉ'ʉmp. 7Mʉgu'ugítʉty, n'oknaydsyojkʉm nixim niyam, mʉt ko yʉ tadʉ tsojkʉn myiñ ma̱ Dios. Nidʉgekyʉ di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja tsojkʉn, yʉ'ʉ Dios u'unk'a̱jtʉdʉp, es 'yixy'a̱jttʉp ja Dios. 8Di'ibʉ kyaj tmʉdaty ja tsojkʉn, kyaj yʉ'ʉjʉty t'ixy'attʉ Dios, mʉt ko Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja tsojkʉn. 9Dios xytyuk'ijxʉm ja tsyojkʉn ʉdsa̱jtʉm ko tkejxy ja tyu'uk U'unk ya̱ naxwiiñ es nmʉda̱jtʉm ja njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ 'yU'unk. 10Kyaj 'yʉdsa̱jtʉmʉty jawyiin ndsojkʉm ja Dios, jawyiin'a̱jtp yʉ'ʉ oj xytsyojkʉm es xytyuk'ijxʉm mʉt ko xytyuknigajxʉm ja 'yU'unk es xyajpojpʉnitʉgo'oyʉm. 11Mʉgu'ugítʉty, mʉt ko dʉ'ʉn ja Dios tʉ xytsyojkʉm, nandʉ'ʉn nnaydsyojkʉm nixim niyam. 12Ni na̱'a̱ pʉ́nʉ Dios tka'ixy. Per pʉn nnaydsyojkʉm nixim niyam, Dios ijtp ma̱ ʉdsa̱jtʉm es nmʉda̱jtʉm ja tsyojkʉn. 13Es mʉt ko Dios tʉ xymyo'oyʉm yʉ Espíritʉ Santʉ, tʉ xytyuk'ijxʉm ko yʉ'ʉ 'yity mʉt ʉdsa̱jtʉm, es ʉdsa̱jtʉm n'ijtʉm mʉt yʉ'ʉ. 14Es tʉts n'íxyʉts kʉ'ʉm es nga̱jxte'xyʉts ko Dios Teety tkejxy ja 'yU'unk ya̱ naxwiiñ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ. 15Oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ 'yijxkajpy ko Jesús yʉ'ʉ Dios 'yU'unk'átyʉty, jiky'a̱jtp mʉt ja Dios es ja Dios jyiky'aty mʉt yʉ'ʉ. 16Es dʉ'ʉn nnija̱'a̱m es nmʉbʉjkʉm ko Dios xytsyojkʉm. Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja tsojkʉn, es pʉn nnaydsyojkʉm nixim niyam, Dios jiky'a̱jtp mʉt ʉdsa̱jtʉm, es ʉdsa̱jtʉm njiky'a̱jtʉm mʉt ja Dios. 17Es ko njiky'a̱jtʉm mʉt ja Dios, mʉj máyʉp es kexy ka'pxy 'yítʉt ja ndsojkʉn'a̱jtʉm es ndukmʉ'awda̱jtʉm ko Dios xypyayo'oyʉm, ja'a ko n'ijtʉm ya̱ naxwiiñ éxtʉmʉ Kristʉ. 18Ma̱ jyámʉty ja tsojkʉn, kyaj jyámʉty ja tsʉ'kʉn. Di'ibʉ myʉda̱jtypy kexy ka'pxy ja tsojkʉn, yajkekypy ja tsʉ'ʉgʉ. Ja'a ko pʉn ndsʉ'kʉm tii, njʉjptsʉ'kʉm ko xytyukkumʉdowa̱'a̱nʉm di'ibʉ tʉ ndu'undʉgo'oyʉm. Ko ti ndsʉ'kʉm, kyaj kexy ka'pxy nmʉda̱jtʉm ja tsojkʉn. 19Dios jawyiin xytsyojkʉm ʉdsa̱jtʉm. Pa̱a̱ty ʉdsa̱jtʉm ndsojkʉm ja Dios. 20Pʉn ja pʉ́n jyʉna'añ: “Ʉj ndsejpyʉts ja Dios”, es kyaj ttseky ja myʉgu'uk, andakpʉ taadʉ. Pʉn di'ibʉ kyaj ttseky ja myʉgu'uk di'ibʉ ya̱a̱ 'yijxypy, nan kyaj mba̱a̱t ttseky ja Dios di'ibʉ kyaj t'ixy. 21Mʉt ko Dios tʉ xytyuk'ana'amʉm ko di'ibʉ tsyejpy ja Dios, nandʉ'ʉn ttsókʉt ja myʉgu'uk.

will be added

X\